یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - محمدجواد شمس

تاریخ تولد : 1346

صندوق پستی :

شماره اتاق : 632

شماره تلفن دفتر : 1332-1319

وبگاه شخصی :

رایانامه : mj.shams@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 30882


پروژه های انجام شده
ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 سید قطب الدین نیریزی: شرح احوال و دیدگاههای عرفانی 1382 1383 دانشگاه آزاد ---
2 سید قطب الدین نیریزی: شرح احوال و دیدگاههای عرفانی 1382 1383 دانشگاه آزاد ---
3 فرقه های مذهبی متاثر از مزدکیه 1388 1389 دانشگاه آزاد ---
4 قزقه های مذهبی در ایران 1375 1376 معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات ---
5 سه پروژه 1375و 1383 و 1382، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ---