یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - محمدجواد شمس

تاریخ تولد : 1346

صندوق پستی :

شماره اتاق : 632

شماره تلفن دفتر : 1332-1319

وبگاه شخصی :

رایانامه : mj.shams@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 30888


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 اسنیان 1395 دانشنامه ایران ---
2 نظام الدین اولیا 1394 1395 دانشنامه زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
3 نجم الدین کبری 1394 1395 دانشنامه زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
4 خراسان، تصوف 1394 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
5 خرگوشی، ابوسعد 1394 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
6 Burhan al-Din Gharib 2015 Encyclopaedia Islamica ---
7 Buzjani, Darwish Ahi 2015 Encyclopaedia Islamica ---
8 Buzghush Shirazi 2015 Encyclopaedia Islamica ---
9 نقدی بر برخی دیدگاه های جامعه شناسان دین 1393 دو فصلنامه مطالعات تحول در علوم انسانی ---
10 دعا در قرآن و عهد عتیق 1394/2/27 مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی ---
11 مفهوم ادب ورزی در آثار جامی و مقایسه آن با مهم ترین آثار عرفانی به زبان فارسی 1392 1393 نامه فرهنگستان ---
12 آن خواجه خواجگان و آن سرور مهجوران، جایگاه ابلیس نزد عارفان با تاکید بر سخنان شیخ ابوالقاسم کرگانی 1393 1394 شیخ ابوالقاسم گرکانی، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گرکانی ---
13 حقیقت وجود از دیدگاه ابن عربی و سید قطب الدین نیریزی 1391 1394 ابن عربی پژوهی ---
14 بنیادهای دینی مدارا و نفی خشونت از دیدگاه عارفان مسلمان 1393 1394 بنیادهای دینی مقابله با خشونت و افراطی گری در عصر جهانی شدن ---
15 نقش واسطه فیض در تفویض تکوینی 1392 1393 پژوهشنامه ادیان ---
16 نقشبندیه در بوسنی و هرزگوین 1393 تاریخ و تمدن اسلامی ---
17 مقایسۀ حقیقت وجود در عرفان اسلامی با سایر مکاتب عرفانی 1393/12 اطلاعات حکمت و معرفت ---
18 Ala al-Dawla Simnani 2011 Encyclopaedia Islamica ---
19 Ahamad Rumi 2009 Encyclopaedia Islamica ---
20 Ahmad Harb 2009 Encyclopaedia Islamica ---
21 Bayazid Bastami al- Thani 2011 Encyclopaedia Islamica ---
22 Baraka Hamadani 2011 Encyclopaedia Islamica ---
23 Balyani,Awhad al-Din 2011 Encyclopaedia Islamica ---
24 Balyani, Amin al-Din 2011 Encyclopaedia Islamica ---
25 Bakharzi, Abu al Mafakhir 2011 Encyclopaedia Islamica ---
26 Bakharzi, Abu al-Maali 2011 Encyclopaedia Islamica ---
27 Badakhshi, shah Mohammad 2011 Encyclopaedia Islamica ---
28 Baba Rukn al-Din Shirazi 2011 Encyclopaedia Islamica ---
29 al- Asmar 2009 Encyclopaedia Islamica ---
30 al-Antaki 2009 Encyclopaedia Islamica ---
31 Amir Husayni 2009 Encyclopaedia Islamica ---
32 Ahamad-Jam 2009 Encyclopaedia Islamica ---
33 Abu al-Wafa Kharazmi 2009 Encyclopaedia Islamica ---
34 Abu al-Qasim Kurragani 2009 Encyclopaedia Islamica ---
35 نگاهی به احوال ابوالقاسم نیشابوری و پیدایش و پیشینۀ مفهوم عقلاء مجانین 1393 جشن نامه دکتر محمد علی موحد ---
36 جایگاه آتش و نقش وجودی و پدیداری آن در دین زرتشتی 1392 جشن نامه دکتر مجتبایی ---
37 مباحث تطبیقی میان ادیان شرق و اسلام با تاکید بر خداشناسی در دین هندویی 1392 مشکوة ---
38 تأملی در پیوند تاریخی بایزید بسطامی با امام جعفرصادق(ع) 1392 پژوهشنامه ادیان ---
39 کتابشناسی و مأخذ شناسی مزدکی 1392 نامه فرهنگستان ---
40 Abbadi Muzaffar 2009 Encyclopaedia Islamica ---
41 Abd al-Wahid b. Zayd 1387 Encyclopaedia Islamica ---
42 خرمدینیه یا خرمیه 1387 1388 پژوهشنامه ادیان ---
43 شرح احوال و آثار خواجه یعقوب چرخی با نقد چاپ اخیر تفسیر او 1386 1387 نامه فرهنگستان ---
44 خداشناسی اوپنیشادی 1385 پژوهشنامه ادیان ---
45 معرفی "پژوهشی درباره معنویت ایرانی" 1385 1385 نامه فرهنگستان ---
46 معرفی "رساله مشتیه" 1385 1385 نامه فرهنگستان ---
47 معرفی "بازگشت به آغاز" 1385 1385 نامه فرهنگستان ---
48 رساله بدایة الذاکرین 1384 سفینه (دانشگاه لاهور پاکستان) ---
49 معرفی "تاریخ مشایخ صوفیه" 1384 1384 نامه فرهنگستان ---
50 معرفی "هزار حکایت صوفیان" 1384 1384 نامه فرهنگستان ---
51 معرفی "آسمان حسن" 1384 1384 نامه فرهنگستان ---
52 معرفی"مقالات عارف" 1384 1384 نامه فرهنگستان ---
53 معرفی "حکایت رابعه" 1384 1384 نامه فرهنگستان ---
54 معرفی"مقالات درباره شاه نعمت الله ولی" 1384 1384 نامه فرهنگستان ---
55 خداشناسی ودایی 1384 برهان و عرفان ---
56 اسماء و صفات خداوند از دیدگاه متکلمان مسلمان 1384 برهان و عرفان ---
57 ادبیات ودایی، کهن ترین متون باقی مانده از قوم هندوایرانی 1384 نامه فرهنگستان ---
58 معرفی "تأثیر مثنوی مولوی بر شعر عربی نورسی" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
59 معرفی "بررسی مآخذ برخی از اشعار رسالۀ قشیریه" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
60 معرفی "زبدة الحقائق" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
61 معرفی "مثنوی طریق التحقیق" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
62 معرفی "جامع الکلیات" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
63 معرفی " تحفه عباسی" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
64 معرفی "برهان المرتاضین" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
65 معرفی" احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
66 نگاهی به پیشینه آب در ایران و هند باستان 1382 مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان ---
67 رحیق التحقیق و جایگاه عرفانی- حکمی آن 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
68 نگاهی به تاریخچه، باورها و آیین های دین شینتویی 1381 مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان ---
