جمعه 14 بهمن 1401

پروفایل شخصی - محمد رحیم عیوضی

تاریخ تولد : 1339/1/1

صندوق پستی :

شماره اتاق : 844

شماره تلفن دفتر : 1644

وبگاه شخصی : http://eyvazi.halghe.ir/

رایانامه : eivazi at ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده علوم اجتماعی

گروه آموزشی : آینده پژوهی

درجه علمی : استاد

آمار بازدید : 60173


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 نو آوری در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره)، فصلنامه دانشگاه آزاد – تهران مرکز ---
2 اتحاد و انسجام :زمینه های شکل گیری زمانه ---
3 نظام انتخاباتی ما زمانه ---
4 ساخت قدرت استبداد شرقى در حکومت محمدرضاشاه فصلنامه رهیاب، شماره سوم‏ ---
5 راهکارهاى مناسب در عرصه گفت‏وگوى تمدنها ، چاپ در کتاب مجموعه مقالات چیستى تمدنها، وزارت ارشاد ---
6 جامعه‏شناسى سیاسى انتفاضه نشریه کیهان هوایى‏ ---
7 مبانى تصمیم‏گیرى و دیدگاههاى امام خمینى نسبت به روابط بین‏الملل مجموعه مقالات سمینار سیره نظرى و عملى امام خمینى‏(ره) ---
8 بررسی پایگاه اجتماعی هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران(1368-1388)، ISC راهبرد یاس، شماره 24، زمستان 1389 ---
9 مقایسه مردم سالاری دینی ولیبرال دموکراسی، ISC راهبرد یاس،شماره 21، بهار 1389 ---
10 تاملی درتاثیر توسعه برهویت فرهنگی راهبرد یاس، شماره19، پائیز1388 ---
11 نقدی بر کتاب انقلاب مشروطیت از دایر زمانه،آذر و دی 1387 ---
12 نفت،توسعه وجهان سوم زمانه، شماره69، خرداد1387 ---
13 راهی که مدرس گشود زمانه شماره74، مهر وآبان 1387 ---
14 مدیریت راهبردی –فرهنگی کشور نامه دولت اسلامی، شماره دوم، بهار 1387 ---
15 نفت و موانع توسعه یافتگی راهبرد یاس، شماره سیزده بهار،1387 ---
16 تحلیلی برسیاست خارجی آقای دکتر محمود احمدی نژاد راهبرد یاس، شماره چهارده، تابستان 1387 ---
17 کیانوری و عبرتهای تاریخ، غیر مصوب زمانه شماره60، شهریور 1386 ---
18 اشتباه هویتی روشنفکران ماهنامه زمانه ، سال 1385 ---
19 وابستگی متقابل حقوق و سیاست در تنظیم قدرت سیاسی جامعه پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، سال 1385 ---
20 پویش‌های امپریالیستی در قرن بیستم ماهنامه زمانه، سال 1385 ---
21 جعل تاریخ درباریان ماهنامه زمانه، سال 1385 ---
22 اشتباه هویتی روشنفکران ماهنامه زمانه، سال 1385 ---
23 تاریخ و سیاست؛ ضرورت بازاندیشی نقش سیاست در تحولات آینده جامعه فصلنامه قبسات، 1385 ---
24 کامیابی یا ناکامی جریان‌های سیاسی اپوزیسیون عصر پهلوی ماهنامه زمانه، 1385 ---
25 جامعه‌شناسی و دغدغه‌های پایندگی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1385 ---
26 چالش‌های سیستم امنیتی امریکا در خلیج‌فارس ماهنامه زمانه، 1385 ---
27 مفهوم دینداری در سیر تحول انقلاب اسلامی فصلنامه انتقادی، فکری، فرهنگی کتاب نقد ـ کتاب نقد، 1385 ---
28 بحثی در نظریه‌پردازی امنیت ملی (رابطه امنیت ملی و عملکرد جامعه‌شناختی سیاسی) فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژی، 1385 ---
29 گفتمان عدالت سیاسی در انقلاب اسلامی راهبرد، یاس، سال 1384 ---
30 نقش دین در بهره‌مندی از حقوق شهروندی فصلنامه فرهنگ عمومی، سال 1384 ---
31 روسوفیلهای ناکام ماهنامه زمانه، 1384 ---
32 انتخاب نهم، ماهنامه زمانه، سال 1384 ---
33 طبقه، سیاست، ایدئولوژی ماهنامه زمانه، 1384 ---
34 سیاست‌های خیابانی، معرفی و نقد کتاب سیاست‌های خیابانی (جنبش تهی‌دستان در ایران) ماهنامه زمانه، سال 1383 ---
35 گسترش سلطه اقتصادی اسرائیل بر کشورهای خاورمیانه عربی فصلنامه کتاب نقد، سال 1383 ---
36 وقایع اتفاقیه ماهنامه زمانه، سال 1383 ---
37 شاهی که می‌‌خواست خدایی کند ماهنامه زمانه، سال 1383 ---
