یکشنبه 19 مرداد 1399

راه های ارتباطی

راه های شمال غربی در مسیر زنجان رود به شهر زنجان و از آن جا به طارم و گیلان و به آذربایجان ...

راه های جنوب غربی به ابهر و سلطانیه و از آن جا به خرقان و از آن جا هم راهی به سوی اشتهارد و شهریار و ری.

راه شمالی و شمال غربی از قزوین به رودبار و به الموت و به طالقان و از آن جا به بندر تنکابن و دیگر بنادر ساحلی دریای طبرستان(دریای مازندران- دریای خزر) اخیراً مطالعاتی برای احداث یک راه شوسه در همین مسیر قزوین- رودبار الموت (معلم کلایه) به بندر تنکابن به وسیله وزارت راه و ترابری مورد توجه قرار گرفته است.

راه های جنوبی از قزوین به دشتابی و به بویین و به هجیب و به زرند و از آن جا به ساوه و از آن جا به شهر ری، ورامین و همچنین شهرهای قم و اصفهان.

چهارشنبه 10 مهر 1392 - 17:58:29