شنبه 3 مهر 1400

پروفایل شخصی - بهمن واشقانی فرهانی

تاریخ تولد : 1/11/1337

صندوق پستی :

شماره اتاق : 674

شماره تلفن دفتر : 1374

وبگاه شخصی :

رایانامه : bvasheghani at ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : شیمی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 37956


Imam Khomeini International University of Iran
Academic Member Feb. 1992– present
Committee Member of the Faculty for Graduate Courses 2005 -2007

University of California, Davis
Visiting Research Scientist, group of Professor Michael Toney, professor of Chemistry and Molecular and Cellular Biology, Department of Chemistry, 2012-2013

University of California, Berkeley
Visiting Research Scientist, Group of professor Roya Maboudian, Associate Director of NSF Nanoscale Science and Engineering Center, Department of Chemical Engineering, 2007-2008

Institute of Macromolecular Chemistry of Czech Republic
Postdoctral Fellow, Advisor Dr. Yosef Plestil, Department of X-ray studies, 1992-1993

The Charles University of Czech Republic
Postdoctral Fellow, Advisor Prof. Jiri Vohlidl, Department of Physical and Macromolecular Chemistry, 1992-1993

IRAN Carbonless Paper Company
Head of Department of research and development Qazvin-IRAN, 1993-2006

Administrative Responsibilities:
Institute of Standard and Industrial Research of IRAN, Chairman of the Committee for Carbonless Paper, Qazvin, IRAN, 1998-present

Awards, Honorary Degrees, Medals and Positions:
Distinguished Professor of the university, 2006

Distinguished scientist for state of Qazvin-Iran, 2005

Distinguished scientist for R&D Departments of Industries, Qazvin-Iran, 2003

Distinguished scientist for R&D Departments of Industries, Qazvin-Iran, 2002

UNESCO Scholarship for post Doc., The Charles University of Czech Republic, 1992

E
ducational Background:
Ph.D, Physical Chemistry (Polymer), Delhi University, India, May 1992
Research Advisor: Prof. S. K. Chatterjee

M.Sc., Material Chemistry, J.M.I university New Delhi, India, June 1987

B.Sc., Chemistry (Honours), Delhi University, India, June 1985

Title of Doctorate Thesis:
Investigations on some copolymer-polyelectrolyte interactions and formation of multicomponent intermacromolecular complexes

Research Interests:
Intermacromoleculars Interactions, Nano and Drug Delivery Systems, Polymer Metal Complexes, Polymer Charaterization, Microencapsulation, Physical Chemistry, kinetics and Thermodynamic

Teaching Experiences:
Advanced Physical Chemistry, Nano Chemistry, Polymer Chemistry, Physical Chemistry, Industerial Chemistry, General Chemistry

Proffessional affiliations:
Member of American Chemical Society, USA (1993-Present)

Member of Iranian Polymer Society, IRAN (2000-Present)

Chairman of the Society of Research and Development (R&D) of Industries (Qazvin State)-IRAN, (2000-2010)

Chairman of the Society of Quality Control Managers (Qazvin State)-IRAN (2005)

Published book: Introduction to Physical Chemistry ( 2009 )Thermal decomposition kinetics study of Flexible Polyurethane Foam Nanocomposites Formulated by Recycled Polyol, International Journal of Thermophysics, communicated

Non-isothermal degradation Kinetics analysis of some polyamide by using of different isoconversional methods and CR method, Thermochimica Acta, Communicated

Thermal decomposition kinetics of Poly(amid-imid)s: Activation Energy with dynamic thermogravimetric analysis", Journal of Polymer Research, communicated

Molecular Docking and Spectroscopic Study on the Interaction of Serum Albumin with Iron(III) Diamine Sarcophagine, Aust. J. Chem., Published online: 7 January 2015

Study on the interaction of Co(III) DIAmsar with serum albumins: Spectroscopic and molecular docking methods, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecularspectroscopy, (135) 410-416, 2015Influence of precipitation conditions on precursor particles size distribution and activity of Cu /Zno methanol synthesis catalyst, Applied Catalysis A: General (482), 237-244,2014

