۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

 

                                                  بسمه تعالی
رزومه:
1-عمومی ،
 نام : باقر علی             نام خانوادگی: عادل فر
متولد : 1/3/1337    محل تولد : بندر گز از توابع استان گلستان
 2- آموزشی: تحصیلات اولیه در مراکز آموزشی بندرگز وگرگان
دوره کارشناسی: 1357- 1364. رشته تاریخ، دانشگاه شیراز
دوره کارشناسی ارشد: 1367-1370 .گرایش تاریخ ایران اسلامی،دانشگاه تهران
عنوان پایان نامه : مسیحیان در ایران در دوره صفویه
دوره دکتری : 1374- 1380   دانشگاه تهران : تاریخ ایران
عنوان رساله :نقش طبقه ممتاز در ساختار ارتشتاری دوره ساسا نیان 
 

فعالیت های آموزشی:

 

دانشیار رسمی و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی  قزوین 1371 تا کنون.

 

تدریس دروس در گرو آموزشی عضو:

 

مقطع کارشناسی:

 

 1. تاریخ فرهنگ و تمدن ایلام، ماد و هخامنشی.
 2. تاریخ سیاسی واجتماعی دوره سلوکی واشکانی .
 3. تحولات سیاسی، اقتصادی و...ایران در زمان ساسانیان.
 4. شناخت ونقدو بررسی منابع تاریخ ایران در پیش از اسلام.
 5. تاریخ سیاسی ایران عصر صفوی.

مقطع کارشناسی ارشد :

 1. تحولات  سیاسی ،اقتصادی و .... ایران درعصر صفویه.
 2. کلیات تاریخ ایران پیش از اسلام ( ایران شناسی ) .
 3. جغرافیای تاریخی ایران ( ایران شناسی ) .
 4. ایرانشناسی عمومی.
 5. کلیاتی از فرهنگ و تمدن ایران ( ایران شناسی )
 6. تاریخ اسلام در آسیای مرکزی و شبه قاره هند .

 

   مقطع دکتری :

 

 1. جغرافیای تاریخی ایران.
 2. شناخت و نقد اسناد و مراکز آرشیوی.
 3. نقد تاریخ نگاری و آشنایی با اسناد انقلاب اسلامی.

 

فعالیت های علمی اجرایی :

 1. کارشناسی اسناد و کتب خطی : بخش خطی و اسناد کتابخانه مر کزی دانشگاه تهران ( 1368-1371)
 2. کارشناس  واستنساخ اسناد: مرکز مطالعات  تاریخ معاصر ایران ، بنیاد مستضعفان
 3. کارشناسی اسناد در دفتر ادبیات ( فرهنگ  ناموران  معاصر ایران ) حوزه هنری 1374- 1385
 4. دبیر و نویسنده مقالات  بخش سیاسی ، نظامی واداری فرهنگ نا موران معاصر ایران.(تعداد15 مقا له جلد1سال انتشار1381وجلد 2سال انتشار 1384)
 5. مدیر گروه تاریخ دانشگاه بین المللی ا مام خمینی 1380- 1385
 6. دبیرهمایش بین المللی قزوین در عصرصفوی 1386.
 7. عضو کمیته علمی فرهنگی و اجتماعی آینده پژوهی از 1390 تا کنون .
 8.  معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی  دانشگاه بین المللی  امام خمینی (ره) از 1386 تا 1395.
 9. ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی از اسفند 1395 تاکنون.

فعالیت های پژوهشی :

 

 1. تالیف کتاب:   تمدن های مشرق زمین :دانشگاه پیام نور، آبان 1389.    
 2. مجموعه مقالات : اندیشه سیاسی در ایران باستان: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1396.
 3. ویرایش کتاب: تاریخ سلوکیان و اشکانیان ، تالیف پرویز رجبی، دانشگاه پیام نور،1383.
 4. چکیده مقالات همایش بین المللی قزوین در عصر صفوی ،به کوشش باقرعلی عادل فر، قزوین،  دانشگاه بین المللی امام خمینی ، 1385.
 5. مجموعه مقالات همایش بین المللی قزوین در عصر صفویه ، به کوشش باقر علی عادل فر، قزوین، دانشگاه بین المللی  امام خمینی ، 1391.

 

مقالات علمی و پژوهشی:

 

عادل فر باقر علی ، « تعامل بقایای ارتش ساسانی با نیروهای اسلام » مجله تخصصی تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی ، صفحه 113- 139.

