شنبه 3 مهر 1400

گروه های پژوهشی

 

پژوهشکده آینده پژوهی از طریق گروه پژوهشی اجتماعی- فرهنگی آینده پژوهی، گروه پژوهشی آینده پژوهی علم، فناوری و نوآوری، و گروه پژوهشی آینده پژوهی جهان اسلام با رویکرد روابط بین الملل گام های مهمی به منظور تحقق موارد زیر برداشته است: رصد تحولات فضای ملی و بین المللی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری به منظور سیاست پژوهی و آینده اندیشی در حوزه های مذکور و دریافت، حمایت، هدایت و تحقق ایده های کلان و راهبردی برای شناسایی مزیت های نسبی و تبدیل آن به توان رقابت پذیری ملی و فراملی.

گروه پژوهشی آینده پژوهی

گروه پژوهشی اجتماعی - فرهنگی آینده پژوهی

گروه پژوهشی آینده پژوهی علم، فناوری و نو آوری

گروه پژوهشی جهان اسلام و روابط بین الملل

شنبه 25 آبان 1392 - 17:54:58
5312