سه شنبه 17 تیر 1399

ساختار سازمانی دانشکده

همکاران

 • سمیه اکبری کلیشمی: کارشناس پژوهشی دانشکده
 • محسن مظفری: کارشناس مسؤول آموزش دانشکده
 • فاطمه ملازمانی: کارشناس آموزش
 • عباس کریمی: کارشناس آموزش
 • فاطمه رمضانی: کارشناس آموزش
 • مسؤول دفتر: سیداکبر رضوی
 • کارشناس آموزش: زینب اکبرشاهی
 • جواد زارع رحیمی: کارشناس آموزش
 • کتابدار: ارسلان رضایی
 • کتابدار: فاطمه محمدبیگی
 • دبیرخانه: معصومه فتاح
 • کارشناس فصلنامه لسان مبین: لیلا طهماسبخانی
 • امور مالی دانشکده: حمید اکبری
 • مسئول اداره عمومی دانشکده: فرهاد اکبری
سه شنبه 6 آبان 1393 - 21:38:17
8592