دوشنبه 15 خرداد 1402

امور دانشجویی

مدیر امور دانشجویی: بهرام خاوری

این مدیریت مسؤولیت تامین غذا، خوابگاه و وام های تحصیلی دانشجویان را به عهده دارد.

مسئول دفتر امور دانشجویی: زهرا سلطانشاه

مسئول انبار دانشجویی: عباس کاظم لو

شنبه 25 بهمن 1393 - 15:24:58
47984