Methoxy poly(ethylene glycol)-block-polycaprolactone copolymer: formulation and optimization by experimental design; determination of diblock molar mass by multivariate regression analysis of H NMR spectra, Anal. Methods, 5, 2840-2847, 2013

Biotion –Encoded and Fe3O4 – Loaded Polymeric Nano Micelles: Preparation, Optimization and In vitro Characterization, Letters in Drug Design & Discovery, 10,1015-1023(9), 2013

Preparation and in vitro drug delivery response of doxorubicin–loaded poly (acrylic acid )-coated magnetic nano particles, J.Serb. Chem. Soc., 78(10)1609-1616-2013

Superparamagnetic interpolymer complexes as a new drug carrier system for oral drugs and their release kinetic studies, International Journal of Pharmacutical and biomedical Research,4(2),120-126, 2013

Qualitative Investigation on some H-bonded interpolymer Complexes by Determination of thermodynamic parameters, J. Mex. Chem.Soc., 56(2), 212-216, 2012

Effect of various types of interaction on stability of some ternary interpolymer complexes involving poly (ethylen Iimine), poly (acrylic acid) and poly (ethylen glycol), Polymer International, 60(2): 279–283, 2011

DSC study of solid-liquid equilibria for energetic binary mixtures of methylnitramine with 2,4-dinitro-2,4-diazapentane and 2,4-dinitro-2,4-diazahexane, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 31(6): 536-541, 2010

Effect of ionic strength of the solution on the stability and thermodynamic parameters of some hydrogen – bonded inter polymer complexes Polimery Journal, 54, nr4, 261, 2009

Investigation on thermodynamic parameters and stability of some polyelectrolyte complexes with respect to ionic strength of the medium, Polymer Bulletin Journal, 61: 247–255, 2008

Thermodynamic study of multicomponent polymer complexes of varying composition in a mixed solvent, Journal of Macromolecular Science, Pure and Applied Chemistry, 44(1):113-118, 2007

Thermodynamic studies on some multicomponent intermacromolecular complexes of varying composition involving an acrylic polymer, a polyelectrolyte and a non – ionic polymer, Journal of Polymer-Plastics Technology and Engineer, 46: 157–161, 2007


Stability and thermodynamic parameters of some selective intermacromolecular complexation, Polymer bulletin 56(4-5), 2006

The kinetic study of cis-polybutadiene functionaliz-ation by in-situ generated dimethyldioxirane (DMD) in the presence of molybdenum oxide (MoO3) using 1HNMR spectroscopy, Designed monomer and polymers journal, 9(4):383-392, 2006

Influence of solvent on thermodynamic parameters and stability of some multicomponent polymer complexes involving an acrylic polymer, poly (ethylene imine) and poly (vinyl pyrrolidone), Polymer Bulletin, 58(3): 553-563, 2007

Stability constant and thermodynamic parameters of some intermacromolecular complexes in relation to their specific interaction forces, Polymer Bulletin, 55(6), 2005

Selectivity in interpolymer complex formation between phenolic copolymer, polyelectrolyte, non-ionic polymer and metal ions. Polymer Bulletin, 55(6), 2005

Selectivity in interpolymer complexation involving phenolic copolymer, polyelectrolyte, non-ionic polymers and transition metal ions, Iranian Polymer Journal, 14(2), 2005

Electrochemical and viscometric studies on some copolymer/homopolymer polyelectrolytes and transition metal ion interaction, Iranian PolymerJournal, 12(2), 2003

Investigation on effect of heat and humidity on polyurea and gelatin microcapsules, Iranian Journal of polymer Science and Technology , 14(3), 2001

Study of Phenolic copolymer-acrylic copolymer-non ionic polymer-transition metal ion interaction and formation of multicomponent complexes. Polymer, 33(13), 1992

Metal containing intermacromolecular complexes; Electrochemical and viscometry studies in DMF-Methanol mixture, Polymer Bulletin, 27, 1992