عادل فر باقر علی ، « ابوالفتح آتابای » فرهنگ ناموران معاصر ایران ، شماره 1 ، صفحه 6 8 ، 1381.

عادل فر باقر علی ، « الکساندر آقایان » فرهنگ ناموران معاصر ایران ، شماره 1 ، صفحه 277 281 ، 1381 .

عادل فر باقر علی ، « عبدالقدیر آزاد » فرهنگ ناموران معاصر ایران ، شماره 1 ، صفحه 129 136 ، 1381 .

عادل فر باقر علی ، « فیلیکس آقایان » فرهنگ ناموران معاصر ایران ، شماره 1 ، صفحه 281 283 ، 1381 .

عادل فر باقر علی ، « زندگی نامه ارباب جمشید » فرهنگ ناموران معاصر ایران ، صفحه 344 348 ، 1384 .

عادل فر باقر علی ، « زندگی نامه ارباب کیخسرو شاهرخ » فرهنگ ناموران معاصر ایران ، صفحه 348 1384 .

عادل فر باقر علی ، « زندگی نامه امان الله اردلان » فرهنگ ناموران معاصر ایران ، صفحه 383 389 ، 1384 .

عادل فر باقر علی ، « نظام آبیاری ایران در روزگار ساسانیان » فصلنامه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات ، سال سوم ، شماره هشتم ، صفحه 9 -  22 ، 1387.

عادل فر باقر علی ، « بررسی شخصیت و جایگاه صاحب فخرالدین علی ( وزیر دولت سلاجقه روم » سخن تاریخ ، سال 5 ، شماره چهاردهم ، صفحه 111 135 ، 1390 .

عادل فر باقر علی ، فراهانی فرد ، « کالبد شناسی شهر قزوین در دوران صفویه » تحقیقات تاریخ اجتماعی ، شماره 2 ، صفحه 51 70 ، 1390 .

عادل فر باقر علی ، « اسواران در قرون نخستین اسلامی » فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی ، سال 1 ، شماره 1 ، صفحه 43 62 ، 1391 .

عادل فر باقر علی ، « بانک شاهی کرمانشاه و تاثیر عملکرد آن بر جامعه و اقتصاد منطقه » پژوهش های تاریخی، سال 7 ، شماره 4 ، صفحه 103 116 ، 1394 .

عادل فر باقر علی ، « بررسی عملکرد مدارس ایرانیان مقیم عراق در دوره پهلوی اول » پژوهش های تاریخی ، سال 7 ، شماره 51 ، صفحه 89 108 ، 1394 .

عادل فر باقر علی ، « پریپلوس دریای اریتره » دانشنامه خلیج فارس ، شماره 1 ، صفحه 296 ، 1394.

 عادل فر باقر علی ، « سری لانکا » دانشنامه خلیج فارس ، شماره 1 ، صفحه 676 677 ، 1394.

 عادل فر باقر علی ، « سفالا » دانشنامه خلیج فارس ، شماره 1 ، صفحه 677 678 ، 1394 .

 عادل فر باقر علی ، « سوکوتره » دانشنامه خلیج فارس ، شماره 2 ، صفحه 723 724 ،1394 .

عادل فر باقر علی ، « مالاکا » دانشنامه خلیج فارس ، شماره 2 ، صفحه 1091 ، 1394.

عادل فر باقر علی ، « مگادیشو » دانشنامه خلیج فارس ، شماره 2 ، صفحه 1162 1163 ، 1394 .

عادل فر باقر علی ، « واکنش علمای شیعه به فعالیت های مذهبی مبلغان مسیحی اروپایی در اوایل دوره قاجاریه » ، پژوهش های علم و دین ، سال 6 ، شماره 2 ، صفحه 51 75 ، 1394 .

عادل فر باقر علی ، «نحوه تعامل طبقات مختلف سپاه ساسانی با تهاجم اعراب مسلمان » مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر ، 1384 .

عادل فر باقر علی ، « ویژگی های جغرافیایی راه دریایی ابریشم و اهمیت اقتصادی و فرهنگی آن در سده های سوم تا دهم میلادی » نشریه انجمن تاریخ ایرانی .

عادل فر باقر علی ، « نظام زمینداری ایران در عصر ساسانی و مقایسه آن با نظام زمینداری عصر سامانی » ، نشریه علمی پژوهشی ، دانشگاه آزاد اسلامی ابهر ، 1389 .

عادل فر باقر علی ، « واکنش علمای شیعه به فعالیت های مذهبی مبلغان مسیحی اروپایی در اوایل دوره قاجاریه » پژوهش های علم و دین ، شماره 2 ، پاییز ، 1394.

