شنبه 29 شهریور 1399

وظایف و اختیارات هیأت امنا

 

 • تصویب آیین نامه های داخلی
 • تصویب سازمان اداری دانشگاه
 • بررسی و تصویب بودجه سالانه دانشگاه
 • تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه
 • تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه
 • تصویب حساب ها و ترازنامه سالانه دانشگاه
 • تصویب نحوه و وصول درآمدهای اختصاصی و مصارف آن
 • تعیین حسابرس و خزانه دار برای دانشگاه
 • کوشش برای جلب کمک های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و عمرانی
 • تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی
 • تصویب مقررات خاص مربوط به استخدام و گزینش اعضای هیأت علمی دانشگاه و استادان مدعو
 • تصویب آیین نامه گزینش دانشجو به پیشنهاد شورای دانشگاه و تأیید رییس دانشگاه
 • تصویب میزان پرداخت حق التحقیق حق التدریس، حق التألیف، حق الترجمه و نظایر آن
 • تصویب نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی، بهداشتی و درمانی دانشگاه
 • تعیین ظرفیت دانشجو در هر سال با رعایت اولویت دانشجوی غیر ایرانی به نحوی که تعداد دانشجویان غیر ایرانی از نصف کمتر نباشد.
 •  
دوشنبه 16 تیر 1393 - 14:27:40
2754