سه شنبه 8 فروردین 1402

پروفایل شخصی - حسن زرآبادی پور

تاریخ تولد : 1336

صندوق پستی : 34149

شماره اتاق : 224

شماره تلفن دفتر : 8371753

وبگاه شخصی :

رایانامه : hzarabadi@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی برق

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 43529


کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه ایالتی تنسی، (TSU) آمریکا، 1981

دریافت کمک هزینه تحصیلی از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری ایران

کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه ایالتی تنسی (TSU) آمریکا، 1983

دریافت بورس کامل تحصیلی از دانشگاه ایالتی تنسی

دکترای مهندسی برق، دانشگاه ایالتی کانزاس (WSU) آمریکا، 1988

دریافت بورس کامل تحصیلی از دانشگاه ایالتی کانزاس 


گزیده ای از مقالات علمی و پژوهشی از سالهای 2011 الی 2013 ) • An adaptive robust controller for time delay maglev transportation systems", Common Nonlinear Sci Number Simulate, 2012.

 • "Reduced optimal controller design for the nuclear reactor power control system", International journal of applied research in mechanical engineering, 2011.

 • "Application of two –time scale method in missile autopilot design", International journal of science and engineering investigations, 2012.

 • "Robust controller design for the automotive climate system", International journal of research in mechanical engineering and technology, 2011.

 • "Optimal two-time scale controller for a missile autopilot", International journal of research in mechanical engineering and technology", 2012.

 • "Interval Fuzzy Modeling Applied to Model Based Fault Detection of an Active Suspension System", 2011 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Taiwan.

 • "Sliding Adaptive Fuzzy Control for a Class of Time Delayed Chaotic Systems", 2011 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Taiwan.

 • "Generalized Projective Synchronization of Time Delayed Chaotic System Via Sliding Adaptive Fuzzy Control", 2011 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Taiwan.

 • "Design of Parallel Distributed Fuzzy LQR Controller for an Overhead Crane", 2011 IEEE International Conference on Information Science and Engineering (ICISE), China.

 • "Inverted pendulum fault tolerant control based on fuzzy Backstepping design and anti-control of chaos, International Federation of Automatic Control", (IFAC),2012, Mexico.

 • "Digital controller design for half-car active suspension system with using singular perturbation theory", 2011 International Conference on Control", Robotics and Cybernetics (ICCRC 2011), India.

 • "Generalized Projective Synchronization of Time Delayed Chaotic Sliding Adaptive Radial Basis Function Neural Network Control",19th, Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2011, Iran.

 • "Model Based Fault Detection of Nonlinear Systems using Singleton Interval Type-2 Fuzzy Sates", 19th,Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2011, Iran.

 • "A Comparative Study of PID and Fuzzy Logic Controller for Magnetic Suspension System", , 20th, Iranian Conference on Electrical Engineering,  ICEE 2012, Iran.

 • "Design of an optimal fuzzy LQR controller using genetic fuzzy rule set selection for an overhead crane, 20th Iranian Conference on Electrical Engineering",  ICEE 2012, Iran.

 • "Chaos synchronization of multi time delayed Chaotic Rossler System with uncertainties and external disturbances via sliding adaptive fuzzy controller", The 2th International conference on control, Instrumentation, and automation, (ICCIA 2011), Iran.

 • "Adaptive Robust Decoupled Sliding Control for RTAC system", The 2th International conference on control, Instrumentation, and automation (ICCIA 2011), Iran.

 • "Tuning of an optimal controller with iterative feedback tuning method for DC motor", The 2th International conferences on control, Instrumentation, and automation (ICCIA 2011), Iran.

 • "Cram control via parallel distributed fuzzy LQR controller using genetic fuzzy rule selection, the 2th International conference on control ", Instrumentation, and automation (ICCIA 2011), Iran.

 • "Fuzzy backstepping control and anti- control of Inverted pendulum with investigation of noise and disturbance effects", 15th international student conference on electrical engineering, Iran.

 • "Observer and controller design for half-car active suspension system using Singular perturbation theory", 2011 International Conference on Control, Robotics and Cybernetics (ICCRC 2011).

   


 


تالیف کتب:

مبانی مهندسی برق "کتاب اول مدار"   چاپ دهم  

ISBN 964-7311-43-5

تشریح مسائل مبانی مهندسی برق   چاپ ششم

ISBN 964-502-076-X


 
طرح های پژوهشی: • FPGA and CPLD Digital Systems Design Training Board

 • Design and Construction of AVR Development Systems Training Board 

 • Design and Construction of PC Interface Board 

 • مکانیزه کردن برق فشار ضعیف شبکه های توزیغ برق

 • شرط مقاوم مثبت حقیقی سیستمهای انحراف تکین

 • عیب یابی و تشخیص هوشمند مدار انتقال توان لکو موتیو ER24PC ( شرکت مپنا)


پزوهشگر برتر دانشگاه سال 1392 


زمینه های پژوهشی: • کنترل بهینه (Optimal Control)

 • کنترل سیستم با مقیاس وسیع (Large Scale Systems)

 • کنترل هوشمند (Intelligent Control) 

 • کنترل مقاوم (Robust Control)

 • کنترل سیستمهای آشفته تکین (Singular Perturbation Theory)

 • کنترل غیر خطی (Non Linear Control)

 • تئوری بازی (Game Theory)
تعدادی از پایان نامه های کارشناسی ارشد(1390-1391): • کنترل سیستمهای آشوبناک تاخیری با استفاده از کنترل فازی تطبیقی مد ل لغزشی

 • کنترل سیستم حمل و نقل شناور مغناطیسی با عدم قطعیت پارامتری اغتشاشات خارجی و تاخیر زمانی

 • تشخیص عیب در سیستمهای غیر خطی با استفاده از سیستمهای فازی نوع دو

 • تحمین و کنترل تطبیقی پیش بین غلظت محصول یک برج تقظیر

 • طراحی کنترل کننده مقاوم برای سیستمهایی با یک سیگنال کنترلی و معادلات نیوتنی کوپل شده

 • کنترل تحمل پذیر حطا در سیستم پاندول معکوس بر پایه کنترل فازی بازگشت به عقب و ضد کنترل آشوب

 • طراحی کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع برای پیل سوختی غشای تبادل پروتون

 • طراحی کنترل کننده LQR فازی توزیع شده موازی برای سیستم جرتقیل معلق

 • کنترلر هوشمند کلاسیک بر مبنای آموزش خطای پسخورد در پیل سوختی غشای تبادل پروتونی

 • کنترل ردیاب روبات متحرک مبتنی بر روش هوشمند و ضد کنترل کنترل ردیاب روبات متحرک مبتنی بر روش هوشمند و ضد کنترل آشوب

 • عیب یابی و تشخیص خطای هوشمند مدار انتقال توان لکوموتیو  ER24PC