دوشنبه 15 خرداد 1402

کارشناسی ارشد

 انتقال:

 
 
مهمان
 
انصراف
مرخصی، حذف، تمدید
 
تصویب موضوع پایان نامه
 
 
تغییر موضوع پایان نامه
 
گزارش پیشرفت پایان نامه
 
 
دفاع از پایان نامه
 
 
فارغ التحصیلان
 
ظرفیت راهنمایی پایان نامه ها
کارت المثنی
 
 
کمک هزینه پایان نامه
 
 
تغییر شیوه
 
 
شیوه آموزش محور
 

 

 

دوشنبه 13 دی 1395 - 15:53:00