۱۱ خرداد ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
  • تاریخ تولد : 1340
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 1636
  • شماره تلفن دفتر : 8371636
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mohseninia1340@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دیپلم فرهنگ و ادب کرمان -دبیرستان سعادت ---
2 دوره سه ساله تربیت دبیرزبان وادبیات فارسی کرمان - دانشسرای عالی فرهنگیان ---
3 مدرک کارشناسی ارشد-زبان وادبیات فارسی-ادبیات محض تهران -پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ایران ---
4 مدرک دکترای زبان وادبیات عربی تهران-دانشگاه تهران ---
5 مدرک کارشناسی-زبان وادبیات عربی تهران-دانشگاه تهران ---
6 مدرک تافل زبان انگلیسی -موردتایید وزارت علوم تهران ---
7 مدرک کارشناسی ارشدزبان وادبیات عربی تهران-دانشگاه تهران ---
8 مدرک دکتری زبان وادبیات فارسی -گرایش ادبیات محض تهران -دانشگاه علوم وتحقیقات ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره ی کارشناسی زبان وادبیات فارسی 1376 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ودانشگاه بین المللی امام خمینی -قزوین ---
2 دوره ی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی --محض 1378 1389 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ودانشکاه بین المللی امام ---
3 دوره ی کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی 1386 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ودانشگاه بین المللی امام خمینی -قزوین ---
4 دوره ی کارشناسی ارشد ادبیات پایداری 1386 1389 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
5 دوره ی کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی 1389 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ودانشگاه بین المللی امام خمینی -قزوین ---
6 دوره ی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی 1390 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
7 دوره ی دکتری زبان وادب یات فارسی 1380 1389 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ودانشکاه بین المللی امام ---
8 دوره ی کارشناسی زبان وادبیات عربی 1389 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
9 دوره ی کارشناسی مترجمی زبان عربی 1389 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
10 دوره ی کارشناسی زبان وادبیات فارسی 1391 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ودانشگاه بین المللی امام خمینی -قزوین ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طرح سرگذشت پژوهی سردارشهید محمدحسین محمدحسنی 1376 1387 کنگره ی هشت هزارسرداران شهید استان کرمان ---
2 طرح سرگذشت پژوهی سردارشهید حسین صادقی 1376 1377 کنگره ی هشت هزارسرداران شهید استان کرمان ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ادبیات تطبیقی 1376 کتاب ، مجله ، دسترسی به اینترنت ---
2 ادبیات عرفانی 1375 کتاب مجله ---
3 پژوهش فرهنگ ایران درمتون عربی قدیم وجدید 1379 ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بازتاب اسطوره های ایران باستان درادب عربی معاصر 1380 1380 مجله ی دانشکده ی ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران ---
2 پاسداری از حریم واژه ها 1379 1380 مجله ی زبان وعلوم قرآن -دانشگاه اهواز ---
3 مقایسه ی تاثیرپذیری مسعودسعدسلمان وابی فراس حمدانی ازقرآن وحدیث 1381 1382 مجله ی پژوهشی فرهنگ-پژوهشگاه علوم انسانی ایران-تهران ---
4 ولایت وجلوه ی ولایت علوی درشعرشاه نعمت الله ولی 1378 1379 مجله ی پژوهشی فرهنگ-پژوهشگاه علوم انسانی ایران-تهران ---
5 خاستگاه واژه ی اعجم درعربی وفارسی 1386 1387 مجله ی دانشکده ی ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد ---
6 جمیل صدقی زهاوی وزبان وادب فارسی 1388 1389 مجله ی گوهرگویا-دانشگاه اصفهان ---
7 خیام پژوهی باتکیه برجهان عرب معاصر 1388 1389 پژوهشنامه ی زبان وادبیات فارسی-دانشگاه اصفهان ---
8 بررسی شکلی ومحتوایی دیوان صاحب بن عباد 1381 1382 مجله ی علمی پژوهشی زبان وادب-دانشگاه شهیدباهنر ---
9 نامداران کرمان درادب عربی 1383 1384 مجله ی علمی پژوهشی زبان وادب-دانشگاه شهیدباهنر ---
10 التعریف بقسم هام من اشعارجارالله ازمخشری غیرمعروفه 1385 1385 مجله ی علمی پژوهشی زبان وادب-دانشگاه شهیدباهنر ---
11 ابزارنوسازی تشبیه دردیوان هشت تن ازبزرگان ادب فارسی وعربی 1384 1384 مجله ی علمی پژوهشی زبان وادب-دانشگاه شهیدباهنر ---
12 حلاج درنگاه مخالفان 1383 1383 مجله ی مطالعات ایرانی ---
13 بررسی واژه ی اوباش درفارسی وعربی 1386 1386 مجله ی مطالعات ایرانی ---
14 جلوه ی قرآن وحدیث درسلسله الذهب جامی 1384 1384 مجله ی مطالعات ایرانی ---
15 بازتاب گوشه هایی ازفرهنگ وزبان ایران باستان درشعرجاهلی عرب 1382 1382 مجله ی مطالعات ایرانی ---
