شنبه 21 تیر 1399

ساختار سازمانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

ساختار سازمانی دانشکده

*       ریاست دانشکده: دکتر قاسمعلی گروسی

*       معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده: دکتر عباسعلی جنتی­زاده

همکاران:

*       مسؤول دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه دانشکده: خانم منیژه سعیدی

*       کارشناس پژوهش دانشکده:  خانم منیژه سعیدی

*       گارشناس مسؤول آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده: -

 

دوشنبه 31 خرداد 1395 - 15:57:06