شنبه 12 فروردین 1402

پروفایل شخصی - محمد مسعود محبی

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 426

شماره تلفن دفتر : 028-33901190

وبگاه شخصی :

رایانامه : m.m.mohebi at ikiu dot ac dot ir , acscer@yahoo.co.uk

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 66041


گزیده مقالات: 


A. Ramezani, M.M. Mohebi and A.R. Souri, Incorporating Nano Silica as a Binder to Improve Corrosion Resistance of High Alumina Refractory Castables, Journal of Applied Ceramic Technology, 2013, 22,1010–1017.


محمد خوئینی، محمد عابدینی و محمد مسعود محبی، شبیه سازی و پیش بینی ترکنندگی لعاب خام روی بدنه کاشی انگوب خورده با استفاده از شبکه عصبی، فصلنامه سرامیک ایران، شماره 27، پاییز 1390، 59-65.


S. Yang, M. M. Mohebi and J. R. G Evans, Solid freeforming of complex shapes by simultaneous acoustic powder deposition of crucible and part, Rapid Prototyping Journal, 2008, 14(1), 35-43.


M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, Functional Gradients and Combinatorial Libraries Using an Ink-jet Printer, Paper presentedat 104th Annual Meeting & Exposition of The American Ceramic Society, April 28-May 1, 2002, St. Louis, Missouri, USA.


M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, A Drop-on-demand Ink-jet Printer for Combinatorial Libraries and Functionally Graded Ceramics, Journal of Combinatorial Chemistry, 2002, 4, 267-274.


 M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, Combinatorial Ink-jet Printer for Ceramics: Calibration, Journal of The American Ceramic Society, 2003, 86 (10), 1654-1661.


 J. Wang, M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, Two Methods to Generate Multiple Compositions in Combinatorial Ink-Jet Printing of Ceramics, Macromolecular Rapid Communications, 2005, 26, 304–309.


  M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, The Trajectory of Ink-jet Droplets: Modelling and Experiment, Chemical Engineering Science, 2005, 60, 3469–3476.


  M. M. Mohebi, S. Yang and J. R. G. Evans ,Compositional Control in Solid Freeforming; Fabrication of 3D FGM, Paper presented at 2nd International Conference on Engineering Ceramics )EnCera04), Oct. 31-Nov. 2 2004, Osaka, Japan. Published in Key Engineering Materials, 2006, Vols. 317-318, 151-154.