16 جایگاه زن درشعرجاهلی عربی 1386 1386 مجله ی دانشکده ی الهیات دانشگاه اهواز ---
17 مقایسه ی بدل وعطف بیان درفارسی وعربی 1389 1389 مجله ی علوم زبانی -بلاغی دانشگاه سمنان ---
18 تصحیح لغات فرهنگ موید الفضلا 1386 1386 مجله ی علمی پژوهشی زبان وادب-دانشگاه شهیدباهنر ---
19 جایگاه امام علی درمفردات راغب اصفهانی 1386 1386 مجله ی پژوهش های اسلامی ---
20 بینش اسلامی 1386 1386 مجله ی پژوهش های اسلامی ---
21 شعروشاعری درحدیث پیامبر اسلام 1387 1387 مجله ی پژوهش های اسلامی ---
22 زن درشعرملک الشعرای بهار ومعروف الرصافی 1388 1388 مجله ی علمی پژوهشی زبان وادب-دانشگاه شهیدباهنر ---
23 لغات عربی وترکی فرهنگ مویدالفضلاء 1387 1387 مجله ی علمی پژوهشی دانشگاه آزاد-واحدتهران ---
24 طبیعت وعناصرآن درشعرامری القیس 1387 1387 مجله ی علمی پژوهشی زبان وادب-دانشگاه شهیدباهنر ---
25 مدایح نبوی درشعرجمال الدین عبد الرزاق واحمدشوقی 1388 1388 پژوهشنامه ی زبان وادبیات فارسی-دانشگاه آزاداسلامی دهاقان- اصفهان ---
26 جلوه ی قرآن وحدیث درشعردفاع مقدس 1387 1387 نامه ی پایداری-مجموعه ی مقالات اولین کنگره ی ادبیات مقاومت ایران ---
27 اسلام گرایی ایرانیان -زمینه ها وعوامل 1387 1387 مجله ی مطالعات ایرانی ---
28 بازتاب گوشه هایی ازفرهنگ ایران درآثارجاحظ بصری 1388 1388 مجله ی مطالعات ایرانی ---
29 مفهوم وطن دراشعارمعروف الرصافی وملک الشعرای بهار 1388 1388 مجله ی علمی پژوهشی ادبیات تطبیقی ---
30 نگاهی به پیشنه ی دستورزبان درچنددستورزبان دنیااززاویه ی نگاه دستورتطبیقی 1388 1389 مجله ی علمی پژوهشی ادبیات تطبیقی ---
31 بررسی تطبیقی مرثیه های خاقانی وابو الحسن التهامی 1388 1388 فصلنامه ی ادبیات تطبیقی-دانشگاه آزاداسلامی-واحدجیرفت ---
32 ادبیات تطبیقی-ضرورت هاوجایگاه آن درایران امروز 1388 1388 مجله اللغه العربیه وآدابها- ---
33 سبک شناسی بیست بیت ازدیوان خاقانی 1389 1389 فصلنامه ی علمی پژوهشی بهار ادب-تهران ---
34 تصحیح وشرح ملمعات دیوان عمادفقیه کرمانی 1383 1383 کوی سلامت-مجموعه مقالات کنگره ی عماد ---
35 جلوه ی آیات واحادیث درشعرعمادفقیه کرمانی 1383 1383 کوی سلامت-مجموعه مقالات کنگره ی عماد ---
36 وجوه غلبه واستیلای فرهنگی ایرانیان درسده های نخست هجری 1382 1382 مجله ی مطالعات ایرانی ---
37 پندواندرزدرنگاه شاعران بزرگ کرمان 1382 1382 مجله ی پژوهشگران فرهنگ ---
38 خواجوی کرمانی ومیزان توجه او به ادب عربی 1381 1381 مجله ی پژوهشگران فرهنگ ---
39 بررسی ترجمه های قصایدنامداربه شعرفارسی 1385 1385 مجله ی مطالعات ایرانی ---
40 شاعران دوزبانه ی فارسی-عربی تاقرن 6 1384 1384 مجله ی پژوهشگران فرهنگ ---
41 اعداد وشاهنامه ی فردوسی 1383 1383 مجله ی پژوهشگران فرهنگ ---
42 افضل الدین ابوحامدکرمانی وادب عربی 1383 1383 مجله ی پژوهشگران فرهنگ ---
43 چگونگی انتقال پیشینه ی فرهنگی ایران باستان به دوره ی اسلامی 1381 1381 مجله ی مطالعات ایرانی ---
44 مبانی ادبیات مقاومت ایران وعرب 1388 1388 مجله ی ادبیات پایداری ---
45 مجازمرسل لغوی درفارسی وعربی 1387 1388 فصلنامه ی علمی پژوهشی لسان مبین ---
46 روایت های مطایبه امیزهزارویک شب 1388 1388 فصلنامه ی ادب پژوهی-گیلان ---
47 صدی المطلع الطللی وتطوراته فی القصیده العربیه 1390 1390 فصلنامه ی علمی پژوهشی لسان مبین ---
48 نقدوبررسی مدایح نبوی خاقانی شروانی وکعب بن زهیر 1389 1389 فصلنامه ی علمی پژوهشی لسان مبین ---
49 مکاشفه دراندیشه ی ابن عربی 1389 1390 کاوش نامه ی دانشگاه یزد ---
50 بررسی تطبیقی سیمای زن درآثاراحمدشاملوونزارقبانی 1387 1388 مجله الدراسات الادبیه -بیروت ---
51 تحلیل زبان شعری شاملو وآدونیس 1390 1391 مجله الدراسات الادبیه -بیروت ---
52 ازمفروض خیال تاحقیقت حال 1377 1377 مجله ی فرهنگ وادب ---
53 بررسی تطبیقی اشعارحکمی رودکی وامری القیس 1390 1391 فصلنامه ی ادبیات تطبیقی-دانشگاه آزاداسلامی-واحدجیرفت ---
54 بررسی تطبیقی اشعار انسان گرایانه ی مهدی اخوان ثالث وایلیا ابوماضی 1390 1391 مجله ی علمی پژوهشی ادبیات تطبیقی ---
55 بررسی خدمات وجایگاه میرزایوسف اعتصامی به دوادب فارسی وعربی 1391 1392 مجله ی زبان وادبیات عربی دانشگاه تهران ---
56 پژوهشی درباره ی جایگاه ادبیات تعلیمی درقصایدفارسی 1390 1390 پژوهشنامه ی ادبیات تعلیمی ---
57 گزارشی درباره ی شواهدعربی کلیله ودمنه ومرزبان نامه 1380 1380 مجموعه ی نخستین گردهمایی پژوهشهای زبان وادبیات فارسی ---
58 واژگان عربی ونحوه ی استعمال آنهادرگویش مردم کرمان 1381 1361 مجموعه ی نخستین گردهمایی گویش شناسی کرمان ---
59 مجاهد وآداب جهاددرنگاه مولاعلی 1379 1379 مجموعه مقالات همایش سیمای شاهددرنهج البلاغه ---
60 دیدگاههای پزشکی وبهداشتی امام علی درنهج البلاغه 1380 1380 همایش بزرگ امام علی و نهج البلاغه ---
61 تاملی درعلل شیوع داستان پیامبران درقصایدفارسی 1390 1391 پژوهشنامه ی زبان وادبیات فارسی-دانشگاه اصفهان ---
62 بررسی تطبیقی همزیه ی نبوی احمد شوقی با شعربهار 1387 138 فصلنامه ی ادبیات تطبیقی-دانشگاه آزاداسلامی-واحدجیرفت ---
