سه شنبه 8 فروردین 1402

پروفایل شخصی - عبدالرزاق حسامی فر

تاریخ تولد : 1342

صندوق پستی :

شماره اتاق : 926

شماره تلفن دفتر : 02833901470

وبگاه شخصی :

رایانامه : ahesamifar@yahoo.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : فلسفه

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 60553


بسمه تعالی


 


فعالیتهای پژوهشی دکتر عبدالرزاق حسامی ‌فر


 


 نام: عبدالرزاق            


 نام خانوادگی: حسامی ‌فر                         


سال تولد: 1342     محل تولد: اهواز


Email: ahesamifar@yahoo.com 

ahesamifar@hum.ikiu.ac.ir           

تحصیلات: کارشناسی فلسفه (1368) کارشناسی ارشد فلسفه (1372) دکتری فلسفه(1378) هر سه از گروه فلسفه دانشگاه تهران.


شغل : دانشیار گروه فلسفه و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی.


عضویت : سردبیر مجله علمی پژوهشی پژوهش های علم و دین، عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی (گروه فلسفه، کلام، ادیان و عرفان)، عضو انجمن بین المللی ملاصدرا، عضو انجمن بین المللی فلسفه دین، عضو هیأت تحریریه مجله های علمی پژوهشی پژوهشهای فلسفی، تاریخ فلسفه، فلسفه دین


 


الف ) تألیف کتاب:


1. مدارس و دانشگاههای اسلامی و غربی در قرون وسطی، زیر نظر دکتر مجتهدی


 با همکاری دکتر حسین کلباسی، دکتر عبدالرزاق حسامی فر، دکتر حمید طالب زاده، دکتر محمد ایلخانی و سارا ایلخانی، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی وتحقیقات فرهنگی، 1379.


2. رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد چهارم)(تألیف مشترک)، به کوشش گروه غرب شناسی پژوهشگاه، تهران :  پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات  فرهنگی، 1387. 


3. رهیافتهای فکری- فلسفی معاصر در غرب (جلد ششم)(تألیف مشترک)، به کوشش گروه غرب شناسی پژوهشگاه، تهران :  پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات  فرهنگی، 1388. 


4. اسکندر افرودیسی: شارح بزرگ ارسطو، پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات  فرهنگی، 1389.


 


ب) ترجمه کتاب:


1. پیدایش فلسفه تحلیلی، ویراسته هانس یوهان گلاک، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و تحقیقات  فرهنگی، 1393.


 


ج ) تألیف مقاله علمی پژوهشی:


1.       ادله غزالی و رازی در رد و اثبات تجرد نفس، مقالات و بررسیها (فلسفه و کلام اسلامی)  نشریة علمی- پژوهشی دانشکدة الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دفتر 76(2)، سال سی و هفتم، پاییز و زمستان 1383.


2.       فلسفه اسلامی و ایده الیسم , نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز (علمی- پژوهشی) شماره تخصصی فلسفه , بهار1384 سال48 ,شماره مسلسل194.


3.       تفسیر وصف الحالی از دیدگاه ویتگنشتاین در باب دین، انجمن معارف اسلامی، فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن معارف اسلامی ایران، سال اول، شماره سوم، تابستان 1384.


4.       ماهیت نفس در کلام اسلامی، اندیشه دینی (علمی- پژوهشی) فصلنامه دانشگاه شیراز، شماره 18، بهار85.


5.    براهین   اثبات  وجود  خدا در آثار اسپینوزا (علمی_ پژوهشی)، نامه حکمت فصلنامه دانشگاه امام صادق، شماره 8 سال چهارم پاییز و زمستان1385.


6.    نقد و بررسی کتاب فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، علمی_ پژوهشی(نقد کتاب)، نامه مفید، فصلنامه دانشگاه مفید، سال 12، شماره56 جلد2، ش2 آبان1385.


7.       علیت در اندیشه جلال الدین دوانی و ملاصدرا، خردنامه صدرا ، فصلنامه علمی- پژوهشی فلسفه اسلامی،  ش 28، تابستان 1381.


8.       استاد مطهری و نقد ایدئالیسم، حکمت معاصر، دو فصلنامه علمی- پژوهشی، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان1390.


9.    تلقی انگلیسی اتریشی از فلسفة تحلیلی، غربشناسی بنیادی، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان 1391.


10.  کاوشی در ریشه های تقابل فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره ای، ذهن، فصلنامه علمی-بزوهشی معرفت شناسی و حوزه های مرتبط، سال دوازدهم، شماره ٤٨، زمستان ١٣٩٠.


11.  تقسیم فلسفه معاصر به تحلیلی و قاره ای، متافیزیک، مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دنشگاه اصفهان، سال چهل و نهم، دوره جدید، سال پنجم، شماره 15، بهار و تابستان 1392، ص63- 76.


12.  مطهری و نسبت میان علم و دین، پژوهشهای علم و دین(علمی-پژوهشی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392، صص 25-42.


13.  نقد و بررسی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (علمی پژوهشی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان 1393، ص1-11.


14.  نگاهی به نگرش های فلسفی سده بیستم (نقد کتاب) کتاب نقدنامه فلسفه و کلام، ادیان و عرفان (2)، به کوشش حسین کلباسی اشتری و ملکه پندجو، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص53-63.


15.  «پیله و پروانه» یا «مرغ و قفس»؟ ارزیابی تطبیقی دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در باب رابطه نفس و بدن، خردنامه صدرا، فصلنامه علمی پژوهشی، سال 19، شماره 4، شماره پیاپی 76، تابستان 1393، تألیف مشترک با دکتر نواب مقربی.


16.  نزاع علم و دین در قرن نوزدهم، پژوهش های علم و دین، دو فصل نامه علمی پژوهشی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393، ص 49-64.


17.  تشبیه و تنزیه نزد ابن عربی و اسپینوزا، تاریخ فلسفه، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن بین المللی تاریخ فلسفه، سال پنجم، شماره چهارم، بهار 1394،(شماره پیاپی 20)، تألیف مشترک با پدرام پور مهران.


18.  معیار فعل اخلاقی و رابطه دین و اخلاق از منظر استاد مطهری، تأملات فلسفی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه زنجان، سال چهارم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1393، ص 73-100.


19.  استدلال خاطره نویس ویتگنشتاین در نفی زبان خصوصی، حکمت و فلسفه، فصلنامه علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، سال یازدهم، شماره اول، بهار 1394، ص 49 تا 68.


20.   Islamic Ethics and Intrinsic Value of Human Being, Journal of Philosophical Investigations, University of Tabriz, Volume 6, No. 11, Autumn & Winter 2012.


 


د ) تألیف سایر مقالات:


1.      فیلسوفی که حقیقت را می‌جست،کیهان فرهنگی ، ش 149، بهمن1377.


و....