۸ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : تاریخ
  • تاریخ تولد : 1347
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 820
  • شماره تلفن دفتر : 02833901620
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : hojjat.fallah@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1369 دانشگاه فردوسی مشهد نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد 1376 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
3 دکتری 1382 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی نقش حزب توده در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نگین ایران فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس نمایش پیوند
2 سید جمال الدین اسد آبادی و نظریه جنبش توده ای فصلنامه تاریخ دانشگاه ازاد اسلامی واحد محلات نمایش پیوند
3 سرزمین سوخته – در شناخت عملکرد استعمار کتاب ماه تاریخ و جغرافیا نمایش پیوند
4 اندیشه در محاق ایدئولوژی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا نمایش پیوند
5 گونه شناسی جنبش مقاومت در دوره رضا شاه با تاملی بر مخالفان قانون گرا فصلنامه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی نمایش پیوند
6 دهقانان در جنبش مقاومت تبریز فصلنامه علمی و پژوهشی گروه تاریخ دانشگاه تهران نمایش پیوند
7 سید جمال، اندیشه ها و مکتب های مغرب زمین، در مجموعه آرا و اندیشه سید جمال الدین اسد آبادی، به اهتمام بهرام نوازنی تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی نمایش پیوند
8 فعالیتهای سیاسی انجمن اتحادیه اصناف تهران 1326 -1324 ق فصلنامه فرهنگ مردم نمایش پیوند
9 بازتاب مساله دهقانی در مجلس اول 1326 – 1324ق نامه تاریخ پژوهان نمایش پیوند
10 نشریه بامداد، ارگان انجمن اتحادیه اصناف تهران فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی نمایش پیوند
11 مروری بر خاطرات شکرالله صفا پور کتاب تاریخ معاصر ایران نمایش پیوند
12 عدالت از دیدگاه اندیشه گران دوران ناصری فرهنگ و اندیشه نمایش پیوند
13 13. آزادی و عدالت از دیدگاه سید جمال الدین اسد آبادی در کتاب اسد آبادی، اندیشه ها و مبارزات تهران، حسینیه ارشاد نمایش پیوند
14 چاپ مقالات: زندگینامه ای درباره عبدالرضا آذر، فریدون آذرنور و بهرام آرام در جلد 1 فرهنگ ناموران معاصر ایران، تهران، سوره نمایش پیوند
15 چاپ مقالات: احمد شاه، مسعود احمدزاده، علی اکبر اخوی و علی اکبر اسکندرانی، ج2، فرهنگ ناموران معاصر ایران، تهران، سوره. نمایش پیوند
16 اسنادی از انجمن ها و مجامع مذهبی در دوره پهلوی مرکز اسناد ریاست جمهوری نمایش پیوند
17 مقدمه بر تجدید چاپ روزنامه تمدن تهران، انتشارات دانشگاه تهران با همکاری کمیته برگزاری یکصدمین سالگرد مشروطیت نمایش پیوند
18 ایرانیان مقیم استانبول و جنبش مقاومت تبریز به رهبری ستارخان 1398 تاریخ ایران نمایش پیوند
19 تحول مفهومی دو اصطلاح «لر» و «لرستان» در منابع تاریخ ایران اسلامی 1398 پژوهشنامه تاریخ اسلام نمایش پیوند
20 شکل گیری نخستین انجمن شهری قزوین در عصر مشروطیت 1393 اسناد بهارستان نمایش پیوند
21 مواضع علما در برابر کودتای سوم اسفند۱۲۹۹ هجری شمسی 1391 مطالعات تاریخ اسلام نمایش پیوند
22 مهاجرت علما عتبات به ایران؛ زمینه ها، بازتاب وپیامدها 1391 مطالعات تاریخ فرهنگی نمایش پیوند
23 مواضع علما در برابر جمهوری رضاخانی 1391 جستارهای تاریخی نمایش پیوند
24 انقلاب مشروطیت و اعتراض علیه جایگاه آموزشی و تربیتی زنان در ایران (۱۲۸۵-۱۲۸۷) 1396 علوم اجتماعی نمایش پیوند
25 بازتاب گفتمان پزشکی در مطبوعات دوره مشروطه و پهلوی اول 1398 تاریخ علم نمایش پیوند
26 جنبش مشروطه خواهی در تالش (۱۳۳۰- ۱۳۲۴ ق) 1398 تاریخ نامه ایران بعد از اسلام نمایش پیوند
27 بررسی و تبیین عوامل موثر در شیوع قحطی و بحران نان در عصر مظفری 1398 تاریخ اسلام و ایران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخنگاری دکتر شریعتی 1396 صمدیه نمایش پیوند