63 بررسی اشتراکات زبان واشتراکات شعری شاملوونزارقبانی 1390 1391 مجموعه ی مقالات نخستین همایش ادبیات تطبیقی -کرمانشاه ---
64 بررسی مشکلات رشته ی زبان وادبیات فارسی 1379 1379 مقالات اولین همایش استادان زبان وادبیات فارسی-شیراز ---
65 مرثیه سرایی درادب فارسی وعربی 1388 1388 فصلنامه ی ادبیات تطبیقی-دانشگاه آزاداسلامی-واحدجیرفت ---
66 بررسی تطبیقی عناصرطبیعت درشعرسهراب سپهری ونزارقبانی 1390 1391 مجله ترویج زبان فارسی- دانشگاه علامه ی طباطبایی ---
67 بررسی جایگاه وخدمات احمدصافی النجفی دردوادب فارسی وعربی 1391 1392 زبان وادب دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
68 نقدوبررسی شعر ابو القاسم الشابی براساس نقدصورتگراوساختارگرا 1391 1392 پژوهشنامه زبان وادبیات عربی-دانشگاه نمایش پیوند
69 جلوه هایی از ادبیات مقاومت درشعر معروف الرصافی 1392 1392 مجله ی ادبیات پایداری ---
70 چلوه ادبیات پایداری درشعراحمدصافی النجفی 1391 1392 مجله یادبیات پایداری ---
71 زهدافلاطون خم نشین درشعرصایب تبریزی 1391 1392 فصلنامه ادبیات تعلیمی ---
72 مقام عرفانی واخلاقی حلاج درنظرصانب تبریزی 1392 1392 پزوهشنامه زبان وادبیات فارسی ---
73 ازهیرمند تاتیبر-نگاهی دوباره به رمزگشایی آب درشاهنامه وانه اید ویرزیل 1391 1392 بوستان ادب ---
74 جلوه فرهنگ وادبیات ایران درشعر احمد صافی النجفی 1391 1392 نشریه زبان وادب ---
75 عناصراسطوره ای دررستم واسفندیار-رمزشناسی رنگ واعداد 1391 1392 مجله ی مطالعات ایرانی ---
76 دراسة حول المضامین الناستالوجیه فی شعرنزارقبانی 1391 1392 مجلة دراسات الادب المعاصر ---
77 مبانی صرف ونحودر گویش خلاری ومقایسه آن بازبان معیارفارسی 1392 1392 پژوهشنامه ی ادبیات وزبانشناسی ---
78 جلوه های ادبیات مقاومت درشعرابوالقاسم الشابی 1389 1391 نامه ی پایداری ---
79 نظریه ی ادبی انوری ابیوردی 1392 1392 مجله ی فنون ادبی دانشگاه اصفهان ---
80 نسبت تالیفات بلاغی شرف الدین رامی باسبک عراقی 1392 1392 کهن نامه ی ادب فارسی ---
81 گفتگو با جنبش مردان جوان خشمگین آزبرن براساس نظریه ی گفتمان باختین 1393 1393 مجله علمی -پژوهشی ادبیات مقاومت ---
82 نمودوحدت وجود درلمعات عراقی 1393 1393 گوهر کویا ---
83 بررسی خدمات وجایگاه عباس خلیلی دردوادب فارسی وعربی 1393 1393 الدراسات الادبیه ---
84 بررسی میزان بازتاب ادب وفرهنگ ایران درشعرعبدالوهاب البیاتی 1393 1393 نقد وادبیات تطبیقی دانشگاه رازی ---
85 بررسی تاثیرپذیری سعدی از اندیشه های عرفانی امام محمد غزالی 1393 1393 فصلنامه سبک شناسی بهارادب ---
86 The Evolution of Sufi Asceticism in mystical Literature 2014 2015 Asian Research Consortium ---
87 The Reflective Approach Of abu Abdollah Rudaki and Geoffrey choaucer to Poem 2014 2015 Attens Institute for Education and Research ---
88 sanai ,the sage,founder of social poetry 1393 1394-2015-fall-n5-c3 international journal of review in life sciences ---
89 Intertextual Rading of Mystical Thought in The workOf Sanai Ghaznavi 2015 2016 Gcnhfse ---
90 Kristevas Intertextual Reading in The Works and Thought of ghazali and Sanaie 2015 2016 European online Journal of Natural and Socia Sciences ---
91 from the Mystical Unity to the Pantheism 2015 2015 The Journal of Politics and Law-CANADA نمایش پیوند
92 Themes Stady on Reality Expression School and Indian Style in the Sonnets of Sadi shirazi and Baba Faghani 2015 2016 The naturalist Journal -volume15-Issue1-England ---
93 LOVE IN THE POETRY OF SAIB TABRIZY 20015 2016 E JORNAL OFNATURAL AND SOICAL SIENCE ---
94 INTRODDUCING AND EXAMINATION OF BRANDAGH KHOJANDIS ALLUSIONS TO HAFIZ 2015 2016 GSJ VOLUME 10 ---
95 A NEW REPORT ON THE IMAGE OF THE PROPHET OF ISLAM IN THE SEVENTH CENTURY 2015 2016 JLCS ---
96 mirza Ali Akbar Khan Nafisi Kermani,nazemol atebba and persian grammer 2015 2016 Tendenzen-Germany ---
97 بررسی جایگاه دل درآثار امام محمد غزالی 1394 1395 مجله علمی پژوهشی عرفان اسلامی-زنجان ---
98 بررسی تطبیقی عاشقانه ها وعارفانه ها درشعرحافظ -گوته وشریف رضی 1394 1395 مجله الافکار-مملکه الاردنیه ---
99 بررسی ساختارغزل بابا فغانی ازمنظر مکتب فرمالیسم روسی 1395 1395 ---
100 بررسی تطبیقی وحدت وجود درآثارعطار وابن عربی 1395 1395 نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه شهیدباهنر نمایش پیوند
101 سبک شناسی لایه آوایی اشعارکمال الدین اصفهانی واثیرالدین اومانی براساس سبک شناسی لایه ای 1396 1397 متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند
102 سبک شناسی لایه نحوی اشعارکمال الدین اسماعیل براساس الگوی گذرایی دردستورنقش گرای هیلدی 1396 1397 مقالات همایش متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند
