شنبه 12 فروردین 1402

پروفایل شخصی - حمید طاهری

تاریخ تولد : 1344/4/1

صندوق پستی :

شماره اتاق : 105

شماره تلفن دفتر : 1570

وبگاه شخصی : http://cheshmesokhan.blogfa.com/

رایانامه : taheri_x135@yahoo.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 36864


سوابق شغلی:


درسال1376 بورس دانشگاه رازی شدم 


ازسال 1377-1388 مشغول تدریس وتحقیق دراین دانشگا ه رازی بودم.


ازسال 1388 به دانشگاه بین المللی حضرت  امام(ره)  منتقل شدم .


درحال حاضرعضو هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) وعضو هیات علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان


سابقه ی تدریس در دانشگاه:ازسال1372


 


سوابق فرهنگی:


عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه رازی کرمانشاه                                                     ازسال 1378


عضو فعال بسیج اساتید  استان قزوین                                                                   از سال 1388


عضو شورای فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی استان قزوین                              ازسال 1389


اولین برگزارکننده ی کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه های استان قزوین              سال    1389


شرکت فعال در دوره ی بصیرت از طرف بسیج استان قزوین در همدان                                       1390    


شرکت فعال در دوره ی بصیرت از طرف بسیج اساتید استان قزوین در مشهد                              1390


سخنرانی علمی دردانشکده ی اسپلیت کرواسی به مناسبت ایام الله فجر                               بهمن 1387


سخنرانی علمی دردانشکده ی فلسفه ی زاگرب کرواسی به مناسبت ایام الله فجر              بهمن 1387


سخنرانی علمی درمجمع نویسندگان و اندیشمندان زاگرب به مناسبت ایام الله فجر            بهمن 1387


همکاری های فرهنگی با معاونت محترم فرهنگی وزارت  علوم و...


 


سوابق اجرایی و عضویتی:


معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده ی ادبیات  دانشگاه رازی                              4سال


مدیرگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه رازی                                                   1 سال                            


مدیرگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی واحدتاکستان                    3سال                        


معاون پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحدتاکستان                                          2  سالمعاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان قزوین                                                       1387          


معاون علمی دانشگاه پیام نور استان قزوین                                                    ازسال1388  


رییس دانشگاه پیام نور قزوین                                                                     ازسال1388 


 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی                                                      2سالعضو شورای نظارت وارزیابی دانشگاه رازی                                                          2سال


رییس شورای پژوهشی دانشکده ی ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه رازی                3 سال


عضو شورای پژوهشی دانشگاه های استان قزوین                                                   2 سال


دبیرعلمی واجرایی نخستین همایش بین المللی تات شناسی                                سال 1378


عضوکمیته ی تخصصی هیات ممیزه ی دانشگاه های غرب کشور                              1سال                                          


مدیر مسوول فعلی پژوهشنامه زبان وادبیات فارسی دانشگاه رازی                          ازسال1385سردبیر فصلنامه ی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان                          سال1378 


سوابق آموزشی


ازسال1377-1378 با دانشگاه بین المللی امام خمینی (بخش آموزش زبان فارسی به دانشجوی خارجی)همکاری داشتم.


ازسال 1372 تابه حال صورت پیوسته  تا حال باآزاد اسلامی تاکستان همکاری دارم بادانشگاه تهران ،بین المللی امام (ره) ،دانشگاه های آزاد اسلامی ابهر وکرمانشاه همکاری داشته ودارم.ازسال 1376تابه حال دردانشگاه رازی مشغول به تدریس وتحقیق هستم.


ازسال 1388 به دانشگاه بین المللی امام منتقل و مشغول تدریس و تحقیق می باشم.سوابق پژوهشی:


کتاب ها:


1- چشمه ی آفتاب ،نشرسایه گستر،چاپ اول:1387،چاپ دوم1388،چاپ سوم:1389


2- ترجمه ی کتاب "تاریخ مختصربلاغت "ازمازن مبارک ،چاپ دانشگاه رازی،1388


3-گلبانگ سربلندی،انتشارات زوار،1390،چاپ اول.


