پنجشنبه 10 مهر 1399

اوج گیری انقلاب اسلامی در سال 56

امام خمینـى که بـه دقت تحـولات جارى جهان و ایـران را زیـر نظر داشت از فـرصت به دست آمـده نهـایت بـهـره بـردارى را کـرد. او در مرداد 1356 طـى پیامى اعلام کرد: اکنون به واسطـه اوضاع داخلى و خارجى و انعـکاس جنایات رژیـم در مجامع و مطـبـوعات خارجى فرصتى است که باید مجامع علمى و فـرهـنگى و رجال وطـن خـواه و دانشجویان خارج و داخل و انجمـن هاى اسلامى در هر جایـى درنگ از آن استفاده کنند و بى پرده به پا خیزند. شهادت آیه الله حاج آقا مصطفى خمـینى در اول آبان 1356و مراسم پرشکـوهـى که در ایران برگزار شـد نقـطـه آغازى بـر خیزش دوباره حـوزه هاى علمیه و قیام جامعه مذهـبى ایران بـود. امام خمـینى در همان زمان به گـونه اى شگفت ایـن واقعه را از الطـاف خفـیـه الهى نامیده بـود. رژیـم شاه، بـه قـیام 19 دى مـاه قـم در سـال 56 منجـر شد کـه طى آن جمعى از طلاب انقلابـى به خـاک و خـون کشیـده شـدند. شاه علی رغم دست زدن به کشتارهاى جمعى نتـوانست شعله هاى افروخته شده را خاموش کند. او بسیج نطـامـى و جهاد مسلحـانه عمـومـى را بـه عنــــوان تنها راه باقی مانـده در شرایط دست زدن آمریکا بـه کـودتاى نظامـى ارزیـابـى مى کرد.

سه شنبه 19 آذر 1392 - 11:53:18