دوشنبه 31 شهریور 1399

اداره فرابری داده های پژوهشی

معرفی

اداره فرابرای داده های پژوهشی، یکی از زیر مجموعه های مدیریت امور پژوهشی است که به انجام امور زیر می پردازد:

 • ارائه اطلاعات و آمار فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه
 • راهبر بخش پژوهشی سامانه جامع گلستان
 • اجرای آیین‌نامه اعتبار پژوهشی (گرنت)
 • اجرای آئین نامه تشویق آثار پژوهشی
 • محاسبه امتیازهای اعضای هیأت علمی متقاضی فرصت مطالعاتی
 • اجرای آیین‌نامه پژوهشگران برگزیده
 • مدیریت ایمیل پژوهشی (Research at ikiu dot ac dot ir )
 • پشتیبانی بخش مدیریت پژوهشی وب سایت دانشگاه
 • همکاری در برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش استان قزوین

مشاهده و دریافت آیین نامه ها و فرم های پژوهشی


کارکنان

رئیس: رمضان خوئینی

شرح وظایف:

 • ارائه اطلاعات و آمار فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه

 • جمع‌آوری و ارائه گزارش‌های کلان و سالانه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1- گزارش ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه، 2- گزارش عملکرد اعتبارات پژوهشی دانشگاه، 3- گزارش ارزیابی خرد علم و فناوری و آموزش عالی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، 4- گزارش ارزیابی شاخص های اختصاصی دانشگاه، 5- گزارش ارزیابی عملکرد دانشگاه)
 • جمع‌آوری و یکپارچه نمودن گزارش عملکرد واحدهای مختلف معاونت پژوهشی و فناوری
 • ارائه سایر آمارهای پژوهشی به واحدهای داخل و خارج از دانشگاه
 • راهبر بخش پژوهشی سامانه جامع گلستان

 • بررسی و ارائه گزارش خطاهای سیستمی و داده‌ای به شرکت نوپرداز اصفهان
 • تعریف فعالیت‌ها، آیین‌نامه‌های مورد نیاز در سامانه
 • برگزاری دوره‌های آشنایی با سامانه برای کاربران
 • نظارت بر عملکرد کاربران ذینفع و رفع خطاهای احتمالی
 • راهنمایی کاربران ذی نفع (اعضای هیأت علمی، کاربران کمیته منتخب، کارشناسان مربوطه)
 • اصلاح فعالیت‌های سال‌های گذشته اعضای هیأت علمی
 • بهبود سامانه از طریق پیشنهاد
 • اجرای آیین‌نامه اعتبار پژوهشی (گرنت)

 • محاسبه امتیازها و تعیین اعتبار اعضای هیأت علمی
 • بررسی درخواست‌های اعضای هیأت علمی و کارسازی جهت استفاده از اعتبار
 • همکاری در اجرای آئین نامه تشویق آثار پژوهشی

 • محاسبه امتیازهای اعضای هیأت علمی متقاضی فرصت مطالعاتی

 • اجرای آیین‌نامه پژوهشگران برگزیده

 • پژوهشگر برگزیده معرفی به وزارت علوم
 • پژوهشگر برگزیده معرفی به استان
 • پژوهشگر برگزیده دانشگاه
 • پشتیبانی بخش مدیریت پژوهشی وب سایت دانشگاه

 • جمع‌آوری اطلاعات ادارات مدیریت پژوهشی و تنظیم آن ها جهت به روز رسانی وب سایت دانشگاه
 • درج همایش ها و سمینارهای منطقه ای، ملی و بین المللی و اولویت های پژوهشی در وب سایت دانشگاه
 • همکاری در برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش استان قزوین

 • مسؤولیت برگزاری نمایشگاه دستاورهای پژوهشی استان قزوین
 • تهیه، اجرا، پشتیبانی و نظارت بر وب سایت هفته پژوهش استان قزوین
 • همکاری مؤثر در سایر کمیته‌های ستاد برگزاری هفته پژوهش

کارشناس: حامد مرادی

 • اجرای آئین نامه تشویق آثار پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان دانشگاه

 • محاسبه و پرداخت مبلغ تشویقی مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های نمایه شده در لیست ISI
 • محاسبه و پرداخت مبلغ تشویقی مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های دارای اعتبار علمی پژوهشی
 • محاسبه و پرداخت مبلغ تشویقی مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های دارای اعتبار علمی ترویجی
 • محاسبه و پرداخت مبلغ تشویقی کتاب‌های تالیف شده
 • محاسبه و پرداخت مبلغ تشویقی اختراعات، اکتشافات و آثار هنری ارزنده
 • وظایف فرعی

 • همکاری در برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش استان قزوین
 • همکاری در راهبری بخش پژوهشی سامانه جامع گلستان
 • همکاری با بخش ارتباط با صنعت

کارشناس: امیر علی اکبربیک

 • راهبری بخش پژوهشی سامانه جامع گلستان

 • نظارت بر عملکرد کاربران ذینفع و رفع خطاهای احتمالی
 • راهنمایی کاربران ذی نفع (اعضای هیأت علمی، کاربران کمیته منتخب، کارشناسان مربوطه)
 • اجرای آیین‌نامه پژوهشگران برگزیده

 • اجرای آیین‌نامه اعتبار پژوهشی (گرنت)

 • محاسبه امتیازها و تعیین اعتبار اعضای هیأت علمی
 • بررسی درخواست‌های اعضای هیأت علمی و کارسازی جهت استفاده از اعتبار
چهارشنبه 5 آذر 1393 - 19:02:39