یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - فاطمه دهقان نیری

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 451

شماره تلفن دفتر : 33901157

وبگاه شخصی : http://plantbiotech.mihanblog.com

رایانامه : nayeri@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی :

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 28383


جزوات درسی و نمونه سئوال
ردیف عنوان جزوه/سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 سمینار کارشناسی ارشد: پروموترهای اختصاصی دانه ---
2 سمینار کارشناسی ارشد: بررسی بیوانفورماتیکی ژن C3H در گیاهان روغنی ---
3 سمینار کارشناسی ارشد: بررسی بیوانفورماتیکی ژن سیتوکروم p450 در کنجد ---
4 سمینار کارشناسی ارشد: بررسی بیوانفورماتیکی ژن FAD2 در گیاهان روغنی ---
5 سمینار کارشناسی ارشد: بررسی بیوانفورماتیکی ژن CHS در گونه‌های مختلف خانواده‌های Rutaceae و Rosaceae ---
6 سمینار کارشناسی ارشد: تعیین خصوصیات خانواده بزرگ عوامل رونویسی MYB ---
7 سمینار کارشناسی ارشد: متابولیتهای ثانویه و تاثیر الیسیتورها (محرکها) بر تولید آنها ---