یکشنبه 21 خرداد 1402

پروفایل شخصی - سید علی قاسم زاده

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 910

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی : http://darvak2012.persianblog.ir

رایانامه : s.ali.ghasem@gmail.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 96630


پروژه های انجام شده
ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 همکار پژوهشی بخش اول و دوم طرح بحرانهای انسان معاصر و پیامهای جهانی ادبیات فارسی به مسوولیت آقای دکتر قبادی 1390 1392 صندوق حمایت از پژوهشگران و پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی ---
2 همکار اصلی طرح «بررسی و تحلیل ادبیات داستانی سیاسی معاصر» 1390 1391 پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی کشور ---
3 همکار اول طرح «نقد وتحلیل درونمایه ها و تیپ های غیر بومی در ادبیات داستانی1357-1342» 1387 1388 پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی کشور  دریافت فایل  ---
4 همکار طرح «بررسی زمینه ها، عوامل وعناصر بومی گرایی در ادبیات منثور 1300-1320» 1384 1385 پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی کشور  دریافت فایل  ---
5 همکار طرح «بررسی زمینه ها، عوامل و عناصر بومی گرایی در ادبیات منثور 1207-1300 » » 1383 1383 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی کشور  دریافت فایل  ---