پنجشنبه 13 آذر 1399

گروه ریاضی

هدف از ایجاد این رشته تربیت کارشناسان حرفه ای شایسته جهت همکاری در برنامه ریزی صحیح مملکتی است که قادر به تجزیه و تحلیل مسائل علمی در سازمان های صنعتی اقتصادی باشند. همچنین تربیت افرادی برای انتقال علم ریاضی، پاسخ گویی به نیاز سایر رشته های علوم، پیشبرد مرزهای دانش و ایجاد روح علمی در جامعه است.

مدیر گروه :  عبدالرحمن رازانی

اعضای هیئت علمی گروه ریاضی
رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1 دکتر علی آبکارریاضیاستاد
2 دکتر عبدالرحمن رازانیریاضیاستاد
3 دکتر داود رستمی ورنوسفادرانیریاضیاستاد
4 دکتر سعید عباس بندیریاضیاستاد
5 دکتر شیرویه پیروی چشناسرریاضیدانشیار
6 دکتر رضا میرزائیریاضیدانشیار
7 دکتر محمد جباریریاضیاستادیار
8 دکتر عزیزاله عزیزیریاضیاستادیار
9 دکتر ابراهیم وطن دوستریاضیاستادیار
10 دکتر الياس شيوانيانریاضیاستادیار
11 دکتر زهرا باريک بينریاضیاستادیار
12 دکتر مرتضی اويسی هاریاضیاستادیار
13 دکتر محمدرضا انصاريریاضیاستادیار
14 دکتر علي بهتوييریاضیاستادیار
15 دکتر سجاد محمود رباطيریاضیاستادیار
16 دکتر شاهرود اعظمیریاضیاستادیار
17 سید محمد رضا شیرخورشیدیریاضیمربی
18 مهدی انبارلوییریاضیمربی

رشته های تحصیلی در گروه ریاضی
رج مقطع تحصیلی عنوان رشتهسرفصل دروس زمان تأسیس
1کارشناسیریاضیات و کاربردها
2کارشناسی ارشدریاضی کاربردی
3کارشناسی ارشدریاضی محض
4کارشناسی ارشدهندسه
5کارشناسی ارشدجبر
6کارشناسی ارشدآنالیز
7دکتریهندسه
8دکتریجبر
9دکتریآنالیز
10دکتریریاضی کاربردی

یکشنبه 16 اسفند 1394 - 18:19:54
12481