عادل فر باقر علی ،پرویش محسن ، « بررسی عملکرد مدارس ایرانیان مقیم عراق در دوره ی پهلوی اول » پژوهش های تاریخی ، شماره 51 ، تابستان ، 1394 .

عادل فر باقر علی ، آدینه وند مسعود ، « بررسی پدیده شکار سلطنتی در عصر قاجاریه » ، فصلنامه گنجینه اسناد ، سال 26 ، شماره 4 ، صفحه 42 63 ، 1395.

پور محمدی املشی نصراله ، عادل فر باقر علی ، انصاری سمیه ، « نقش زنان قفقازی در مناسبات و تحولات سیاسی ، اجتماعی در دربار صفویه » ، مطالعات اوراسیای مرکزی ، شماره 1 ، بهار 1395 .

عادل فر باقر علی ، افکنده احسان ، « بررسی جغرافیای تاریخی هفت کشور در اوستا و میراث هند و ایرانی آن » ، جستارهای تاریخی ، شماره 6 ، بهار 1395 .

نادی زهرا ، بهشتی سرشت محسن ، محمدی ذکراله ، عادل فر باقر علی « رشد مناسبات اربابی و تاثیری آن بر زندگی کشاورزان در دوره ی قاجار ( با تاکید بر ایالت های شمالی ایران ) ، پژوهش های تاریخی ، سال 52 ، شماره 4 ، صفحه 277 292 ، 1396 .

بهشتی سرشت محسن ، محمدی ذکراله ، عادل فر باقر علی ، نادی زهرا ، « تاثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیت زمین در دوره ی قاجار ( مطالعه موردی مازندران ) ، پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران ، تابستان ، 1396 .

عادل فر باقر علی ، پرویش محسن ، فرزی فریده ، « تاثیرات جنگ جهانی دوم بر بروز بحران مواد غذایی در آذربایجان ( 1320 1324 شمسی ) ، فصلنامه گنجینه ی اسناد ، سال 27 ، شماره 106 ، صفحه 51 68 ، 1396.

عادل فر باقر علی ، « اوضاع اقتصادی وتجاری قزوین عصر صفوی ( در دوره پس از پایتختی ) » پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران ، سال 5 ، شماره 1 ، صفحه 83 96 ، 1395 .

عادل فر باقر علی ، « بررسی جغرافیای تاریخی هفت کشور در اوستا و میراث هندوایرانی آن ، « جستارهای تاریخی ، سال 1 ، شماره 6 ، صفحه 2 19 ، 1395 .

عادل فر باقر علی ، « ازدواج های سیاسی از آمدن تیموریان تا ظهور صفویان ( علت ها و پیامدها ) » ، پژوهش های تاریخی ، سال 10 ، شماره 3 ، صفحه 125 145 ، 1397 .

عادل فر باقر علی ، « ایل باجلان در کشاکش جنگ جهانی اول » ، تاریخ نامه ایران بعد از اسلام ، سال 9 ، شماره 16 ، صفحه 91 111 ، 1397.

عادل فر باقر علی ، « تاثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیت زمین در دوره قاجار ( مطالعه موردی مازندران ) ، پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران ، سال 6 ، شماره 2 ( 12 ) ، صفحه 77 90 ، 1397 .

عادل فر باقر علی ؛ آدینه وند ، مسعود « بندر گز و فعالیت تجار ایران در دوره ی قاجار » نمونه موردی ، امین الضرب و تومانیان .

 

- An investigation into the role of Chegini tribe in the first period of Safavid era(1523 AD 1578 AD/ 930 HQ-986 HQ), ponte.no12. dec 2016.

-The status of the eastern reginos of the Caspian sea relation with iran Russia from naser al –din shah to the treaty of akal (1847- 1881 ad).

 ADELFAR B. » the status of the eastern regions of the Caspian sea relation with iran and Russia from naser al-din shah to the treaty of akal. ( 1847 – 1881 AD«

EUROPEAN ONLINAL JOURNAL OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES , VOI . 6 , NO. 1, PP . 59 – 69, 2017.

