یکشنبه 11 خرداد 1399

شرح وظایف

برگرفته از آیین نامه مدیریت دانشگاه ها

       شرح وظایف مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 •    همکاری با معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمـینه های اجرایی مـصوبات شـورای دانشگاه، تـصمیمات هیأت رئیسه و آیین نامه ها و برنامه های مصوب
 •    تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی به شورای دانشگاه از جمله:
 •    برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری
 •     پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چهار چوب ضوابط مصوب
 •   بررسی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر درباره آن ها
 •    پیشنهاد طرح های مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت به شورای دانشگاه
 •   بر آورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن ها به شورای دانشگاه
 •    بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط شورای دانشگاه یا معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه بـه شـورا ارجاع می شود.
 •     بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی فعال در این دوره ها و ارائه گزارش آن به شورای دانشگاه
 •    بررسی پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های تکمیلی جدید دانشگاه
 •     تصویب عناوین رساله ( پایان نامه های تحقیقاتی دوره های کارشناسی ارشد و بالاتر)

       شرح وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 •       برنامه ریزی گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه
 •     اداره کلیه امور آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه با هماهنگی با معاونت آموزشی
 •       نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی
 •     نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی دوره های تخصصی و ارزیابی آن و ارائه گزارش به هیأت رئیسه
 •       همکاری با معاونان آموزشی و پژوهشی در اجرای دوره های کوتاه مدت تخصصی

      شرح وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

    ترکیب اعضاء

 •     رئیس دانشکده (رئیس شورا)
 •      معاون آموزشی دانشکده (نایب رئیس)
 •    معاون پژوهشی دانشکده
 •   نمایندگان گروه های آموزشی که مجری دوره ای تخصصی هستند با درجه استادیاری یـا بـالاتر و حداقل سـه سـال سابقه آموزشی یا پژوهشی
 •       1 تا 2نفر از اعضای هیئت علمی با درجه استادیاری یا بالاتر و حداقل سه سال سابقه کـار آموزشی یا پژوهشی

       وظایف

 •     شـورای تـحصـیـلات تـکمیـلی هــر دانـشکده جـانـشـین شـورای آمـوزشـی ـ پـژوهشی آن دانـشـکـده در دوره هـای کارشناسـی ارشـد و دکـترا خـواهد بـود.

 

چهارشنبه 26 اسفند 1394 - 13:34:31