یکشنبه 21 خرداد 1402

پروفایل شخصی - سید علی قاسم زاده

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 910

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی : http://darvak2012.persianblog.ir

رایانامه : s.ali.ghasem@gmail.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 96620


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 رمان تاریخی: تاریخ یا رمان؟ بررسی دستور زبان روایت در رمان تاریخی 1394 1395 علمی- پژوهشی جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی ---
2 پذیرش مقاله «روایات بندهشنی زمینه گفتمانی استعاره های شاهنامه» 1394 1395 نشریه علمی پژوهشی ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان isc ---
3 زلف پریشان و کسب جمعیت: 1394-95 پذیرش برای چاپ دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه عرفان ---
4 پذیرش برای چاپ مؤلفه‌های نوشتار زنانه در رمان «سرخی تو از من» نوشتة سپیده شاملو 1394 1394 پژوهش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی (علمی- پژوهشی isc ---
5 کیفیت انسجام متن در اشعار روایی کودکانه احمد شاملو با تکیه بر شعر «پریا» و «دخترای ننه دریا» 1394 پذیرش در اولویت چاپ مطالعات داستانی ---
6 sanai,the sage,founder of the social poetry 1394 INTERNATIONAL JOURNAL OF REVIEW IN LIFE SCIENCES نمایش پیوند
7 تحلیل روان شناختی- جامعه شناختی بخش پهلوانی شاهنامه براساس نظریه داغ ننگ 1394 1394 پذیرش برای چاپ در مجله کاوش نامه دانشگاه یزد ---
8 معمای ریاضی وار یک داستان پلیسی در تاریخ هرودوت 1394 پذیرش برای چاپ پژوهش ادبیات معاصر جهان (علمی پژوهشی- isc) ---
9 پذیرش مقاله نقدی بر مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی شماره 5293 مورخ 31/6/1394 1394 1394 مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون علوم انسانی ---
10 مقایسة ویژگی‌های حماسی دو منظومة برزونامه (بخش کهن) و همای‌نامه» 1393 1394 مجله علمی- پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی جهاد دانشگاهی (isc) ---
11 «بازخوانش خویشکاری های جانوران مقدس در اساطیر زرتشتی» 1393 1393 خرد ایرانی جشن نامه دکتر دادبه انتشارات اندیشمندان یزد ---
12 «بررسی گرایشهای نوظهور در رمان نویسی افغانستان» 1394 مجله علمی- پژوهشی(isc) زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی- سال 23- شماره79 ---
13 تحلیل هرمنوتیکی- بینامتنی بیتی از حافظ بر مبنای نظریه مایکل ریفاتر 1393 بهار 93 شماره32 مجله علمی- پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی جهاد دانشگاهی(isc) ---
14 مقالة«تحلیل کیفیت بیداری قهرمـان درون در شخصیت سیاوش و کیخسرو با تکیـه بر نظریـة پیـرسون- کی‌مار 1393 1393 شماره 17 بهار و تابستان93- علمی- پژوهشی پژوهشنامه ادب حماسی isc ---
15 هویت زنانه در عناوین رمانهای نویسندگان زن پس از انقلاب 1393 1393 شماره 5- مجله مطالعات داستانی دانشگاه پیام نور ---
16 پذیرش مقاله «رویکرد تقابلی منظومه صولت فاروقی با شاهنامه فردوسی» 1393 مجله علمی- پژوهشی آیینه میراث isc ---
17 نقش رنگ در روان و بینش شاعران متعهد(موسوی گرمارودی وطاهره صفارزاده) تابستان 1386 فصلنامه پرنیان (حوزه هنری استان همدان) ---
18 افول و سقوط ناتورالیسم زمستان 1389 مجله رشد ادب فارسی ---
19 رایج ترین کاربردهای نادرست نگارشی در مکاتبات اداری زمستان 1387 مجله رشد ادب فارسی ---
20 زیبا شناسی نثر جهانگشا بهار 1385 مجله رشد ادب فارسی ---
21 آسیب شناسی دینی وتربیتی صوفیه از دیدگاه ملامتیه 1384 زمستان مجله رشد ادب فارسی ---
22 افت وخیزدر زبان ترجمه(نقدی برکتاب مرجع شناسی ولیام ا.کتس) مرداد 1386 کتاب ماه ادبیات ---
23 سیمای واقعی مولانا در گفتگوی مکاتبه ای 1386 شماره 5 نشریه تخصصی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم ---
24 تحلیل کیفیت انعکاس اساطیر در رمانهای دفاع مقدس 1389 مجموعه مقالات کتاب ادبیات داستانی دفاع مقدس و هویت ایرانی- اسلامی  دریافت فایل  ---
25 عمده ترین جریانهای رمان نویسی فارسی در انعکاس روایتهای اسطوره‌ای 1389 مجله تخصصی گروه ادبیات دانشگاه پیام نورمطالعات داستانی شماره اول ---