Thermodynamic studies on some copolymer-homopolymer-polyelectrolyte interaction, Polymer, 33(17), 1992

Acrylic copolymer-polyelectrolyte interaction: hydrodynamic and electrochemical studies in DMF-Water mixture, Polymer, 33(15), 1992

Investigations of polyelectrolyte-transition metal ion association in mixed solvents, Polymer Bulletin, 27, 1992

Thermodynamic parameters of some intermacromolecular complexes involving acrylic polymer, polyelectrolyte and non-ionic polymer, Polymer 32(15), 1991

Study of ternary component intermacromolecular complex formation involving Ni(II) phenolic copolymer and acrylic copolymer, Die Angew Makromol.Chem, 180, 1990

Papers Presented at National and International Scientific Assemblies:

( Iran, U.S.A , Finland, Canada, Morocco, Macedonia, Netherland, Italy, South korea, Czech republic )

Study of Drug Releasing Kinetics from Polymeric Nanohybrids (Carbon Nanotubes)
17th Iranian Physical Chemistry Conference, 21-23 October,Tehran-Iran, 2014.

Comparison of Naproxen Releasing Kinetics from Two Kinds of Mesoporous Silica (SBA-15, MCM-41), 17th Iranian Physical Chemistry Conference, 21-23 October, Tehran-Iran, 2014.

The Effects of Zinc and Magnesium Aluminate Spinels on Nano-Scaled Methanol Synthesis Catalyst , 17th Iranian Physical Chemistry Conference, 21-23 October, Tehran-Iran, 2014.

Preparation of High Performance Nano-Sized Methanol Synthesis Catalyst Using Aluminum Hydroxide Sol,17th Iranian Physical Chemistry Conference,21-23 October, Tehran-Iran, 2014.

Study of Drug Releasing Kinetics from Polymeric Nanohybrids (Carbon Nanotubes)
17th Iranian Physical Chemistry Conference, 21-23 October, Tehran-Iran, 2014.

Fluorescence spectroscopic evaluation of Cu-diamsar-bovine serum albumin interactions, 3rd International student Biotechnology Congress, Iran, 2013.

Study of the forster resonance energy transfer between [Co(dinosaur)]Cl3 and bovine serum albumin, 3rd International student Biotechnology Congress, Iran, 2013.

Probing the binding sites of Fe-diamsar and bovine serum albumin, 3rd International student Biotechnology Congress, Iran, 2013.

Effects of basis set on the thermochemical properties of defrasirox drug, First Symposium of applied research on Science and Engineering, Islamic Azad University, Takestan Branch, Iran 2013.

Spectroscopic studies of the interaction of Zn-diamsar with bovine serum albumin, First Symposium of applied research on Science and Engineering, Islamic Azad University, Takestan Branch, Iran, 2013.

Thermochemical investigation of imatinib anticancer drug, First Symposium of applied research on Science and Engineering, Islamic Azad University, Takestan Branch, Iran, 2013.

Complex (PAA/PVP ) and DPD method in Delivery of Naproxen drug, ISPST 2012, Amirkabir University of Technology, 21-25 October,Tehran-Iran, 2012.

Synthesis of nanocomposite involving poly(ethylene glycol) β-cyclodextrin / multiwalled Carbon
Nanotube for removal of Organic pollutants from water, ISPST 2012, Amirkabir University of Technology, , 21-25 October, Tehran-Iran, 2012.

Synthesis of nanocomposite involving interpolymer complexes between PAA, PEG on the Multi wall carbon nanotube and its application in Drug Delivery systems, ISPST 2012, Amirkabir University of Technology, 21-25 October,Tehran-Iran, 2012.

Polyvinyl pyrolidione: A theoretical study on the water solubility enhancement of cancer drug,
ISPST 2012, Amirkabir University of Technology, 21-25 October, Tehran-Iran, 2012.

Theortical study on the structural properties of polyacrylic acid-doxorubicin,
ISPST 2012, Amirkabir University of Technology, 21-25 October, Tehran-Iran, 2012.