69 معرفی" بیان التنزیل" 1381 1381 نامه فرهنگستان ---
70 معرفی "دقائق الطریق" 1381 1381 نامه فرهنگستان ---
71 معرفی" شمس الدین حافظ شیرازی و امین الدین محمد بلیانی" 1381 نامه فرهنگستان ---
72 معرفی" اندیشه های جامی در مثنوی های هفت اورنگ" 1381 نامه فرهنگستان ---
73 معرفی " سیر تصوف و عرفان از ایران به شبه قاره" 1381 نامه فرهنگستان ---
74 معرفی" مقایسه قصه های مثنوی با مآخذ آن" 1381 نامه فرهنگستان ---
75 تصوف در آینۀ نقد صوفی 1381 نامه فرهنگستان ---
76 شمس المعالی نیریزی و آثار او 1381 نامه فرهنگستان ---
77 نگاهی به ملامت و ملامتیان 1380 نامه فرهنگستان ---
78 نگاهی به انگیزه های دینی- اجتماعی وقف 1388 مجله فکر و نظر ---
79 نگاهی به پیشینه تصوف و عرفان اسلامی تا عصر صفویه 1388 فروغ وحدت ---
80 خاندان ابن علیم 1388 مجله فکر و نظر ---
81 تأملی در آموزه های نجم الدین کبری 1387 فکر و نظر ---
82 خاندان ابن ابی الوفا 1387 مجله فکر و نظر ---
83 اندیشه های عرفانی سلطان باهو 1386 فروغ وحدت ---
84 اندیشه های عرفانی سید قطب الدین نیریزی 1386 مجله معارف ---
85 تلوین و تمکین در نگاه عارفان 1385 فروغ وحدت ---
86 معرفی ترجمه فتوحات مکیه 1382 نشر دانش ---
87 شرح احوال و اندیشه های عرفانی سید قطب الدین 1382 مجله یگانه ---
88 تأویل عرفانی قرآن و تأملی در تفاسیر عرفانی 1382 فصلنامه قرآنی نور ---
89 نگاهی به شرح احوال برخی از کاتبان قرآن 1381 فصلنامه قرآنی نور ---
90 ولایت و امامت از دیدگاه قرآن و عرفان 1381 فصلنامه قرآنی نور ---
91 فریسیان 1381 مجموعه مقالات علوم انسانی ---
92 ترجمه مقاله فریسیان 1381 مجله معارف ---
93 تحلیل تجارب عرفانی بر مبنای تفسیر قرآنی و زبان عرفانی 1381 مجله معارف ---
94 اسنیان، نخستین زهاد یهودی 1380 مجله معارف ---
95 عارفان سهروردیه فارس 1379 مجله معارف ---
96 مقام و منزلت حضرت زهراء(س) در شعر معاصر فارسی 1377 مجموعه ابر کرامت ---
97 خاندان بلیانی 1376 مجله معارف ---
98 ترجمه مقاله احمد رومی، شاعر گمنام سلسله مولویه 1375 مجلۀ معارف(نشر دانشگاهی) ---
99 نگاهی به خطبۀ فاطمۀ زهرا(س) 1376 مجموعۀ یاس عصمت ---
100 تأملی تاریخی- تحقیقی در نخستین اربعین امام حسین(ع) 1376 مجله سروش ---
101 بابانورالدین رشی 1375 نامه پارسی ---
102 رژه لسکو- مترجم افسانه 1375 اسنادی دربارۀ نیما ---
103 علی(ع) و عدالت 1374 مجله شاهد ---
104 علی(ع) و حکومت 1374 مجله شاهد ---
105 دیدار با سیمرغ 1390 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
106 دقائق الحقائق 1390 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
107 چهل مجلس یا رسالۀ اقبالیه 1390 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
108 جامع الکلیّات 1390 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
109 فردوس المرشدیه 1390 دانشنامه زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
110 علاء الدوله سمنانی 1390 دانشنامه زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
111 حلاج 1392 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
112 حسن بصری 1391 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
113 جیلی، عبدالکریم 1390 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
114 جنید بغدادی 1389 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
115 زاهد گیلانی 1388 دانشنامه زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
116 خزینة الاصفیاء 1388 دانشنامه زبان و ادب فارسی نمایش پیوند
117 ثمرات القدس 1387 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
118 التصوف الاسلامی فی الدب و الاخلاق 1387 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
119 ترتیب السلوک 1387 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
120 تذکرۀ شعرای کشمیر 1387 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
121 تحفۀ عباسی 1387 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
122 بیدار لکهنوی 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
123 بهوپت رای 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
124 بهاء الدین جونپوری 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
125 بصیرت احمدپوری 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
126 بشیر لکهنوی 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
127 بشارت علی گنجپوره ای 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
128 برهان الدین غریب 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
129 برهان الدین بلخی 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
130 بدخشی- شاه محمد 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
131 بتالوی 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
132 باهو 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
133 بابا نورالدین ریشی 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
134 تصوف- سده های 3-5 1385 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
135 تصوف- سده های 1-2 1385 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
136 تصوف- ریشه شناسی، معنی اصطلاحی و خاستگاه 1385 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
137 تشبیه و تنزیه در عرفان 1385 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
138 بین التصوف و التشیع 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
139 بیان التنزیل 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
140 بیان الادیان 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
141 بوی جان 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
142 البستان فی ذکر الاولیاء و العلماء بتلمسان 1385 فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی ---
143 برهان المرتاضین 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
