یکشنبه 11 خرداد 1399

دکترا

فرم های تحصیلات تکمیلی (دکترا) :
مهمان:

انصراف:
مرخصی، تمدید :
تصویب موضوع رساله:
 
تغییر موضوع رساله:

 پیش دفاع و دفاع نهایی :
 
فارغ التحصیلان:
 
ظرفیت راهنمایی پایان نامه ها:
 
کارت المثنی:
 
کمک هزینه رساله :
 
 
مامور به تحصیل، بورسیه :
 
فرصت مطالعاتی :

نظام وظیفه: فرم های درخواست سنوات ارفاقی دانشجویان مقطع دکتری فرم شماره 1(نیمسال سیزدهم)- فرم های درخواست سنوات ارفاقی دانشجویان مقطع دکتری فرم شماره 2( نیمسال چهاردهم)