پنجشنبه 13 آذر 1399

گروه زمین شناسی

شتاب فزاینده توسعه علوم زمین در واپسین سال های سده بیستم و به ویژه مواجه شدن بشر با بسیاری از معضلات نظیر اقتصاد تک محصولی، کمبود آب، بحران های انرژی و آلودگی محیط زیست، نگاه ها را متوجه کاربرد علوم زمین در حل بسیاری از آن ها نموده است. هدف از ایجاد این رشته که برای اولین بار در کشور در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دایر شده است , تربیت کارشناسانی است که مسائل زمین شناختی جهان امروز را به درستی تجزیه وتحلیل کرده و راهکارهای مناسبی برای حل آن ها ارائه دهند.

  • برنامه جامع چهارساله
  • سرفصل دروس

مدیر گروه :  پرویز غضنفری

اعضای هیئت علمی گروه زمین شناسی
رجنام گروهمرتبه علمینمایش پروفایل
1 دکتر عباس آسیابانهازمین شناسیدانشیار
2 دکتر پرویز غضنفریزمین شناسیاستادیار
3 دکتر مهدی حسینیزمین شناسیاستادیار
4 دکتر علیرضا طالب بیدختیزمین شناسیاستادیار
5 دکتر محسن نصرآبادیزمین شناسیاستادیار
6 دکتر زينب داوديزمین شناسیاستادیار
7 دکتر رضا نوزعیمزمین شناسیاستادیار
8 دکتر زهرا بنياديزمین شناسیاستادیار
9 افسانه ده بزرگیزمین شناسیاستادیار

رشته های تحصیلی در گروه زمین شناسی
رج مقطع تحصیلی عنوان رشتهسرفصل دروس زمان تأسیس
1کارشناسیزمین شناسی کاربردی
2کارشناسیزمین شناسی
3کارشناسی ارشدزمین شناسی - پترولوژی

سه شنبه 23 مهر 1392 - 13:36:07
6938