دوشنبه 15 خرداد 1402

توسعه، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

  معاون توسعه، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی: دکتر مهرزاد ابدالی

  این معاونت نیز نقش اساسی در تامین اعتبارات مالی و تنظیم هزینه های دانشگاه را بر عهده دارد. از این رو یکی از وظایف آن پیش بینی های لازم و دقیق در مورد هزینه ها و تنظیم منابع درآمد و اشراف کامل بر نحوه هزینه کردن بودجه و ایجاد تعامل درآمدها است. این معاونت در راستای اهداف دانشگاه دو وظیفه اصلی را برعهده دارد.

دوشنبه 24 آبان 1395 - 18:00:50