 

 

 

مقاله در کتاب مجموعه مقالات:

 

 1. «نقش طبقات و شخصیت های ممتاز و متنفذ در سیاست و حکومت هخامنشیان» کتاب مجموعه مقالات : اندیشه و سیاست شهریاری ایران باستان ، پژوهشکده مطا لعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، 1390.
 2. «نقش طبقات و شخصیت های ممتازو متنفذ  در سیاست و حکومت اشکانی » کتاب مجموعه مقالات: اندیشه و سیاست  شهریاری  ایران باستان، پژوهشکده مطا لعات فرهنگی و اجتماعی، تهران ،1390.
 3. «بررسی جایگاه وکارکرد نظام دیوانسالاری و دستگاه اداری در دوران حکومت ساسانی » کتاب مجموعه مقالات :اندیشه وسیاست شهریاری ایران باستان.پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی،تهران، 1390.
 4.  «جاده ادویه»  و مقالات متعد د درباره خلیج فارس در عهد باستان، در دایره المعارف خلیج فارس بنیاد ایرانشناسی .

مقالات دایره المعارف:

 1. زندگینامه سیاسی فرهنگی: نظامی رجال معاصر ایران، 15 مورد شامل عباسقلی خان، آدمیت، ارباب کیخسرو شاهرخ، احمد آارامش، امان الله اردلان، ابوالفتح آتابای، امیر فیروز کوهی،  اقبال السلطنه، ماکویی،...... فرهنگ ناموران معاصر ایران، جلد1،2 و 3، حوزه هنری ، چاپ سوره 85-1384.
 2. ارائه و چاپ 6 مقاله: تأثیر تمدن و فرهنگ ملل شرق دریای خزر ، بر اقوام شرق اروپای (بالکان)، صفویه، بلغارستان،ر 1914م.

مقالات چاپ شده درهمایش ها :

 

عادل فر باقر علی ، « صورت بندی اجتماعی اقوام و طوایف ترک ، کرد ، لر و ... » قزوین عصر صفوی ، 1386.

عادل فر باقر علی ، « رویکرد تاریخی به نقش سرزمین های سواحل غربی دریای خزر و قفقاز در مناسبات ایران و روسیه » چشم اندازه همکاری های ایران و روسیه در افق 1404 ، صفحه 31 ، 1391.

عادل فر باقر علی ، « بررسی محتوایی اسناد و مکاتبات عصر صفوی به عیسویان فرنگ » ، همایش بین المللی مطالعات تاریخ ایران دوره صفویه ،صفحه 116 ، 1392.

عادل فر باقر علی ، « عوامل پایداری حیات شهری و بادیه نشینی در ناحیه کرمان ( دوره صفویه ) » ، دومین کنگره تاریخ دانان ایران ، صفحه 86 87 ، 1392 .

عادل فر باقر علی ، « نقش دریای مازندران و ایالت های جنوبی آن در تجارت خارجی عصر صفوی » ، نخستین همایش بین المللی تاریخ محلی مازندران ، صفحه 403 418 ، 1393.

عادل فر باقر علی ، « بررسی اوضاع داخلی کردستان ( 1299 تا 1320 هجری شمسی ) » دومین کنگره تاریخ پژوهی ، صفحه 146 159 ، 1395 .

عادل فر باقر علی ، « زرنگ از فراز تا فرود » دومین کنگره بین المللی تاریخ پژوهی ، صفحه 383 393 ، 1395.

عادل فر باقر علی ، « کشف حجاب در کردستان در دوره ی پهلوی اول » ، دومین کنگره تاریخ پزوهی ، 160 173 ، 1395.

عادل فر باقرعلی ، « اندیشه های اقبال و ضرورت های زمان » ، دومین همایش بین المللی نقش فکر رومی و اقبال جهت صلح و آشتی ، 1396.

عادل فر باقر علی ، « تجارت دریایی ایران و هند در عصر ساسانی » ، ارائه در همایش بین المللی ، دانشگاه Barre  ، هند ، 1386.

عادل فر باقر علی ، « ویژگی های جغرافیایی راه دریایی ابریشم و اهمیت اقتصادی و فرهنگی آن در سده های سوم تا دهم میلادی » ارائه در کنفرانس بین المللی فوریه 2011.

A D E L F A R  B., Marin Trading between Iran and India in sasanid ere , proceedings of pp. 3-4, 2007.     

پیوندهای اقتصادی بین هند و ایران.

A D E L F A R  B . , A study of the cultural And religious Tes of east Caspian with east Europe , proceedings of , pp. 113-121, 2013.

همایش بین المللی ایران و بالکان در آیینه تاریخ ( گذشته ، حال ، آینده )

 

ADELFAR B. , the InfIuence of Iranians on the oudh state , proceedings of india and iranthe histori of relations , pp . 96 – 105, 2017.