یکشنبه 21 خرداد 1402

پروفایل شخصی - سید علی قاسم زاده

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 910

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی : http://darvak2012.persianblog.ir

رایانامه : s.ali.ghasem@gmail.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 96631


سوابق پژوهشی
ردیف عنوان تحقیقاتی/پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 عضو شورای داوری و دبیر بخش پژوهشهای ادبی ربع قرن کتاب دفاع مقدس 1388 1388 ---
2 ویراستار علمی- ادبی مجله لسان المبین 1391 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی( ره) ---
3 داوری مقالات علمی - پژوهشی در مجلات پژوهشهای ادبی(انجمن استادان ادب فارسی)- ادب پژوهی گیلان- نقد ادبی (انجمن نقد ادبی)- پژوهش زبان و ادبیات فارسی جهاد دانشگاهی- کاوش نامه یزد- مطالعات عرفانی کاشان-جستارهای ادبی مشهد، پژوهشهای ادبیات تطبیقی تربیت مدرس، اسلام پژوهی جهاد دانشگاهی- لسان المبین قزوین، مطالعات داستانی پیام نور ، ادبیات پارسی معاصر، فرهنگ و ادبیات عامه تربیت مدرس و... مجلات علمی - پژوهشی دانشگاه ها ---
4 بحرانهای انسان معاصر و پیامهای جهانی ادبیات فارسی 1390 1392 صندوق حمایت از پژوهشگران کشور و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی ---
5 بررسی و تحلیل ادبیات داستانی سیاسی معاصر 1389 1390 پژوهشگاه علوم انسانی واجتماعی جهاد دانشگاهی ---
6 نقد وتحلیل درونمایه ها و تیپ های غیر بومی در ادبیات داستانی1357-1342 1388 پژوهشگاه علوم انسانی واجتماعی جهاد دانشگاهی ---
7 بررسی زمینه ها، عوامل وعناصر بومی گرایی در ادبیات منثور 1300-1320 1385 همان سال پژوهشگاه علوم انسانی واجتماعی جهاد دانشگاهی ---
8 بررسی زمینه ها، عوامل و عناصر بومی گرایی در ادبیات منثور 1207-1300 » 1384 همان سال پژوهشگاه علوم انسانی واجتماعی جهاد دانشگاهی ---
9 تحلیل کیفیت انعکاس روایتهای اسطوره ای ایرانی در رمانهای برجستة فارسی از 67تا 87 1387 1389 دانشگاه تربیت مدرس با نمره عالی 70/19(رساله دکتری) ---
10 بررسی وتحلیل عنصر رنگ در شعر معاصر(دفاع شده با نمره عالی در سال 1381) 1381 1381 دانشگاه تربیت مدرس (پایان نامه کارشناسی ارشد) ---