On the chemical synthesis and drug delivery response of naproxen- loaded PAA/PEG interpolymer complex-coated magnetite nanoparticles, 15th Iranian Physical chemistry Conference University of Tehran, October 3-6, 2012, Iran, 2012.

Physicochemical study on a system consisting interpolymer complex and Carbon Nanotube and Its Application in drug delivery system , 15th Iranian Physical chemistry Conference University of Tehran, October 3-6, 2012, Iran, 2012.

Kinetic study on photocatalytic degradation of methyl orange using microwave -assisted synthesis of ZnO nanoparticles, 15th Iranian Physical chemistry Conference University of Tehran, October 3-6,2012, Iran, 2012.

Application of interpolymer complexes involving electrostatic interaction for delivery of fluoxetine, 14th Iranian Physical chemistry Conference University of Tehran, February 25-28, Kish-Iran, 2011.

Thermodynamic studies on stability of some Hydrogen bonded and polyelectrolyte complexes, IUPAC MCC-14 in Helsinki–Finland, 2011.

Nanoparticles based on polyelectrolyte interpolymer complexes in drug delivery systems, IUPAC MCC-14 in Helsinki–Finland, 2011.

Combined experimental and theoretical (DPD method) study on interpolymer complexes involving electrostatic interaction for delivery Fluoxetin drug, 15th Iranain chemistry congress,Hamedan-Iran, 2011.

Experimental and theoretical study (DPD method) on Intermacomolecular complex involving hydrogen bonding for Delivery Naproxen drug, 15th Iranain chemistry congress, Hamedan-Iran, 2011.

Hydrogen bonded interpolymer complexes used in drug delivery, 15th Iranain chemistry congress, Hamedan-Iran, 2011.

Non-isothermal degradation Kinetics analysis of some poly amine by using of different isoconversional and IKP methods, 15th Iranain chemistry congress, Hamedan-Iran,, 2011.

Comparative Thermodynamic Studies of Some Hydrogen Bonded Interpolymer Complexes, 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 17-21 October 2009.

Effect of Different Interacting Forces Involved in Some Multicomponent Interpolymer Complexes on Their Stability, 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 17-21 October 2009.

Thermodynamic Studies of Reduced hydrophobic Interaction on Stability of Some Interpolymer Complexes, 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 17-21 October 2009.

Multicomponent complexes of specific phenolic copolymer metal ions and acrylic copolymer, 13th International IUPAC conference on Polymers and Organic chemistry, Montreal-Canada, 2009.

Stability investigation of polyelectrolyte complexes as model to study bio-polymer, 13th International IUPAC conference on Polymers and Organic chemistry, Montreal-Canada, 2009.

Factors affecting some intermacromolecular complexes stabilized by hydrogen bonding due to ionic strength of the medium, Polysolvat-7 in Marrakech-Morocco, May 2008.

Stability of some two and three component intermacromolecular complexes; thermodynamic studies in aqueous medium, Polysolvat-7 in Marrakech-Morocco, May 2008.

Selective Intermacromolecular Complex Formation in Relation to Their Structure and Composition, 5th International Conference of the Chemical Societies of the South – East European Centuries and the 19th Conference of the Chemists and Technologists, Ohrid - Macedonia, 10-13 Sep. 2006.
Investigation of Hydrophobic Interaction and Temperature on Thermodynamic Parameters of some Interpolymer Complexes, 5th International Conference of the Chemical Societies of the South – East European Centuries and the 19th Conference of the Chemists and Technologists, Ohrid -Macedonia, 10-13 Sep. 2006.

Stability constants and thermodynamic parameters of some multicomponent intermacromolecular complexes in a mixed solvent, 3rd International Conference on Multi-Component Reactions and Related Chemistry Amesterdam-Netherlands, 9-13 July, 2006.

Multicomponent intermacromolecular complex formation involving phenolic copolymer, acrylic polymer, non-ionic polymer and transition metal ion, 3rd International Conference on Multi-Component Reactions and Related Chemistry Amesterdam-Netherlands, 9-13 July, 2006.