2 آثار و اندیشه های تاریخنگارانه دکتر عبدالهادی حائری 1395 پژوهکشده تاریخ اسلام نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روش تحقیق در تاریخ 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 مبانی حکومت و ساخت قدرت های تاریخ ایران 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 مبانی علم سیاست 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 تاریخ ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی در ایران 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 جامعه شناسی تاریخی 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 تاریخ شبه قاره هند 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 تاریخ نهضتها و جنبش های اسلامی جهان در دو قرن اخیر 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
11 تاریخ قاره آمریکا 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شناخت روشهای تحقیق در تاریخ 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از مشروطیت تا شهریور20 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران از 15 خرداد 1342 تا ... 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 شناخت و تحلیل انقلاب اسلامی 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 تاریخ معاصر ایران 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 زندگی سیاسی سید علی اندرزگو دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 29/02/1397 ملیحه مصطفایی نمایش پیوند
2 نظام اداری ایران در دوره پهلوی اول، تداوم و تحول (1320-1304 شمسی) بین المللی امام خمینی 1397 دکتری ـ مسعود آدینه وند نمایش پیوند
3 جغرافیای تاریخی لرستان از منظر مکتب چشم انداز از مشروطه تا امروز بین المللی امام خمینی 1398 دکتری ـ قدرت الله گرواند نمایش پیوند
4 تحول سیاسی - فکری جبهه ملی چهارم از آغاز شکل گیری تا 1360 ش ( آبان 1356- خرداد 1360 ) بین المللی امام خمینی دکتری ـ محمدحسین ایوبیان نمایش پیوند
5 گذار از نظام آموزشی سنتی به مدرن و نقش آن در تحولات فرهنگی و سیاسی در آسیای مرکزی – با تأکید بر بخارا (از 1868 تا 1938 م.) بین المللی امام خمینی دکتری ـ علی پرمو نمایش پیوند
6 وضعیت دهقانان و کارگران در دوره ی نخست وزیری محمد مصدق بین المللی امام خمینی 1397 محمد میرزایی نمایش پیوند
7 زندگی سیاسی سید علی اندرزگو بین المللی امام خمینی 1397 ملیحه مصطفایی نمایش پیوند
8 شکل گیری نهادهای جدید دولتی در ایران دوره ی ناصری از سال 1278 تا 1275 ق بین المللی امام خمینی 1396 پونه خوشدل نمایش پیوند
9 تاریخ نگاری محلی در دوره ناصرالدین شاه قاجار بین المللی امام خمینی 1396 فاطمه شعبان پور نمایش پیوند
10 رویکرد علمی به دین از دیدگاه نواندیشان دینی در ایران(1332-1320ش) بین المللی امام خمینی 1396 آسیه مهاجری نمایش پیوند
11 مقایسه آراء دکتر علی شریعتی و جلال آل احمد درباره غرب بین المللی امام خمینی 1394 سعیده میوه چین نمایش پیوند
12 وضعیت دهقانان در دوره مجلس اول شورای ملی و تاثیر مصوبات مجلس بر زندگی دهقانان ( 1326-1324هجری قمری ) بین المللی امام خمینی 1394 مریم انباز نمایش پیوند
13 اوضاع سیاسی خوزستان در جنگ جهانی اول 1918-1914م) بین المللی امام خمینی 1394 عاطفه مرعی نمایش پیوند
14 املاک رضا شاه درایران طی سال های 1320- 1304 ش بین المللی امام خمینی 1394 فاطمه سیفی نمایش پیوند
15 مناسبات ایران با کردهای عراق در جنگ ایران و عراق ( 1359-1367هجری شمسی ) ، 1980-1988 میلادی بین المللی امام خمینی 1393 حسن ارکان نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نظام اداری ایران در دوره پهلوی اول، تداوم و تحول (1320-1304 شمسی) 12/03/1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مسعود آدینه وند نمایش پیوند