پنجشنبه 2 بهمن 1399

پروفایل شخصی - سعیده سنماری

تاریخ تولد : 1347

صندوق پستی :

شماره اتاق : 432

شماره تلفن دفتر : 1126

وبگاه شخصی :

رایانامه : senemari2004@yahoo.com, s.senemari@ENG.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی معدن

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 24583


راهنمایی پایان نامه
ردیف عنوان پایان نامه از تاریخ تا تاریخ نام دانشجو - مقطع فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 نانوفسیلهای آهکی واحد شیلی سازند آتامیر در شمالغرب کپه داغ 1392 1392 ارشد ---
2 ارزیابی چینه نگاری زیستی و سنگی سازند پابده در منطقه زاگرس چین خورده (فروافتادگی دزفول) 1392 1392 ارشد ---
3 مطالعات ژئوشیمیایی سنگهای منشا احتمالی در چاه سرخون در ناحیه 1392 کنون ارشد ---
4 نانواستراتیگرافی در برش چم آب، جنوب غرب ایلام (حوضه نفتی زاگرس) 1392 1392 ارشد ---
5 ارزیابی لیتولوژیکی و نانواستراتیگرافی سازند ایلام در چاه آب تیمور(فروافتادگی دزفول) 1392 1393 ارشد ---
6 ارزیابی چینه نگاری زیستی و پتروفیزیکی سازند پابده در میدان نفتی پازنان 1392 1392 ارشد ---
7 مقایسه ی نتایج به دست آمده از مطالعات ژئوشیمیایی سنگ های منشأ کژدمی و پابده 1392 1392 ارشد ---