یکشنبه 14 خرداد 1402

دانشجویی

 

معاون دانشجویی: دکتر حمید طاهری

این معاونت عهده دار سیاستگذاری، برنامه ریزی و ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان است. معاونت دانشجویی از جمله حوزه هایی است که دانشجویان عزیز در طول دوران تحصیل خود در دانشگاه با آن به طور مستمر سروکار دارند. از آن جا که اصولا کلیه امور مربوط به دانشجویان در حیطه وظایف این معاونت است، آشنایی با قسمت های مختلف این حوزه بسیار ضروری و مفید به نظر می رسد. معاونت مجموعاً دارای نه اداره و مرکز به شرح زیر است که وظیفه تأمین نیازهای رفاهی، ورزشی، بهداشتی درمانی و مشاوره دانشجویی را به عهده دارد.

اداره امور تربیت بدنی، مرکز بهداشت و درمان، مرکز مشاوره دانشجویی، اداره امور مالی و تدارکات دانشجویی، شورای انضباطی، اداره کل امور دانشجویی که خود شامل اداره امور خوابگاه ها،اداره رفاه، خدمات دانشجویی و اداره تغذیه می باشد.

دوشنبه 21 تیر 1395 - 14:24:35