یکشنبه 11 خرداد 1399

تسهیلات مربوط به پایان نامه ها

  • تعیین سهمیه کاغذ و بن کتاب

سال اول: مبلغ -/100،000 ریال بن کتاب

سال دوم: مبلغ -/50،000 ریال بن کتاب

سال سوم: تعلق نمی گیرد.

با هماهنگی امور دانشجویی، کاغذ A4 و کاغذ کلاسور با تخفیف در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

  • تعیین میزان کمک هزینه پایان نامه ها در دو مرحله

مرحله اول: پس از تصویب پایان نامه دانشجویانی که موضوع پایان نامه آن ها به موقع تصویب گردد (حداکثر 2 ماه پس از شروع نیمسال سوم) : مبلغ 600،000ریال. دانشجویانی که موضوع پایان نامه آن ها در پایان نیمسال سوم تصویب شود: مبلغ -/300،000 ریال. به دانشجویانی که موضوع پایان نامه آن ها بعد از نیمسال سوم به تصویب برسد، کمک هزینه ای تعلق نمی گیرد.

مرحله دوم :پس از دفاع نهایی از پایان نامه که فارغ التحصیلی آن ها بیش از 2/5 سال طول بکشد، ضمن کسر 2 نمره از نمره پایان نامه، این کمک هزینه را دریافت نمی نمایند.

توضیح:

  • مبنای احتساب تاریخ تصویب پایان نامه، تصویب آن در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه است ولی پرداخت کمک هزینه پس از تصویب نهایی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صورت می گیرد.
  • پایان نیمسال اول، بهمن ماه و پایان نیمسال دوم، پایان خرداد ماه در نظر گرفته می شود.
  • این مصوبه برای دانشجویان ورودی 81 و بعد از قابل اجرا است.
چهارشنبه 26 اسفند 1394 - 12:38:20