پنجشنبه 26 تیر 1399

ساعات کاری

بخش ها روزهای هفته ساعت کار (شش ماه اول سال) ساعت کار (شش ماه دوم سال)
بخش های امانت، مرجع شنبه تا چهارشنبه 8 الی 12:45
13:45 الی 16:45
8 الی12
13الی 16:45
پنجشنبه تعطیل تعطیل
بخش اطلاع رسانی شنبه تا چهارشنبه 8 الی 12:45
13:45 الی 16:45
8 الی12
13 الی 16:45
پنجشنبه 8 الی 13:15 8 الی 13:15
بخش نشریات شنبه تا چهارشنبه 8 الی 12:45
13:45الی 15:15
8 الی 12
13الی 15:15
پنجشنبه تعطیل تعطیل
بخش مجموعه سازی و فراهم آوری-بخش فهرست نویسی شنبه تا چهارشنبه 8 الی 12:45
13:45الی 15:30
8 الی12
13 الی 15:30
سالن های مطالعه شنبه تا چهارشنبه 8 الی 18:45 8 الی 18:45
پنجشنبه 8 الی 15:15 8 الی 15:15

تذکر: ساعات باز بودن سالن های مطالعه در ایام امتحانات افزایش می یابد.

اعضای محترم کتابخانه می توانند پیشنهادها، انتقادها و شکایات خود را مستقیم یا غیر مستقیم (با استفاده از صندوق پیشنهادات) به این قسمت منتقل کنند و بدین وسیله کتابخانه را در بهبود و ارتقای خدمات یاری رسانند.

چهارشنبه 10 مهر 1392 - 16:09:08