Thermodynamic studies on some interpolymer complexes in mixed solvent, 9th Iranian Physical Chemistry Seminar, Gillan-Iran, 13 – 15 June, 2006.

Influence of solvent on stability and thermodynamic parameters of some multicomponent polymer complexes, 9th Iranian Physical Chemistry Seminar, Gillan-Iran, 13 – 15 June, 2006.

Study of multi component complexes between acrylic copolymer phenolic copolymer transition metal ions, 11th IUPAC International Symposium on Macromolecule-Metal Complexes (MMC-11)
Tirrenia-Italy, 10-13 September 2005.

Hydrodynamic and electrochemical studies in water-methanol mixture for a metal containing intermacro-molecular complexes, 11th IUPAC International Symposium on Macromolecule-Metal Complexes (MMC-11), Tirrenia-Italy, 10-13 September 2005.

Electrochemical and hydrodynamic studies in dimethyl formamide-water mixture for poly ethelenimine and acrylic acid-acrylamide copolymer interactions, 11th Asian Congress, Korea University, Seoul-Korea, 24-26 August 2005.

Study of multicomponent complexes between some copolymer, polyelectrolytes, non-ionic copolymer and transition metal ion in a mixed solvent, 11th Asian Congress, Korea University, Seoul-Korea, 24-26 August 2005.

Influence of preferential solvation on acrylic polymer and polyethylene imine interpolymer complexes in a mixed solvent, The 4th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran-Iran, 27-29 September 2005.

Viscometric and electrochemical studies on some selective intermacromolecular complex formation involving a phenolic copolymer, Polyelectrolyte, Non-ionic Polymer and Metal Ions, The 4th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran-Iran, 27-29 September 2005.

Intermacromolecular complexation due to specific interactions, using Ni(II), phenolic copolymer and acrylic copolymer, The 4th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran-Iran, 27-29 September 2005.

Stability and thermodynamic Studies for some intermacromolecular complexes with respect to their specific interactions forces, The 4th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran-Iran, 27-29 September 2005.

Selective intermacromolecular complexation, stability and thermodynamic parameters, 7th Iranian Physical Chemistry Seminar, Esfahan-Iran, 8-10 March 2005.

Stability constant and thermodynamic parameters of some multicomponent intermacromolecular complexes, 7th Iranian Physical Chemistry Seminar, Esfahan-Iran, 8-10 March 2005.

Thermodynamic studies on intermacromolecular complexes due to specific interactions, 7th Iranian Physical Chemistry Seminar, Esfahan-Iran, 8-10 March 2005.

Quality measurement of Poly Isocyanid Guanidine Carbonate using PLS-ATR-FTIR Spectrometry, 2nd Chemical Congress of Azad Islamic University and L. Pastur, Tehran-Iran, November 1999.

Selective intermacromolecular complex formation between polyelectrolyte, phenolic copolymer, non-ionic polymer and some transition metal ions, First International Symposium of Chemistry and Chemical Engineering and Tenth National meeting of the Iranian Chemical Society, Tehran-Iran, September 1993.

Polymer Micelles, Internal Symposium at Institute of Macromolecular Chemistry, Prague-Czech Republic, March 1993.

Intermacromolecular Complex Formation, Guest Lecture at the University of Charles, Prague-Czech Republic, December 1992.

Thermodynamic studies on some polymer-copolymer-polyelectrolyte interactions, Guest Lecture at the Iranian Polymer Research Center, on Tehran-Iran, July 1992.

Acrylic Copolymer-Polyelectrolyte Interactions: Hydrodynamic and Electrochemical Studies in DMF-Water Mixture, Advanced in Polymer Matrix Composites, International Symposium of American Chemical Society, San Fransisco-USA, April 1992.

Metal Containing Intermacromolecular Complexes, Lecture at Imam Khomeini International University, Qazvin-Iran, March 1995.

Microencapsulation; properties and characterization, Lecture at Imam Khomeini International University, Qazvin-Iran, March 1999.