38 ایران و مسأله گلوبالیسم، ماهنامه زمانه، سال 1383 ---
39 بیعت پیش از دموکراسی ماهنامه زمانه، سال 83 ---
40 اخلاق و سیاست فصلنامه کتاب نقد، سال 83 ---
41 نقش دین در فرهنگ‌سازی توسعه علمی قبسات، زمستان،1383 ---
42 انتخاب هفتم ماهنامه زمانه، سال 1383 ---
43 برگهای برنده ایران ماهنامه زمانه، سال 1382 ---
44 پندارهای ایستا ماهنامه زمانه، سال 1382 ---
45 جهانی‌شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی فصلنامه پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامی، سال 1382 ---
46 ضرورت پویش علمی و اجتناب‌ناپذیری چالش‌گری‌های سیای و بین‌المللی فصلنامه کتاب نقد، سال 1382 ---
47 کتاب‌شناسی انقلاب اسلامی فصلنامه کتابخانه ملی، سال 1382 ---
48 سود تجربی ایده‌آل‌ها ماهنامه زمانه، سال 1382 ---
49 ناسیونالیسم مدرن ایرانی ، فصلنامه کتاب نقد، سال 1382 ---
50 انقلاب اسلامی سنجش کامیابی‌ها ماهنامه زمانه، سال 1382 ---
51 عبور از استبداد ماهنامه زمانه، 1382 ---
52 تبین مشارکت سیاسی و رفتارانتخاباتی اطلاعات سیاسی _اقتصادی، شماره 195-196، آذر و دی، 1382. ---
53 رویکرد سیستماتیک در توضیح چالشهاى فرهنگى جهانى شدن اطلاعات سیاسى _ اقتصادى، شماره190 – 189 سال 1382 ---
54 درآمدى بر رویکرد جامعه‏شناختى دین در حوزه دین‏پژوهى فصلنامه، سال هشتم، قبسات 27، بهار 1382 ---
55 مرور پدیدارشناسانه انقلاب اسلامى ماهنامه زمانه‏،1382 ---
56 آگاهى و صداقت به مثابه ارکان اساسى عزت‏طلبى فصلنامه حضور، پائیز 1381 ---
57 تحول مفهومی دولت رانیتر و ساخت قدرت پهلوی فصلنامه رهیاب، سال 1381 ---
58 شاخصه‏هاى انقلاب اسلامى فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامى، 1381 ---
59 آگاهى و صداقت به مثابه ارکان اساسى عزت‏طلبى فصلنامه حضور، پائیز 1381 ---
60 ادبیات انقلاب اسلامى فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامى، پائیز 1381 ---
61 سومین نگاه ماهنامه زمانه، بهمن و اسفند 1381 ---
62 هویت دینى و چالشهاى آن فصلنامه پژوهش، پائیز و زمستان، 1380 ---
63 طبقه متوسط جدید چاپ شده در کتاب تحولات سیاسى - اجتماعى ایران، 1380 ---
64 علوم جدید و تقسیم‌بندی جوامع فصلنامه رهیاب، سال 1380 ---
65 تبادل فرهنگى، پیش‏نیازها و کارکردها فصلنامه مطالعات ملى، زمستان 1379 ---
66 فرهنگ، تمدن و امنیت فصلنامه مطالعات راهبردى، 1378 ---
67 رتش در گرداب جنوب لبنان فصلنامه خاورمیانه، 1377 ---
68 *مقالات علمی ـ پژوهشی* ---
69 روند دگرگونی های ارزشی در ایران پس از انقلاب اسلامی از سال 1357تا فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال 9 ، تابستان 1391 ---
70 روش شناسی و کاربرد آن در نظریه پردازی در علوم اجتماعی ، فصلنامه مطالعات دفاعی ـ استراتژیک سال 12، شماره 47، زمستان 1390 ---
71 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس ( با تاکید بر امور سیاسی،دفاعی و امنیتی) راهبرد، شماره57، تاریخ انتشار ، بهار 1390 (ISC) ---
72 مسائل نوظهورآینده و پیامد های تحقق آنها در تصویر مطلوب از انقلاب اسلامی مطالعات دفاعی استراتژیک، تاریخ انتشار ، بهار 1389 ---
73 عقلانیت و فلسفه‌ی دین از نگاه امام خمینی و یورگن هابرماس اندیشه ی نوین دینی(ISC) ---
74 توسعه وهویت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران نشرمطالعات انقلاب اسلامی،شماره21، تاریخ انتشار ، تابستان 1389 ---
75 مقاله نظریه پردازی در حوزه مطالعات جامعه شناسی راهبرد، شماره 55، تاریخ انتشار (ماه ـ سال)، تابستان(ISC) ---
76 مقاله بستر های اندیشه ورزی در علوم سیاسی و جامعه شناسی فصلنامه سیاست، شماره3، تاریخ انتشار پائیز 1389(ISC) ---
77 تحول در نظریه پردازی جامعه شناسی فصلنامه راهبرد، تابستان 1389 ---
78 سیاستهای توسعه و هویت فرهنگی در جمهوری اسلامی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ ---
