دوشنبه 13 مرداد 1399

گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه­های آموزشی دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:

-          گروه مهندسی بیوتکنولوژی

-          گروه مهندسی تولید و اصلاح نباتات

گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

 

شنبه 29 خرداد 1395 - 15:50:31