4- شرح وتحلیل ابیات دشوار حدیقه،دردست چاپ.


5-فرایندهای خطی زبان فارسی،دردست چاپ.


برخی مقاله ها :


1- تاملی درمعنی ابیاتی دشوار از حدیقه ی سنایی                                          دانشگاه تبریز                                                


2- لعل بیان حافظ(بررسی تحول بلاغی ومعنایی واژه ی لعل درشعر حافظ)     دانشگاه اصفهان


3- میزان ونوع تاثیر مکاتب ادبی اروپا بر داستان نویسی ایران                           دانشگاه تبریز


4-بررسی تحلیلی وتاریخی فعل های پیشوندی درزبان فارسی                        دانشگاه کرمان


5- سوال واغراض ثانوی آن درغزلیات حافظ                                               دانشگاه الزهرا                                   


6 - دریدا ومولوی،                                                                             دانشگاه علامه طباطبایی


7- نقدوبررسی معنایی مدایح نبوی درحدیقه ی سنایی              دانشگاه سیستان وبلوچستان


8- جستاری دردستگاه مطابقه براساس کتاب فرار از مدرسه،                          دانشگاه تبریز


9- رویکردی به ایهام درغزلیات حافظ،                                                        دانشگاه کرمان


  10-  ازتوبه تافنا                                                                                      دانشگاه سمنان  


11- مروری براقتضای حال درادب فارسی،مجله ی کتاب ماه،شماره ی 65و 66، سال1382 .


12- سخنی درقید(بررسی نقش تکیه درساخت مقوله های دستوری)،رشدادب فارسی،شماره ی 65، 1381 .


13- بررسی جنبه های زیباشناختی ردیف درشعربرمبنای غزلیات حافظ)کیهان فرهنگیشماره ی 213، 1383 .


14- تاثیر مکتب های ادبی اروپا بر داستان نویسی فارسی،فصلنامه ی علمی وپژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان،شماره ی اول، 1379 .


15- دردیار سخن (بررسی سبک وآثار دکتر عبدالحسین زرین کوب)،پژوهشنامه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، شماره ی پنجم ،1375 .


 16- تغییرعناصرجمله درفرایند ترجمه  ،مجله ی رشدزبان انگلیسی،نامه ی پذیرش.


 17- بررسی تطبیقی برخی عناصرداستانی خسرووشیرین وفرهادوشیرین،کتاب ماه،شماره ی111،سال86.


18- بررسی سبکی ترانه های تاتی ،اولین همایش قزوین شناسی، 1376،اداره ی کل فرهنگ و ارشاداسلامی قزوین.


19- حدیث آشنا  ، نخستین همایش بین المللی تات شناسی ،آذر 78 ، دانشگاه آزاداسلامی تاکستان.


20- شمس درشمس ، همایش بزرگداشت شمس تبریزی، بهمن 78، آذربایجان غربی.


21- سبک شناسی آثاردکتر علی شریعتی ، مهر79،همایش بازشناسی اندیشه های دکترشریعتی ، دانشگاه فردوسی مشهد.


22- آمیزش وآویزش دل وحزن درشعربابا طاهر،همایش بزرگداشت بابا طاهر،شهریور1379،دانشگاه بوعلی.


23- بررسی تطبیقی خمریه ی ابن فارض وساقی نامه ی حافظ ،نخستین گردهمایی پژوهش های زبان و ادبیات، بهمن 80،دانشگاه تربیت مدرس.


24- گذری برابهام درشعرنیما،همایش نیما شناسی،دی 81،دانشگاه مازندران.


25- دومیراث ماد(بررسی خویشاوندی دوزبان کردی وتاتی)،همایش ایران شناسی،1381،دانشگاه رازی