یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - فاطمه دهقان نیری

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 451

شماره تلفن دفتر : 33901157

وبگاه شخصی : http://plantbiotech.mihanblog.com

رایانامه : nayeri@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی :

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 28381


پروژه های انجام شده
ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 پاسخ کشت سوسپانسیون سلولی کنجد به الیسیتورهای نانو روی و نانو کبالت برای تولید سزامین 1391 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 تاثیر الیسیتورهای نانوکبالت و نانوکیتوزان روی بیان ژن های کلیدی مسیر سنتز آرتمیزنین و میزان تولید آن در درمنه 1390 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 بررسی مورفوفیزیولوژیکی چند رقم کلزا در پاسخ به تنش خشکی به منظور شناسایی نشانگر مرتبط با خشکی 1390 1391 پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج ---
4 مطالعه باززایی در گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) 1391 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مقایسه میزان سزامین و بیان ژن CYP81Q1 در دانه ارقام کنجد 1391 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---