یکشنبه 11 خرداد 1399

آخرین وضعیت پروژه های عمرانی دانشگاه

 

نام پروژه زیر بنا (مترمربع) سال شروع اعتبار هزینه شده
(میلیون ریال)
نوع کاربری پیشرفت فیزیکی محل تامین اعتبار وضعیت پروژه
دانشکده معماری و شهرسازی 68،641،076،270 1390 15،919،337،783 آموزشی 17/21 طرح های عمرانی ملی در دست احداث
سلف سرویس 28،240،323،100 1391 10،054،556،787 رفاهی 60 طرح های عمرانی ملی در دست احداث

 

شنبه 13 اردیبهشت 1393 - 11:50:45