یکشنبه 19 مرداد 1399

ساختار سازمانی دانشکده معماری و شهرسازی

همکاران

  • افسر نوروزی: کارشناس مسؤول آموزش دانشکده
  • عباس نیکو: مسؤول دفتر
  • محمدحسین مهرداد: کارشناس آموزش
  • محمدرضا اطلس باف: تدارکات و کارپردازی
  • مسؤول کتابخانه
  • زهرا کاکاوند: کارشناس کتابخانه
  • علی دورودیان: کارشناس پژوهش

 

شنبه 9 اسفند 1393 - 13:33:22
9000