۱۱ خرداد ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی علوم باغبانی
  • تاریخ تولد : 1359
  • نشانی : jannatizadeh
  • شماره اتاق : 453
  • شماره تلفن دفتر : 02833901238
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه :
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانی 1387 1392 دانشگاه تهران ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 اصلاح کلاسیک و ملکولی محصولات باغبانی ---
2 بیو ترمودینامیک محصولات باغبانی ---
3 تنش های غیر زیستی در محصولات باغبانی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Some postharvest physical properties of Iranian apricot (Prunus armeniaca L.) fruit Int. Agrophysics, 22, 125-131 ---
2 Development of 11 Mass Models for Iranian Apricot fruits based on some physical attributes (cv. Shahroud-8 and Gheysi-2( Journal of Agricultural Technology ---
3 Models for predicting the mass of apricot fruits by geometrical attributes (cv. Shams, Nakhjavan, and Jahangiri) 2008 Scientia Horticulturae, Volume 118 ---
4 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های زردآلو با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و نشانگرهای RAPD مجله علوم باغبانی ایران 1390 ---
5 Morphological Variability of Berberis integerrima from Iran 2016 Erwerbs-Obstbau نمایش پیوند
6 Investigation of variability of apricot (Prunus armeniaca L.) usingmorphological traits and microsatellite markers 2014 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
7 بررسی دماهای سوپرکولینگ در گل های زردآلو 1393 نشریه علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
8 Genetic relationships and diversity of common apricot 2015 Biochemical Systematics and Ecology نمایش پیوند
9 Exogenous melatonin applying confers chilling tolerance in pomegranate 2019 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
10 Employing exogenous melatonin applying confers chilling tolerance in 2019 Food Chemistry نمایش پیوند
11 Exogenous melatonin ameliorates chilling injury in cut anthurium flowers 2019 Postharvest Biology and Technology نمایش پیوند
12 Alleviation of postharvest chilling injury in anthurium cut flowers bysalicylic acid treatment 2016 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
13 Enhancement of postharvest chilling tolerance of anthurium cutflowers by -aminobutyric acid (GABA) treatments 2016 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
14 Contribution of GABA shunt to chilling tolerance in anthurium cutflowers in response to postharvest salicylic acid treatment 2016 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
15 Impact of exogenous GABA treatments on endogenous GABA 2016 Plant Physiology and Biochemistry نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اکولوژی کشاورزی 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
2 چمن کاری 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
3 مدیریت فضای سبز 1393 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 گیاهشناسی 2 (سیستماتیک و مورفولوژی) 1393 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 زبان تخصصی (فضای سبز) 1393 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 زیست شناسی (فضای سبز) 1394 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 آلودگی های محیط زیست (فضای سبز) 1396 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند