یکشنبه 21 خرداد 1402

پروفایل شخصی - فاطمه دهقان نیری

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 451

شماره تلفن دفتر : 33901157

وبگاه شخصی : http://plantbiotech.mihanblog.com

رایانامه : nayeri@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی :

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 28418


راهنمایی پایان نامه
ردیف عنوان پایان نامه از تاریخ تا تاریخ نام دانشجو - مقطع فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 تاثیر سالسیلیک‌اسید و فنیل‌آلانین روی بیان ژن‌های دخیل در تولید سزامین در سوسپانسیون سلولی کنجد 1394 شهره امان الهی ---
2 ساخت سازه و انتقال ژن انسانی Etanercept به گیاه توتون و بررسی بیان آن 1394 امیر بیدریغ ---
3 بیان موقت ژن های ممزوجی ipaD-PA20 در گیاه گوجه‌فرنگی 1394 داود جعفری ---
4 بررسی اثر الیسیتور روی میزان تولید سزامین در کشت سوسپانسیون سلولی کنجد 1393 مرجان غضنفری ---
5 جداسازی و همسانه‌سازی ژن CYP81Q1 به همراه پروموتر اختصاصی دانه در کنجد 1393 صبیحه همتی ---
6 پاسخ کشت سوسپانسیون سلولی کنجد به الیسیتورها برای تولید سزامین اسفند 1392 مریم حیدری فر ---
7 بررسی سطح بیان ژن‌های مسیر سنتز سزامین در دانه کنجد اسفند 1392 آزاده ریانی ---
8 مطالعه باززایی مستقیم گیاه کنجد (Sesamum indicum L) اسفند 1392 مریم میرحسینی ---
9 همسانه سازی و بررسی الگوی بیان ژن عامل رونویسی MADS-box موثر در تشکیل مادگی در گیاه زعفران آذر 1392 سونیا جدیر ---
10 تاثیر الیسیتورهای نانوکبالت و نانوکیتوزان روی بیان ژن های کلیدی مسیر سنتز آرتمیزنین و میزان تولید آن در درمنه اسفند 1391 بیتا قاسمی ---
11 بررسی مورفوفیزیولوژیکی چند رقم کلزا در پاسخ به تنش خشکی به منظور شناسایی نشانگر مرتبط با خشکی اسفند 1391 معصومه حاتم وند ---