یکشنبه 11 خرداد 1399

لیست پایان نامه های دفاع شده رشته ریاضی

ردیف نام و نام خانوادگی دانشجو موضوع پایان نامه نام و نام خانوادگی استاد راهنما
1 محمد رضاپور نرم1 – بردارهای تصادفی نامتناهی – بخشپذیر و انتگرال های قطعاً تصادفی دکتر ورسه ای
2 یاور ایرانی خواص دوگان اعداد باس دکتر پیروی
3 اکبر عظیمی وجود پوشش یکدست برای مدول ها دکتر پیروی
4 محمد طاعتی پایداری غیر خطی موج انفجار قوی دکتر عبدالرحمن رازانی
5 محمد رضا پور ایده آل های اول جبرهای کوانتیده ویل و ماتریس کوانتم 2*2 جبر ویل دکتر اخویزادگان
6 نعمت اله طالشی انبوهی تعمیم هایی از قضیه نقطه ثابت در فضاهای متریک دکتر علی آبکار
7 مریم پاشازاده نظریه تجزیه توابع در فضاهای برگمن دکتر علی آبکار
8 مهدی معتمدی نژاد ایدآل های اول وابسته مدل های کوهمولوژی موضعی دکتر شیرویه پیروی
9 فاطمه قره حسنلو تجزیه تحلیل یک مدل ریاضی ازپرتسل دکتر عبدالرحمن رازانی
10 صمد محب زاده شاخص زیر فضاهای پایا در فضاهای هرلومرف دکتر آبکار
11 لیلا زنجانی دینامیک مختلط یک متغیره: قضیه یوکوز در همبندی موضعی مجموعه ژولیا دکتر شادمان
12 حسین زینلی بررسی حلقه هایی که مدول هایش دارای زیر مدول ماکزیمال می باشند دکتر اخویزادگان
13 مریم روستائی بعد گرنشتاین مدول های متناهی مولد دکتر پیروی
14 حسن کلهر دوگان غیرخطی و بهترین تقریب در فضاهای خطی متریک دکتر عزیزی
15 مریم هاشمی تجزیه و تحلیل یک مدل ریاضی ازرشد تومورهای نکروتیک دکتر عبدالرحمن رازانی
16 مجید ابریشمی مقدم ابر سطح های فضاگون در فضا زمان های روبرتسون _واکر تعمیم یافته دکتر میرزائی
17 حامد سروش S _ خم های تبهگون در فضاگون های لورنتزی دکتر رضا میرزایی
18 خدیجه آمارلوتی زیر منفیلد(خمینه) های همگن با نقص بعد 2 دکتر میرزائی
19 مریم شیردار یزدی قضایای نقطه ی ثابت در فضای متری فازی دکتر عبدالرحمن رازانی
20 سیده زکیه نبوی اصل نگاشت انقباض عمومی و معادلات دیفرانسیل در فضای متریک احتمال دکتر عبدالرحمن رازانی
21 موسی گابله انتگرال های بارتل مجموعه ای مقدار دکتر عزیزی
22 ربابه مداح علی بعدهای همولوژیکی گرنشتاین دکتر پیروی
23 هاشم کولیوند مشتقات توسیع های اور حلقه های چند جمله های با یک متغیر دکتر اخوی زادگان
24 پریسا همتیان مسأله ریمان عمومی برای دستگاه خطی وابسته به جریان ایزونتروپیک دوبعدی در دینامیک گازی دکتر عبدالرحمن رازانی
25 ناهید عبدالعی پور< حالت جدید قضیه هان _ باتاخ دکتر عزیزی
26 محمدرضا حیدری توانی انتگرال محدب مجموعه ها و تابعک ها در فضاهای باتاخ دکتر عزیزی
27 رضا مهدوی خانقاهی فاصله تعمیم یافته و قضایای وجود در فضای متریک کامل دکتر عزیزی دکتر عبدالرحمن رازانی
چهارشنبه 26 اسفند 1394 - 12:38:55