جمعه 14 بهمن 1401

عمرانی

معاونت عمرانی: مهندس محمد مهدی سنماری

 

این معاونت با توسعه فضاهای عمرانی، احداث اماکن مربوط به رشته های مختلف و ایجاد فضای متجانس فرهنگی دانشجویی، سعی در توسعه دانشگاه و اجرای طرح های و پروژه هایی شایسته نماد بین المللی آن می نماید.

 

ارتباط با دفتر فنی

پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 - 13:45:48