شنبه 3 مهر 1400

پژوهشکده آینده پژوهی

 
پژوهشکده آینده پژوهی
معرفی
پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) به عنوان اولین پژوهشکده آینده پژوهی در سطح کشور و منطقه با هدف دیده بانی و رصد تحولات مختلف اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و به منظور توسعه و شکوفایی کشور، هم زمان با بیستمین سالگرد تاسیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سال 1390 افتتاح شد و آماده همکاری با کلیه نهادها و سازمان های پژوهشی در سطح کشور و جهان است. پژوهشکده آینده پژوهی با اجرای پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در سطح ملی و فرابنگاهی به منظور توسعه فرایندها و بروندادهای لازم برای سیاستگذاری در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، دفاعی، امنیتی، علمی و فناوری، ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای به سازمان های تصمیم گیر و سیاستگذار در حوزهای مذکور و اشاعه نتایج پژوهشی در جامعه فعالیت می کند
رییس پژوهشکده: دکتر حاکم قاسمی
1. گروه پژوهشی آینده نگاری ـ 5 نفر هیأت علمی
2. گروه پژوهشی آیندهپژوهی فرهنگی – اجتماعی ـ 6 نفر هیأت علمی
3. گروه پژوهشی آینده پژوهی جهان اسلام و روابط بین الملل ـ 6 نفر هیأت علمی
4. گروه پژوهشی آینده‌پژوهی علم، فنّاوری و نوآوری ـ 6 نفر هیأت علمی
5. گروه پژوهشی آینده نگاری شهری و منطقه ای ـ 6 نفر هیأت علمی
 
پژوهشگران گروه های پژوهشی پژوهشکده آینده پژوهی
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
عنوان گروه پژوهشی پیشنهادی
گروه پژوهشی آینده نگاری
1
دانشیار
گروه پژوهشی آینده نگار
2
عین الله کشاورز ترک(مدیر گروه)
استادیار
گروه پژوهشی آینده نگاری
3
استادیار
گروه پژوهشی آینده نگاری
4
استادیار
گروه پژوهشی آینده نگاری
5
مهدی نصراللهی
استادیار
گروه پژوهشی آینده نگاری
گروه پژوهشی آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی
1
استاد تمام
گروه پژوهشی آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی
2
استادیار
گروه پژوهشی آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی
3
استادیار
گروه پژوهشی آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی
4
فرزاد جهان بین
استادیار
گروه پژوهشی آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی
5
استادیار
گروه پژوهشی آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی
6
دانشیار
گروه پژوهشی آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی
گروه آینده پژوهی جهان اسلام و روابط بین الملل
1*
دانشیار
گروه آینده پژوهی جهان اسلام و روابط بین الملل
2
دانشیار
گروه آینده پژوهی جهان اسلام و روابط بین الملل
3
استادیار
گروه آینده پژوهی جهان اسلام و روابط بین الملل
4
استادیار
گروه آینده پژوهی جهان اسلام و روابط بین الملل
5
استادیار
گروه آینده پژوهی جهان اسلام و روابط بین الملل
6
دانشیار
گروه آینده پژوهی جهان اسلام و روابط بین الملل
گروه آینده‌پژوهی علم، فنّاوری و نوآوری
1*
سعید عباس بندی (پژوهشگر شاخص)
استاد
گروه آینده‌پژوهی علم، فنّاوری و نوآوری
2
استادیار
گروه آینده‌پژوهی علم، فنّاوری و نوآوری
3
علی خالقی
دانشیار
گروه آینده‌پژوهی علم، فنّاوری و نوآوری
4
استادیار
گروه آینده‌پژوهی علم، فنّاوری و نوآوری
5
استادیار
گروه آینده‌پژوهی علم، فنّاوری و نوآوری
6
دانشیار
گروه آینده‌پژوهی علم، فنّاوری و نوآوری
گروه آینده پژوهی شهری و منطقه ای
1*
ناصر براتی (پژوهشگر شاخص)
دانشیار
گروه آینده پژوهی شهری و منطقه ای
2
استادیار
گروه آینده پژوهی شهری و منطقه ای
3
دانشیار
گروه آینده پژوهی شهری و منطقه ای
4
استادیار
گروه آینده پژوهی شهری و منطقه ای
5
استادیار
گروه آینده پژوهی شهری و منطقه ای
6
استادیار
گروه آینده پژوهی شهری و منطقه ای

 


شنبه 29 خرداد 1395 - 15:24:09
36097