103 بررسی وتحلیل نمایشنامه نویسی تاریخی درایران معاصر 1397 1398 کاوشنامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی نمایش پیوند
104 شیوه های تاریخ ادبیات نویسی براساس نظریه انواع ادبی 1397 1398 سبک شناسی بهارادب نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تطبیقی رثاء درشعرابوالحسن التهامی وصباحی بیدگلی 1391 1391 همایش بزرگداشت صباحی بیدگلی-دانشگاه کاشان ---
2 خدمات احمدصافی النجفی به زبان وادبیات فارسی 1391 1392 همایش ملی زبان وادبیات فارسی-دانشگاه زنجان ---
3 بررسی تطبیقی سیمای زن درشاملو وقبانی 2010 2011 همایش ادبیات تطبیقی جهان-بیروت ---
4 طبیعت درشعرشاملو وقبانی 1391 1391 انجمن ملی ترویج زبان فارسی-دانشگاه علامه ---
5 اندیشه های آرمانشهری دراشعارفرخی یزدی وجمیل صدقی الزهاوی 1393 1393 همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه ---
6 بررسی تطبیقی غزل عاشقانه -عارفانه درشعرحافظ وشریف رضی 1393 1393 دومین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی -دانشگاه فردوسی مشهد ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترجمه ی کتاب فخرالشیعه 1386 3000 پیام مصطفی ---
2 ادبیات تطبیقی درجهان معاصر(مبانی نظری .کلیات .مکاتب ) تابستان 1393 2000 انتشارات علم ودانش-تهران ---
3 سفردرتصوف وعرفان تابستان 1392 2000 انتشارات اشراق-(انتشارات تخصصی درچاپ پژوهشهای عرفان وفلسفه ---
4 نقد ادبی درگذرگاه تاریخ ادب جهانی آماده ی چاپ ---
5 تصحیح وتحقیق نامه زبان آموز-اثرمیرزاعلی اکبرخان نفیسی کرمانی زیرچاپ 1000 نشر علم وداننش ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیرقرآن وحدیث درادب پارسی 1375 1388 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
2 تاریخ ادبیات قدیم دوره ی کارشناسی مترجمی 1389 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
3 ادب سیاسی دراسلام-رشته ی کارشاسی زبان وادبیات عربی 1389 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
4 ادبیات متعهددراسلام 1389 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
5 فارسی عمومی 1376 1388 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
6 مرصادالعباد-کارشناسی زبان وادبیات فارسی 1391 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
7 قرائت عربی 5-رشته ی زبان وادبیات فارسی 1376 1389 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
8 نقدادبی -دوره ی کارشناسی زبان وادبیات عربی 1391 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
9 قرائت عربی 4 1376 1385 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
10 قرائت وترجمه وتجویدقران کریم 1389 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
11 قصایدناصرخسرو 1380 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ودانشگاه بین المللی امام خمینی -قزوین ---
12 منطق الطیرعطار 1387 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ودانشگاه بین المللی امام خمینی -قزوین ---
13 کشف الاسراروعده الابراررشیدالدین میبدی 1389 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
14 تاریخ ادبیات سه-رشته ی زبان وادبیات فارسی 1382 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ودانشگاه بین المللی امام خمینی -قزوین ---
15 رودکی ومنوچهری 1382 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
16 فرخی وکسایی 1382 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ودانشگاه بین المللی امام خمینی -قزوین ---
17 حدیقه ی سنایی غزنوی 1382 ادامه دارد دانشگاههای بین المللی امام خمینی وکرمان ---
18 آشنایی با علوم قرآنی 1378 ادامه دارد دانشگاه کرمان وبین المللی امام خمینی ---
19 نقدادبی 1385 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ودانشگاه کرمان ---
20 تاریخ بیهقی 1388 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
21 غزلیات شمس ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
22 شاهنامه ی فردوسی-حماسه ی رستم واسفندیار 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
23 قصایدوغزلیات سعدی 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
24 شاهنامه فردوسی-رستم وسهراب 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
25 متون غنایی فارسی 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
26 منتخب متون نثر عرفانی 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
27 بیشگامان نظم فارسی 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
28 متون نثرفارسی باتکیه برکلیله ودمنه 1390 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
29 مبانی عرفان وتصوف 1390 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