79 نوآوری در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره فصلنامه علمی پژوهشی متین، بهار1389 ---
80 انقلاب اسلامی و چالشهای آینده فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 18، پائیز 1388 ---
81 تاثیر رسانه بر رفتارانتخاباتی فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش های ارتباطی، شماره57، بهار 1388 ---
82 مدیریت رسانه ای و مهندسی افکار عمومی فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره دهم، شماره دوم، سال1388 ---
83 آینده انقلاب اسلامی و منازعات آینده جهان فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری،1388 ---
84 چالشهای سیاسی جهان اسلام وآینده ایران نشر دانش سیاسی،شماره2 ، پائیز و زمستان 1387 ---
85 چالشهای سیاسی جهان اسلام و آینده ایران فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش سیاسی، سال چهارم، شماره دوم پائیز و زمستان1387 ---
86 بحران شناسی رسانه ای: رسانه،قدرت نرم قرن21 فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های ارتباطی، سال پانزدهم،شماره55،پائیز1387 ---
87 نقش اینترنت و ماهواره در تغییرات فرهنگی سیاسی کشورهای درحال توسعه علمی ـ پژوهشی مطالعات تربیتی روانشناسی بهار 1386 ---
88 امام علی(ع) و چالش‌های عصر خلافت فصلنامه قبسات علمی، پژوهشی سال دوازدهم، زمستان 1386 ---
89 گفتگوی ادیان و جهانی شدن فصلنامه علمی –پژوهشی قبسات، شماره43، بهار1386 ---
90 تاریخ و سیاست: ضرورت باز اندیشی نقش سیاست در تحولات آینده جامعه فصلنامة علمی پژوهشی قبسات، سال یازدهم، زمستان 1385 ---
91 آسیب‌شناسی علوم انسانی در چشم‌انداز بیست‌ساله فصلنامه پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامی، سال انتشار1384 ---
92 تحلیلی برایده ضرورت تولید علم و دانش در ایران اسلامی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،1383 ---
93 جهانی‌شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی فصلنامه پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامی ،سال 1382 ---
94 تبیین مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال 1382 ---
95 توسعه فرهنگی در انقلاب اسلامی چالشها و فرصت‌ها فصلنامه پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامی، سال 1382 ---
96 انقلاب اسلامی و مفهوم توسعه فرهنگی فصلنامه پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامی ،سال 1382 ---
97 ادبیات انقلاب اسلامى فصلنامه پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامى،پائیز 1381 ---
98 شاخصه‌های انقلاب اسلامی تحلیل و ارزیابی فصلنامه پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامی، سال 1381 ---
99 انقلاب اسلامی و کارآمدی سیاست نه شرقی و نه غربی فصلنامه پژوهشی اندیشه انقلاب اسلامی ،سال 1381 ---
100 دین و چالشهاى آن فصلنامه پژوهش، پائیز و زمستان 1380 ---
101 انقلاب اسلامى و چالشهاى فرهنگى آن، علل و پیامدها فصلنامه‏هاى پژوهشى اندیشه انقلاب اسلامى، زمستان 1380 ---
102 تبادل فرهنگى، پیش‏نیازها و کارکردها فصلنامه مطالعات ملى، زمستان 1379 ---
103 طبقه متوسط جدید و نوسازى اقتصادى - اجتماعى در ایران فصلنامه مطالعات راهبردى، پاییز 1378 ---
104 نگرش امام خمینى به دستاوردهاى تمدن غرب فصلنامه حضور،شماره32، سال1378 ---
105 طبقه متوسط جدید و نوسازى اقتصادى - اجتماعى در ایران فصلنامه مطالعات راهبردى،(پاییز 1378) ---
106 نگرش امام خمینى به دستاوردهاى تمدن غرب فصلنامه حضور، شماره 32، (چاپ 1378) ---
107 توسعه و ضرورت آشنایى با آن براى جامعه اسلامى ماهنامه بصائر، 1373 ---
108 راههاى نیل به توسعه با تاکید بر مدل کره جنوبى ماهنامه بصائر، 1372 ---