چهارشنبه 22 مرداد 1399

ساختار سازمانی دانشکده فنی و مهندسی

 

همکاران:

  • محبوبه ثقفی: کارشناس مسؤول آموزش دانشکده
  • کبری کشاورزیان: کارشناس مسؤول تحصیلات تکمیلی دانشکده
  • زهرا مصطفایی: کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی
  • فریبا فرنیا: کارشناس آموزش
  • محمد محمدی: کارشناس آموزش
  • ریحانه گروه ای: مسؤول دفتر حوزه ریاست
  • یحیی خان محمدی فلاح: کارشناس آموزش
  • فاطمه مافی: کارشناس پژوهش دانشکده
  • رضا نجارها: کمک کارشناس آموزش
  • ابوالفضل ساده: کارشناسی پژوهش دانشکده
چهارشنبه 4 تیر 1393 - 17:01:29
11943