30 نظم 5قسمت دوم اشعارحافظ کارشناسی ادبیات فارسی 1397 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 متون نظم کارشناسی ارشد ادبیات فارسی گرایش محض 1372 1389 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
2 متون نظم ونثریک---دوره دکتری ادبیات فارسی 1380 1389 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
3 تاریخ ادبیات تطبیقی ایران وعرب -کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی 1386 1389 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
4 بررسی تطبیقی ادبیات ایران وعرب ازدوره های اسلامی به بعد-کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی 1386 1389 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
5 مرجع شناسی وروش تحقیق دوره ی کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی 1387 1389 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
6 تحقیق درمتون نظم ونثر-دوره ی دکتری زبان وادبیات فارسی 1380 1389 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
7 تاریخ ادبیات تطبیقی ایران وعرب -کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی 1387 1389 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
8 تاریخ ادبیات دوره ی عباسی-کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی 1389 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی -قزوین ---
9 تاریخ ادبیات دوره ی عباسی-کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی 1389 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
10 کلیات ومبانی نظری ادبیات تطبیقی-دوره ی کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی 1387 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ودانشگاه بین المللی امام خمینی -قزوین ---
11 انواع ادبی تطبیقی -دوره ی کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی 1387 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ودانشگاه بین المللی امام خمینی -قزوین ---
12 بررسی متون ترجمه شده ی غیرادبی-کارشناسی ارشدمترجمی زبان عربی 1389 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
13 دستورتطبیقی کارشناسی ارشد 1387 1389 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
14 تاریخ ادبیات دوره ی معاصر-کارشناسی ارشدزبان و ادبیات عربی 1390 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
15 تاریخ ادبیات دوره ی جاهلی-کارشناسی ارشدریان وادبیات عربی 1389 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
16 متون نظم ونثردو---دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی 1380 1389 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
17 متون نظم عباسی واندلسی-دوره ی دکتری ادبیات عربی 1391 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
18 تحقیق درمتون مصنوع دوره ی دکتری ادبیات عربی 1391 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
19 تحقیق درتحول ادبیات ایران -دوره ی دکتری ادبیات فارسی 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
20 تحقیق درمبانی عرفان اسلامی-دکتری زبان وادبیات فارسی-گرایش ادبیات عرفانی 1392 ادامه دارد دانشگاهبین المللی امام خمینی ---
21 تحقیق در زبان عرفان-دکتری ادبیات عرفانی 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
22 تاریخچه ی ادبیات تطبیقی-کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
23 ادبیات فارسی درجهان 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
24 مطالعات زبانی درمتن ادبی کارشناسی ارشدادبیات فارسی محض 1397 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
25 روشهای نقدوتحلیل متن دکتری زبان وادبیات فارسی محض 1397 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
26 مطالعات بینا رشته ای درادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد 1397 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 تحلیل تطبیقی تشبیه باتکیه برابزارنوسازی درشعربزرگان ادب فارسی وعربی تاقرن 6 1382 1384 محمدرضانجاریان-دکتری زبان وادبیات فارسی ---
2 تصحیح وشرح لغات مغولی فرهنگ مویدالفضلا 1385 1386 صفیه ی مرادخانی -دکتری زبان وادبیات فارسی ---
3 تحلیل حماسه های ملی ایرانیان 1385 1387 هادی یوسفی-دکتری زبان وادبیات فارسی ---
4 ریخت شناسی متون عرفانی 1385 1386 مجیدبهره ور-دکتری زبان وادبیات فارسی ---
5 تحلیل داستانهای هزارویک شب 1386 1388 نجمه ی حسینی سردری-دکتری زبان وادبیات فارسی ---
6 بررسی تطبیقی عرفان عراقی بامحیی الدین عربی 1386 1388 زهراغریب حسینی کاخ-دکتری زبان وادبیات فارسی ---
7 جلوه های بیان درگلستان سعدی 1375 1376 جهانگیرامیرتیموری-کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی ---
8 شاعران دوزبانه ی فارسی وعربی تاقرن 6 1382 1383 زهراغریب حسینی کاخ-کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی ---
