شنبه 28 دی 1398

واحد دبیرخانه و دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد دبیرخانه و دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی

1-      ثبت و ارجاع مکاتبات اداری از طریق اتوماسیون اداری

2-      ارائه خدمات تایپ (مکاتبات، گزارشات، صورتجلسات و... ) حوزۀ معاونت فرهنگی و اجتماعی

3-      کار با دستگاه­های فکس، تلفن و سایر تجهیزات اداری

4-      همکاری با کلیه کارشناسان جهت برگزاری فعالیت­ های فرهنگی و اجتماعی

5-      نگهداری و بایگانی مستندات و پیام­ های کاغذی در صورت لزوم

6-      پیگیری نامه­ های ارجاع داده­ شده از سوی معاونت، مدیریت و سایر کارکنان

7-      پاسخگویی به مراجعان و راهنمایی آنان (حضوری و ارتباطات تلفنی)

1-      تنظیم اوقات جلسات و تنظیم اوقات ملاقات و تعیین ساعات برای معاونت

2-      جستجوی نامه­ ها در سیستم اتوماسیون و دبیرخانه، و طبقه­ بندی آنها

3-      ابلاغ دستورات معاونت و مدیریت، و پیگیری آن

4-      انجام سایر امور محوله