144 بدایة الذاکرین 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
145 بحر در کوزه 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
146 بحر المعارف 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
147 بحر الحقائق 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
148 بحر الاسرار 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
149 بحار القیقه 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
150 بازگشت به قرآن 1385 فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی ---
151 اوصاف الاشراف 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
152 اوراد الاحباب و فصوص الآداب 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
153 اوپنیشد(اوپنیشاد) 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
154 انیس العشاق 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
155 انس التائبین و صراط الله المبین 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
156 الانسان الکامل فی الاسلام 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
157 الانسان الکامل 1385 فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی ---
158 انتها نامه 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
159 الی الهائم الخائف من لومة اللائم 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
160 الاواح العمادیه 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
161 اعلام الوری باعلام الهدی 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
162 اصطلاحات صوفیان 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
163 اصطلاحات الصوفیه(ابن عربی) 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
164 الاسماء و الصفات 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
165 اسرار النقطة 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
166 اسرار الغیوب 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
167 اسرا الصلوة (صائن الدین) 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
168 ارض ملکوت و کالبد انسان در روز رستاخیز 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
169 ادیان و مکتب های فلسفس هند 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
170 اخبار الاخیار فی اسرار الابرار 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
171 احوال و سخنان خواجه عبید الله احرار 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
172 احوال و آثار و اشعار میرسید علی همدانی 1385 فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی ---
173 احوال و آثار عین القضاة همدانی 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
174 اثبات الواجب 1385 فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی ---
175 ابعاد عرفانی اسلام 1385 فرهنگ آثار ایرانی-اسلامی ---
176 آغاز فرقۀ حروفیه 1385 فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی ---
177 ایوب قریشی لاهوری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
178 ایزدی شیرازی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
179 اوپنیشاد 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
180 انوار الرمل 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
181 انشای مرشدآبادی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
182 انشای فراست 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
183 انجوی شیرازی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
184 امین تبریزی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
185 امین دهلوی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
186 امیرخان 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
187 امروهوی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
188 امانت علی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
189 امام، امام الدین 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
190 اله آبادی، خیرالدین 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
191 الله بخش شطاری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
192 القای شاهجهان آبادی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
193 الفتی یزدی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
194 اکمل ملتانی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
195 افضل پانی پتی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
196 افصح هندوستانی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
197 اعلی چشتی پانی پتی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
198 اعجاز شاهجهان آبادی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
199 اصلی ذوالقدر 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
200 اشرف مازندرانی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
201 اشرف جهانگیر سمنانی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
202 اسماعیل نصرآبادی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
203 اسرار الغیوب 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
204 ارشاد الطالبین 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
205 ارداویراف نامه 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
206 اخلاق ایران باستان 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
207 اختری یزدی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
208 اختر دهلوی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
209 احمد اصفهانی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
210 احمدآبادی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
211 اچل داس 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