9 شرح مشکلات مثنوی سلسله الذهب نورالدین عبدالرحمان جامی 1383 1384 سمیه ی زنگی آبادی-کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی ---
10 بررسی تطبیقی اشعار مسعودسعدسلمان وابوفراس حمدانی 1376 1377 منصورنیک پناه-کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی ---
11 جلوه ی آیات واحادیث دردیوان جامی 1376 1377 راضیه ی صحیفی-کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی ---
12 شعروشاعری ازدیدگاه قرآن ومعصومین وجلوه ی آن درادب فارسی 1385 1386 بی بی صدیقه ی حسینی-کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی ---
13 مقایسه ی دیدگاههای ملک الشعرا بهارومعروف الرصافی 1385 1386 فاطمه ی داشن-کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی ---
14 شرح مشکلات سمط العلی للحضره العلیا 1375 1376 زهراایرانمنش-کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی ---
15 دیرینه ریخت ها-بررسی کهن الگوهابراساس ادبیات واساطیرایران 1385 1386 جعفرعشقی-کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی ---
16 بررسی تطبیقی اشعار وافکارفروغ فرخزادونازک ملایکه-کارشناسی ارشدادبیات تطبیقی 1387 1389 آرزوپوریزدانپناه کرمانی-کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی ---
17 تحلیل مسایل اخلاقی کتاب اخلاقی 1386 1387 طاهره ی حسنی سعدی-کارشناسی ارشد ---
18 ادبیات کارگری دراشعارفرخی یزدی وجمیل صدقی الزهاوی 1387 1389 محمدحسن باقری-کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی ---
19 بررسی تطبیقی بدیعیه سرایی درادب فارسی وعربی 1387 1389 الهام جدی-کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی ---
20 بررسی تطبیقی سیاست واجتماع دراشعارملک الشعرای بهار وجمیل صدقی الزهاوی 1387 1389 راضیه ی نور محمدی-کارشناسی ارشدادبیات تطبیقی ---
21 بررسی تطبیقی قصایدحکمی ناصرخسرو ومتنبی 1387 1389 محمدرضاپورنامداری-کارشناسی ارشدادبیات تطبیقی ---
22 نقش مطبوعات دهه ی بیست درتوسعه ی ادبیات 1387 1390 مرضیه ی ترکی نژاد-کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی ---
23 بررسی تطبیقی شعر واندیشه های شاملو وآدونیس 1387 1389 محمد دستوار-کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی ---
24 بررسی تطبیقی اشعاروافکارمهدی اخوان ثالث وایلیا ابوماضی 1387 1389 فایزه ی رحیمی -کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی ---
25 بررسی تطبیقی اشعارنادرنادرپوروابوالقاسم الشابی 1387 1389 فریبامدبری شول-کارشناسی ارشدادبیات تطبیقی ---
26 بررسی تطبیقی مدایح نبوی خاقانی شروانی وحسان بن ثابت انصاری 1378 1389 امیرمطهری زاده-کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی ---
27 بررسی تطبیقی جایگاه زن دراشعارنزارقبانی واحمدشاملو 1387 1389 ربابه ی یزدان نژاد-کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی ---
28 بررسی تطبیقی قالب قصیده ی جاهلی باقالب قصاید دوره ی خراسانی 1387 1389 جلال عباسی حیدرآبادی-کارشناسی ارشدادبیات تطبیقی ---
29 بررسی تاثیرپذیری علامه ی قزوینی از ادب عرب 1387 1389 امیدکاظم زاده-کارشناسی ارشدادبیات تطبیقی ---
30 بررسی تاثیرپذیری ادیب نیشابوری از ادب عرب 1387 1389 فاطمه ی قنبرزاده ی گوکی-کارشناسی ارشدادبیات تطبیقی ---
31 بررسی تاثیرپذیری سعدی ازامام محمدغزالی 1391 1392 مریم غفوریان-کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی ---
32 بررسی نقش وخدمات دکتریوسف حسین بکاربه دوادب فارسی وعربی 1390 1391 حوریه ی تاجیک-کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی ---
33 بررسی تطبیقی الایام طه حسین وروزهای دکترمحمدعلی اسلامی ندوشن 1390 1391 حسین نوری زاده-کارشناسی ارشدزبان وادبیات عربی ---
34 بررسی جایگاه وخدمات احمدصافی النجفی دردوادب فارسی وعربی 1390 1391 محمدمیرزایی-کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی ---
35 بررسی تطبیقی شعرطنزاجتماعی اکبر اکسیرواحمدمطرعراقی 1390 1392 حسین بلند-کارشناسی ارشدزبان وادبیات عربی ---
36 ترجمه ی شش فصل اول ازکتاب جستجو درتصوف ایران 1390 1391 زهیرجانسیز-کارشناسی ارشد مترجمی ---
37 ترجمه ی کتاب گرایش های متضاد درادبیات معاصر ایران 1390 1391 ایفان شناوه-کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی ---
38 الرمزوالقناع فی الشعر العربی الحدیث 1390 1391 حسین خطیبی-کارشناسی ارشد زبان وادبیات عرب ---
39 تاثیرزبان عربی درمرزبان نامه 1391 1393 نیلوفر احمدی-کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی ---
40 بررسی جایگاه وخدمات فیکتورالکک دردوادب فارسی وعربی 1391 1393 لیلا صادقی-کارشناسی ارشد ادبیات عربی ---
41 بررسی تطبیقی عشق دراشعارجواهری وشهریار 1391 1393 عبودی -کارشناسی ارشدادبیات عربی ---
42 بررسی تطبیقی شعر تاملی دراشعارشفیعی کدکنی وایلیاء ابوماضی 1392 1393 حسن صفری- کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی ---
