دوشنبه 15 خرداد 1402

اداره نرم افزار و وبگاه

پشتیبانی فنی نرم افزارهای سامانه‌های جامع دانشگاهی از قبیل اتوماسیون ادرای و مالی ، کتابخانه ، آموزش، رفاهی، پست الکترونیک و غیره را به عهده دارد. این اداره همچنین مسئولیت تهیه، نصب، نگهداری و توسعه نرم‌افزارهای کاربردی مورد نیاز کاربران دانشگاه را عهده‌دار است. اداره نرم‌افزار تحت نظارت روابط عمومی دانشگاه از نظر طراحی و فنی، وبگاه اصلی دانشگاه را پشتیبانی می‌کند.

رئیس اداره نرم افزار : مهندس محبوبه آقایی

  • کارشناس سیستم مکانیزه آموزش و پژوهش : مهندس محبوبه آقایی
  • مسئول اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه : مهندس علی اکبر مصطفوی
  • کارشناس سیستم مکانیزه کتابخانه : مهندس محبوبه آقایی 
  • کارشناس وبگاه : مهندس علی رامشینی
دوشنبه 28 بهمن 1392 - 18:06:30