212 اجودهیاپرشاد 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
213 اپورواکریشنا 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
214 ابوالفضل کازرونی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
215 ابوالفتح قادری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
216 ابوعلی قلندر پانی پتی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
217 ابوالعلاء حسینی اکبرآبادی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
218 ابوالخیر کاظمی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
219 ابوالخیر تتوی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
220 ابوالحسن قادری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
221 ابوبکر مولتانی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
222 ابوالبقا جونپوری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
223 ابراهیم قاری شطاری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی ---
224 ابراهیم بن ادریس 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
225 ابراهیم آبادی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
226 ابجد العشق 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
227 آیین اکبری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
228 آگاه شاهجهان پوری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
229 آقا رضا نقاش 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
230 آغاحشر کشمیری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
231 آصف الزمان فرنگی 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
232 آشنا تربتی 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
233 آمدنامۀ ترکی 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
234 آمد نامه 1379 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
235 باکویی 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
236 بدخشی 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
237 الهی نامه 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
238 باخرزی، ابوالمفاخر 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
239 اوراد الاحباب و فصوص الآداب 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
240 احمد رومی 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
241 احمد جام نامقی 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
242 ابوسعید خراز 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
243 بوزجانی، درویش علی 1375 1383 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
244 بنوری، آدم 1375 1383 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
245 بکری، مصطفی 1383 1383 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
246 بلیانی، اوحد الدین 1375 1383 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
247 بلیانی، امین الدین 1375 1383 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
248 برهان الدین غریب 1382 1383 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
249 بزغش شیرازی 1375 1383 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
250 تلوین و تمکین 1382 1383 دانشنامۀ جهان اسلام ---
251 التعرف لمذهب اهل التصوف 1381 1381 دانشنامۀ جهان اسلام ---
252 تزکیه 1381 1381 دانشنامۀ جهان اسلام ---
253 بدخشی- ملامحمد 1381 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
254 برکه(برکت) همدانی 1381 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
255 بدهن شطاری 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
256 بدلیسی- عماریاسر 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
257 بدرالدین سرهندی 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
258 بدخشی-شاه محمد 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
259 بایزید بسطامی ثانی 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
260 باخرزی- ابوالمفاخر 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
261 باخرزی-ابوالمعالی 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
262 بابانورالدین رشی 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
263 بابارکن الدین شیرازی 1375 1380 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
264 انطاکی، احمد بن عاصم 1375 1380 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
265 امیر حسینی هروی 1375 1380 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
266 پیرزادۀ نائینی 1375 1379 دانشنامۀ جهان اسلام ---
267 اسمر- عبدالسلام 1375 1377 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
268 اسماعیل شهید 1375 1377 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
269 اسکندری- ابوسلیمان 1375 1377 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
270 استغفار 1375 1377 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
271 ارمیاء((نبی) 1374 1375 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
272 ارادت 1375 1375 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
273 ادریسیه 1375 1375 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
274 احمد رومی 1375 1375 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
275 احمد حرب نیشابوری 1374 1375 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
276 احمد جام 1374 1375 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
277 ابوالوفا خوارزمی 1372 1373 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
278 ابوالقاسم کرگانی 1372 1373 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
279 ابن هیصم 1371 1372 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---