43 تحلیل وبررسی بینامتنیت درآثارسنایی غزنوی اسفند1389 بهمن 1394 فاطمه ی مرادی-دکتری زبان وادبیات فارسی ---
44 بررسی وتحلیل مضامین تاریخی دردیوان ملک الشعرای بهار دی ماه 1392 1393 سمیه نصیری-کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی ---
45 بررسی تاثیرپذیری حافظ از شریف رضی 1392 1393 فاطمه ی ذینلی-کارشناسی ارشد ادبیات فارسی-گرایش تطبیقی ---
46 بررسی وتحقیق دراشعار منقبتی دیوان نظیری نیشابوری 1392 1393 فاطمه جعفربیگلو-کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی ---
47 بررسی تاثیرپذیری شفیعی کدکنی ازعبدالوهاب البیاتی 1392 1394 زهرا خورشیدی-کارشناسی ارشدادبیات تطبیقی ---
48 تحلیل سیمای پیامبر درشعرقرن هفثم 1393 1394 خدیجه ی دولتیاری-کارشناسی ارشد ادبیات فارسی-ادبیات محض ---
49 تحلیل وبررسی دیوان کمال الدین اصفهانی ازمنظر سبک شناسی لایه ای 1393 1397 محمد علینقی-دکتری زبان وادبیات فارسی ---
50 تحقیق درموضوع وحدت عرفانی ازابتدای قرن سوم تاپایان قرن ششم بهمن ماه 1394 آذرماه 1396 فاطمه حکیما-دانشجوی دکتری ادبیات عرفانی ---
51 بررسی تطبیقی طنز دراشعاراخوان ثالث ونزارقبانی 1394 1395 محمودانصاری-کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی ---
52 بررسی وتحلیل تاریخ ادبیات ایران تاپایان قرن چهارم بر اساس نظریه انواع ادبی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1397 مرام سلیمان العلی دکتری زبان وادبیات فارسی نمایش پیوند
53 بررسی وتحلیل نمایشنامه های تاریخی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی 1397 علا قبانی دکتری زبان وادبیات فارسی نمایش پیوند
54 بازتاب اندیشه های ابن عربی درآثارشاه داعی شیرازی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1398 نادرکاکاوند کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی نمایش پیوند
55 بررسی تطبیقی دام گستران عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی ولارابویوژ اثربالزاک دانشگاه بین المللی امام خمینی 1396 فرزانه صمدیار کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی گرایش تطبیقی نمایش پیوند
56 بررسی تطبیقی جایگاه انسان درآثار تی اس الیوت ودکترمحمد رضاشفیعی کدکنی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1396 مریم مواسات کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی گرایش تطبیقی نمایش پیوند
57 بررسی روابط ادبی ایران وآلمان دردوقرن اخیر دانشگاه بین المللی امام خمینی 1396 مریم مهرآرا کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی گرایش تطبیقی نمایش پیوند
58 بررسی ومقایسه رمانهای تاریخی عبدالحسین صنعتی زاده وجرجی زیدان دانشگاه بین المللی امام خمینی 1397 لیلامنیری کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی گرایش تطبیقی نمایش پیوند
59 بررسی تطبیقی صبر ازدیدگاه مولوی وابن عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1396 خانم یداللهی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی گرایش تطبیقی نمایش پیوند
60 بررسی تاثیرپذیری جامی درنفحات الانس از منازل السایرین خواجه عبدالله انصاریه دانشگاه بین المللی امام خمینی 1398 آقای سبکبار کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی ادبیات محض نمایش پیوند
61 بررسی تاثیر پذیری شاعران معاصر ایران از مایده های زمینی آندره ژید دانشگاه بین المللی امام خمینی شهریور1397 بهناز زارعی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی گرایش تطبیقی نمایش پیوند
62 بررسی اثرپذیری نمایشنامه نویسان ایران معاصر تاپایان عصرپهلوی اول از بازرس گوگول دانشگاه بین المللی امام خمینی 1397 زهره طیبی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی گرایش تطبیقی نمایش پیوند
63 بررسی تاثیرپذیری سیاحت نامه ابراهیم بیک زین العابدین مراغه ای ازنفوس مرده نیکولای گوگول دانشگاه بین المللی امام خمینی 1397 آقای احمدی کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی گرایش تطبیقی نمایش پیوند
64 تحقیق درمضامین دیوان صایب تبریزی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395 فاطمه سرخوش دکتری زبان وادبیات فارسی نمایش پیوند
65 تصحیح دیوان برندق خجندی دانشگاه بین المللی امام خمینی شهریور1397 امید سروری دکتری زبان وادبیات فارسی نمایش پیوند
66 تصحیح وتحقیق دیوان خوارزمی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1396 مریم غفوریان دکتری زبان وادبیات فارسی نمایش پیوند
67 بررسی عنصرشخصیت دررمانهای دهه هشتاد ونود دانشگاه بین المللی امام خمینی 1396 مژگان سالارکیا دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی نمایش پیوند
68 بررسی ونقداحوال وجودی انسان درمنظومه های عطار نیشابوری دانشگاه بین المللی امام خمینی ادامه دارد دکتری ادبیات عرفانی آقای علی اکبریوسفی نمایش پیوند
69 تحلیل کیفیت بیان موضوع رؤیت خداونددرمتون منظوم ومنثورعرفانی قرن 5تا8 دانشگاه بین المللی امام خمینی ادامه دارد دکتری ادبیات عرفانی آقای اکبرشاهی نمایش پیوند
