یکشنبه 15 تیر 1399

واحد تشکل و نشریات

نشریات دانشجویی یکی از ارکان فعالیت های فرهنگی دانشجویان و یکی از تاثیرگذارترین فعالیت های دانشجویی در طرح بحث و مسایل و موضوعات در فضای دانشگاه می باشند. معاونت فرهنگی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با تاسیس واحد نشریات اقدام به ساماندهی، نظارت، آموزش اعضای نشریات مختلف در سطح دانشگاه نموده است. در حال حاضر بیش از 60 نشریه در دانشگاه مجوز دریافت نموده اند که از این تعداد 30 نشریه فعال هستند. این نشریات در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، سیاسی و اقتصادی در حال انتشار می باشند.

شرح وظایف واحد تشکل­ها و نشریات

  • 1-       برنامه ­ریزی و ساماندهی جلسات ویژه ­ی تشکل­ها با معاونت فرهنگی و اجتماعی
  • 2-     ایجاد ساز وکارهای مناسب جهت پیگیری امور تشکل­های دانشجویی
  • 3-  بودجه ­بندی و ارائه پیشنهاد برای برنامه­های ترمیک تشکل­ها
  • 4-  تهیه گزارش سالیانه از وضعیت تشکل­ها و ارائه به مراجع مربوطه
  • 5-    برنامه ­ریزی و برگزاری کارگاه نشریات ویژه­ی مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی
  • 6-     پیگیری و برگزاری جلسات مداوم کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی
  • 7-    پیگیری و چاپ نشریات دارای مجوز دانشگاه
  • 8-     تهیه آرشیو نشریات دانشجویی به صورت الکترونیکی و کاغذی
  • 9-    ارسال گزارش­های منظم از وضعیت نشریات به وزارت علوم، تحقیقات و ...
  • 10-    انجام سایر امور محوله

 
  Text Box: شرح وظایف واحد فضای مجازی و انجمن¬های علمی

 

 

 

چهارشنبه 10 تیر 1394 - 13:55:06
2536