دوشنبه 31 شهریور 1399

وظایف و فعالیت ها

 • نظارت و انجام امور اداری مربوط به کنفرانس های خارجی و فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی
 • نظارت و انجام امور اداری مربوط به کنفرانس های داخلی و فرصت مطالعاتی داخل اعضای هیأت علمی
 • انتشار خبرنامه دو ماهه پژوهشی
 • رتبه بندی و امتیازدهی فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی از قبیل چاپ مقالات در مجلات ISI ، مجلات خارجی، علمی پژوهشی، علمی ترویجی) کتاب (تألیف و ترجمه) مقاله در کارگاه، مقاله استخراج از تز، گزارش علمی، راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 • نظارت بر ارائه سمینارهای داخل دانشگاه
 • پذیرش پیشنهاد طرح پژوهشی از دانشگاه ها و ارائه پیشنهاد طرح به دستگاه های اجرایی
 • معرفی دانشجویان جهت انجام کارآموزی، اجرای پروژه، استفاده از منابع علمی و امکانات سایر سازمان ها، انجام بازدید گروهی
 • عقد قرارداد پژوهشی با دستگاه های اجرایی
 • نظارت بر اجرای سیستم های رایانه ای در دانشگاه
 • حمایت، نظارت و عقد قرارداد طرحهای کوچک پژوهشی با اعضای هیأت علمی دانشگاه
 • ارجاع کتب تألیف و ترجمه شده اعضای هیأت علمی به داور خارج از دانشگاه و داخل دانشگاه
 • برگزاری جلسات شورای پژوهشی
 • تهیه کارنامه پژوهشی استادان
 • انجام امور مربوط به چاپ کتاب تألیف و ترجمه‌ای
 • انجام امور مربوط به فروش و بازاریابی کتب چاپ شده
 • انجام خدمات تکثیر برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی
شنبه 30 آذر 1392 - 16:09:02