70 بررسی وتحلیل عناصرداستان دررمانهای نسیم مرعشی دانشگاه بین المللی امام خمینی ادامه دارد کارشناسی ارشدزبان وادبیات فارسی محض خانم خضری نمایش پیوند
71 ترجمه ونقدتاریخ ادبیات همایی دانشگاه بین المللی امام خمینی ادامه دارد دکتری زبان وادبیات فارسی-محض-عیسی مجد نمایش پیوند
72 رساله دکتری زبان وادبیات فارسی-محض دانشگاه بین المللی امام خمینی ادامه دارد دکتری زبان وادبیات فارسی-محض نمایش پیوند
73 بررسی افکاروآراء عرفانی عبدالغنی نابلسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ادامه دارد خانم برزگرکلیشمی-دکتری زبان وادبیات فارسی-محض نمایش پیوند
74 بررسی تطبیقی اشعارسیاسی وعاشقانه ی حمیدمصدق ونزارقبانی دانشگاه بین المللی امام خمینی ادامه دارد مرام یوسف نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عضوهیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان 1376 1390 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
2 عضوهیات علمی-رسمی قطعی انتقالی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1390 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
3 مدیرگروه زبان وادبیات فارسی 1380 1382 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
4 معاون آموزشی دانشکده ی ادبیات وعلوم انسانی 1382 1385 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
5 رییس دانشکده ی ادبیات وعلوم انسانی 1385 1387 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
6 عضوهیات تحریریه مجله ی الدراسات الادبیه -بیروت 1387 ادامه دارد دانشگاه ملی لبنان ---
7 سردبیرمجله ی علمی پژوهشی ادبیات تطبیقی 1387 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
8 مدیرمسوول مجله ی پژوهشهای اسلامی 1385 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
9 سردبیرمجله ی پژوهشهای اسلامی 1385 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
10 عضوهیات تحریریه ی مجله ی علمی پژوهشی زبان وادب 1380 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
11 عضوهیات تحریریه ی مجله ی ادب وهنردینی-مشهد 1388 ادامه دارد سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ---
12 عضوهیات تحریریه ی مجله ی زبان وادب عربی دانشگاه شهیدچمران اهواز 1389 ادامه دارد دانشگاه شهیدچمران اهواز ---
13 عضوهیات تحریریه ی نشریه ی ادبیات تطبیقی 1386 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
14 عضوهیات تحریریه ی مجله ی علمی پژوهشی ادبیات پایداری 1386 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
15 عضوهیات تحریریه ی مجله ی مطالعات ایرانی 1378 ادامه دارد دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---
16 عضوهیات تحریریه ی مجله ی علمی پژوهشی لسان مبین 1389 1391 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ودانشگاه بین المللی امام خمینی -قزوین ---
17 سردبیرفصلنامه ی علمی پزوهشی لسان مبین 1389 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
18 عضوهیات تحریریه ی مجله ی پژوهشگران فرهنگ 1380 ادامه دارد ارشاداستان کرمان ---
19 مدیرکتابخانه ی مرکزی ومرکز اسنادوامورنشردانشگاه 1390 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
20 عضوهیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1391 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین ---
21 عضو کمیته ی تخصصی علوم انسانی 1386 1389 دانشگاه شهیدباهنرکرمان ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جایزه ی مقاله ی برترسال استان کرمان 1379 یک سکه ی بهار آزا مدیرکل ارشاد ---
2 پژوهشگربرتردانشگاه بین المللی امام خمینی درسال 1390 1391 رییس دانشگاه ---
3 پژوهشگربرتر دانشگاه بین المللی امام خمینی درسال 1393 1393 نیم سکه رییس محترم دانشگاه ---
4 پژوهشگربرتردانشگاه بین المللی امام خمینی درسال 1395 آذرماه 95 رییس دانشگاه ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ادب سیاسی دراسلام-رشته ی کارشاسی زبان وادبیات عربی 1389 1389 کارشناسی ادبیات عربی ---
2 ادبیات تطبیقی- 1391 1391 کارشناسی ادبیات عربی ---
3 مباحثی درقرائت وتجویدقرآن کریم 1389 1389 کارشناسی ادبیات عربی ---
4 انواع ادبی تطبیقی -دوره ی کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی 1390 ادامه دارد کارشناسی ارسد ادبیات تطبیقی ---
5 مباحثی درباره ی عطارنیشابوری 1391 کارشناسی زبان وادبیات فارسی ---
6 بررسی هایی درباره کشف الاسرار وعده الابرار میبدی 1390 1391 کارشناسی زبان وادبیات فارسی ---

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی عنصرشخصیت دررمانهای دهه هشتاد ونود دانشگاه بین المللی امام خمینی 1396 مژگان سالارکیا دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی مژگان سالارکیا دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی نمایش پیوند