یکشنبه 11 خرداد 1399

لیست پایانامه های دفاع شده رشته شیمی

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو موضوع پایان نامه نام و نام خانوادگی استاد راهنما
1 فریبا انصاری ملکی اسپکترومی (اندازه گیری Atr-FT-ER تریا مترن - هیدرو تیازیدین ) دکتر کاظم کارگشا
2 لیلا حاضری کاربرد روش استخراج فاز جامد در تعیین انواع و اندازه گیری مواد فعال سطحی در آبهای طبیعی دکتر کاظم کارگشا
3 زینب مقنی یددار کردن فنل ها در شرایط ملایم با استفاده از واکنشگر 1- بنزیل – 1و4- دی آزوینا بی سیکلو {2و2و2} اکتان- دی کلرویدات دکترحسین ایمانیه
4 گلد آفرین غیاث آرانی مقایسه بین لیگاندهای تثبیت شده روی سیلیکا و پلی سیلوکسانهای عامل دار شده و استفاده از آن بعنوان عوامل استخراج فلز دکتر وحید محمدی
5 نرجس شریفی خوبده اندازه گیری مواد قندی انگورهای ایران و بررسی تغییرات غلظت این مواد در دوره های تشکیل و رسیدن دانه انگور با استفاده از اسپکتروسکپی زیر قرمز تبدیل فوریه دکتر کاظم کارگشا
6 مریم طاهری تهیه و بررسی خواص فازهای مختلف ترکیب H2O 5/وCaSo4 دکتر علی رضا محجوب
7 مهناز معینی بررسی پدیده حل شدن چند غیر الکترولیت در مخلوط حلالهای مختلف و تعیین فاکتور حل شدن ترجیحی بوسیله FTIR دکتر علی رضا محجوب
8 مژگان پاکدل بررسی انحراف حل شدن یک جسم از پدیده حل شدن اتفاقی در حلالهای غیر الکترولیت دکتر بهمن واشقانی
9 احمد درگاهی بررسی سرعت جذب گازها بر روی سطح حلالهای غیر الکترولیت با استفاده از FTIR و G.C دکتر غلامرضا رضایی
10 پرستوزری سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکسهای جدید مولیبدن دکتر علی رضا محجوب
11 مریم سمسارها سنتز و شناسایی ترکیب آلی جدید ایمین – تیو تری آزول و بررسی رفتار آن در مقابل فلز یک ظرفیتی< دکتر قاسم زاده
12 فرهنگ حسینی ید دار کردن ترکیبات آلی دکتر حسین ایمانیه
13 علی ایراندوست استخراج با استفاده از فاز جامد و جداسازی و اندازه گیری یونهای فلزی سنگین با HPLC دکتر یمینی
14 سیاوش میرزایی اندازه گیری POVIDONE-IODINE با استفاده از روش رنگ سنجی توسط اسکنر و بکار بردن GA(GENETIC ALGORITHM) بعنوان انتخاب کننده متغیر دکتر کمپانی
15 احمد عشوری اندازه گیری LABS در پودرهای شوینده با استفاده از اسپکترومتری FTIR دکتر خانمحمدی
16 الهه موبدی اندازه گیری همزمان لو ودو پا و کربی دوپا در قرص لو و دوپا به روش اسپکترومتری Atr/FTIR دکتر خانمحمدی
17 مریم شانه ساز پودر ماشین لباسشویی با استفاده از اسپکتروسکوپی Atr-FTIR دکتر کارگشا
18 حجت سحر خیز کنتستانی بررسی پدیده حل شدن آکریل آمید و تترااتیل اوره در مخلوط حلالهای مختلف و تشخیص نوع حل شدن (ترجیحی یا اتفاقی) دکتر غلامرضا رضایی بهبهانی
19 مهدی زارعی سنتز تعدادی از تری آلکیل آمونیوم کلروتری اکسوکروماتهای جدید و نقش اکسندگی آنها دکتر محجوب
20 حیدر مصلائی تهیه سیلوکسانهای نامحلول پلیمری و برخی کاربردهای آنها دکتر وحید محمدی
21 آزاد هاشم زاده سنتز فلوئورو کرومات های جدید دارای کاتیونهای آمونیومی سه استخلافی و نشاندن آنها بر روی پایه پلیمری دکتر محمدی دکتر غمامی
22 محمدکاظم محمدی اکسیداسیون ترکیبات آلی توسط مشتقات ها لوکرومات دکتر ایمانیه
23 الهام حسینی نژاد واکنش ایزوسیانیدها با استرهای استیلنی فعال در مجاورت اسیدهای C-H یا N-H دکتر حسین ایمانیه دکتر بیات
24 عباس رفیعی اکسایش پیوند دو.گانه کربن _ کربن پلی بوتادین با استفاده از اکساینده اکسون دکتر علوی
25 محمدحسین فرجام سنتز جدید ترکیبات هتروسیکل پر استخلاف با استفاده از واکنش ویتیگ درون مولکولی دکتر بیات
26 الهام تازیکه بررسی ترمودینامیکی آنتالپی انتقال برخی مشتقات اوره از فاز آبی به مخلوط آبی برخی الکلها دکتر علی اکبر صبوری دکتر غلامرضا رضائی
27 نفیسه موذن شناسائی کیفی پلی مرفهای پاراستامول با استفاده از NIR و روش تجزیه خوشه ای دکتر خانمحمدی مهندس حسین وحید
28 محمدعلی انصاری مقایسه نتایج حاصل از بررسی خون و بافتهای افراد سالم و مبتلا به سرطان بوسیله میکروسکوپ دکتر خانمحمدی دکتر حسن زاده
29 مریم عبدالعلی آنالیز شیوه های عادی و ارتعاشی مولکولهای چند اتمی با استفاده از روش ماتریس ویلسون دکتر اسلامپور
30 ندا افشاری پور جداسازی روغن فرار برگ گیاه نر سبز chinensis iunihesus کشت شده در اصفهان و تفکیک و شناسایی ترکیبات موجود در آن دکتر سلیمانی دکتر خانمحمدی
31 نرگس صبوری بررسی سنتتیکی اپوکسیداسیون پلی بوتادین به وسیله تامپون اکسون با اسپکتروسکپی دکتر خانمحمدی خانم دکتر رجبی
32 راضیه نصیری روش اسپتروسکوپی جدید برای بررسی خون افراد سالم و مبتلا به بیماری سرطان پوست دکتر خانمحمدی دکتر سیمین سامان
33 لیلا جواهری تشخیص دیازینون ، پارکوت ، فوزالن و D- quot- Z توسط اسپکترومتری FT _ IR دکتر خانمحمدی
34 سحر نوحی بررسی ثابت پایداری و پارامترهای ترمودینامیک چند کمپلکس ماکرومولکولی بین اکریلیک پلیمر ، پلی اتیلن ایمین و پلی اتیلن اکسید دکتر واشقانی دکتر رضایی
چهارشنبه 26 اسفند 1394 - 12:38:42