پنجشنبه 10 مهر 1399

تبعید امام از ترکیه به عراق

روز 13 مهرماه 1343 حضرت امام به هـمـراه فرزنـدشان آیه الله حاج آقا مصطفـى از ترکیه به تبعیدگاه دوم، کشـور عراق اعزام شدند . دوران اقامت طـولانـى و 13 ساله امام خمـینى در نجف در شرایطى آغاز شد که هر چند در ظاهر فشارها و محدودیـت هاى مستقیـم در حـد ایـران و تـرکیه وجـود نـداشت اما مخالفـت ها و کارشکـنـی ها و زخـم زبان هـا نـه از جـبـهـه دشمـن رویارو بـلکه از  ناحیه روحانی نمایان و دنیا خـواهان مخفى شده در لباس دیـن آن چنان گـسترده و آزار دهنده بود که امام با هـمـه صـبر و بـردبارى معروفـش بارها از سخـتى شرایط مبارزه در ایـن سال ها بـه تلخى تمام یاد کرده است. ولى هـیچ یـک از ایـن مصـائب و دشـواری ها نـتـوانـست او را از مـسیــرى که آگـاهانه  انتخاب کرده بود باز دارد. امام خمینى سلسله درس هاى  خارج فـقه خـویـش را با همه مخالفت ها و کارشکنی هاى عناصر مغرض در آبان 1344 در مسجد شیخ انصارى (ره) نجف آغاز کرد که تا زمان هجـرت از عراق به پاریـس ادامه داشت. حوزه درسى ایشان به عنـوان یکى از برجسته تریـن حوزه هاى درسى نجف از لحـاظ کیفیت و کمیت شـاگـردان شنـاخته شـد. امام خمینـى از بدو ورود بـه نجف بـا ارسال نامـه ها و پیک هایى بـه ایران، ارتباط خویـش را بـا مـبارزیـن حـفـظ نـموده و آنان را در هـر منـاسبـتـى بـه پـایـدارى در پیگیـرى اهـداف قـیام 15 خـرداد فـرا مى خواند. امام خمینى در تمام دوران پـس از تـبـعـید، علی رغـم دشواری هاى پدید آمـده، هیچ گاه دست از مبارزه نـکـشیـد، و بـا سخنـرانی ها و پیام هـاى خـویـش امیـد به پیـروزى را در دل ها زنـده نگـاه مى داشت . امام خمینى در گفتگـویى با نمانیده سازمان الفـتـح فـلسطیـن در 19 مهر 1347 دیـدگاه هاى خویش را درباره مسائل جهان اسلام و جهاد ملت فلسطین تشریح کرد و در همین مصاحبه بر وجوب اختصاص بخشى از وجـوه شـرعى زکات بـه مجـاهـدان فلسطینـى فتـوا داد. اوایل سال 1348 اختلافات بـیـن رژیـم شاه و حزب بـعث عراق بـر سر مرز آبـى دو کشـور شدت گرفت. رژیـم عراق جمع زیادى از ایـرانـیان مقیـم این کشـور را در بـدتریـن شرایط اخراج کرد. حزب بـعث بـسـیار کوشید تا از دشمـنى امام خمـیـنى با رژیـم ایـران در آن شرایط بـهـره گیرد. چهار سال تـدریس، تلاش و روشنگرى امام خمـیـنـى تـوانسته بـود تا حـدودى فضاى حـوزه نجف را دگرگـون سازد. اینـک در سال 1348 علاوه بر مبارزین بی شمار داخل کشور مخاطبین زیادى در عراق، لبـنان و دیگر بـلاد اسلامـى بـودنـد که نهـضت امام خمینى را الگـوى خویـش مى دانستند.

سه شنبه 19 آذر 1392 - 11:52:03