26 مقاله«جامعه شناسی رفتار در رمان طناب کشی بر مبنای نظریه داغ ننگ گافمن» 1392-1393 شماره 26- تابستان 93- نقد ادبی(انجمن نقد ادبی ایران)- علمی- پژوهشی علوم انسانی isc ---
27 چاپ مقاله «بینامتنیت تلمیح در شعر شاعران دفاع مقدس» 1392-1393 شماره 11، 1393 علمی- پژوهشی ادبیات پایداری- isc ---
28 تحلیل روان شناختی- مدرنیستی رمان بی وتن بر مبنای نظریه بیداری قهرمان درون 1392 1392 پژوهشهای ادبی، زمستان92- انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی isc ---
29 مقاله «مقایسة عنصر زمان در روایت پردازی رمان «به هادس خوش آمدید» و «سفر به گرای 270 درجه» بر مبنای نظریة ژنت» 1392 1393تابستان مجله علمی- پژوهشی ادبیات پارسی معاصرisc- تابستان93- دوره چهارم ---
30 « بازخوانش بینامتنی منظومه جمشید و خورشید سلمان ساوجی بر مبنای نظریه تاریخی گرایی نو» isc 1392 1392 بهار 93-مجله علمی- پژوهشی بوستان ادب دانشگاه شیراز-isc ---
31 مقاله «بوطیقای انسان شناسی در منظومه فکری حافظ و کرکگور» 1391 1392 شماره9- پاییز و زمستان92- مجله ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان(علمی- پژوهشی isc) ---
32 مقاله «پیامهای جهانی سعدی برای بحرانهای انسان معاصر» 1391 1393 دوره21، شماره2، زمستان 93،مجله بین المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس (علمی- پژوهشی) isc -isi نمایش پیوند
33 «نقد پسااستعماری داستان بلند سرگذشت کندوهای جلال آل احمد» 1391 1392 علمی-پژوهشی کاوش نامه یزد-شماره27 پاییز و زمستان92-(isc) ---
34 «تحلیل فرامتنی و کهن الگویی رمان به هادس خوش آمدید» 1392 شماره 24 زمستان 92 نقد ادبی، فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن نقد ادبی ایران(isc) ---
35 «بازخوانش بینامتنی رمان «یکلیا و تنهایی های او» نوشته تقی مدرسی» 1392 1392 پژوهشهای ادبی(فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی) isc ---
36 تحلیل رویکرد تعلیمی ابوسعید ابی الخیر به ارتباطات کلامی بر مبنای نظریه رومن یاکوبسن 1392 فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات تعلیمی (شماره 17) isc ---
37 دلایل گرایش رمان نویسان پسامدرنیته به احیای اسطوره ها شماره 21-1391 مجله ادب پژوهی دانشگاه گیلان (علمی- پژوهشی)isc ---
38 آیرونی و کارکرد آن در دستگاه فکری ناصرخسرو شماره پیاپی16، 1391 مجله بهار ادب(فصلنامه سبک شناسی نظم و نثر ادب فارسی)- (علمی- پژوهشی) isc ---
39 تحلیل گفتمان انتقادی رمان دکتر نون شماره 17-1390 مجل] ادب پژوهی دانشگاه گیلان (علمی- پژوهشی)رتبه دوم ضریب تأثیر مجلات isc ---
40 پیامهای جهانی عطار برای مشکلات فکری انسان معاصر شماره 1، پاییز 1390 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی (علمی- پژوهشی)isc ---
41 تحلیل بینامتنی مختصات ادبی نثر تاریخ جهانگشا و تاریخ وصاف شماره 14، زمستان 1 مجله بهار ادب(فصلنامه سبک شناسی نظم و نثر ادب فارسی) - (علمی - پژوهشی)isc ---
42 تحلیل بینامتنی روایت اسطوره‌ای سالمرگی شماره 25،پاییز88 پژوهشهای ادبی (علمی - پژوهشی)isc ---
43 تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایتهای اسطوره‌ای در رمانهای فارسی شمارة 19، زمستان13 مجله«پژوهش زبان و ادبیات فارسی» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی(علمی - پژوهشی) isc ---
44 تأثیر شیوه‌های خلسگی شمنیسم بر برخی فرقه های تصوف شماره9- 1389 مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان(علمی- پژوهشی)isc ---
45 بررسی و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی درباره حماسه ملی ایران شماره4- 1389 جستارهای ادبی دانشگاه مشهد (علمی- پژوهشی)isc ---
46 رفتار شناسی مکر و نیرنگ در نظام استبدادی در نگاه مولانا شماره28- زمستان 138 مجله ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان (علمی- پژوهشی)isc ---
47 سمبولیسم نور و رنگ در عرفان ایرانی-اسلامی شماره8- 1387 مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان(علمی- پژوهشی)isc ---
48 زمینه های نمادین رنگ در شعر معاصر 1383 شماره 18- سال 1384 ادب و زبان شهید باهنر کرمان(علمی- پژوهشی)isc ---
49 روانشناسی رنگ در شعر سهراب سپهری 1381 شماره دوم- سال 1382 پژوهشهای ادبی (علمی - پژوهشی)isc ---