یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - محمدجواد شمس

تاریخ تولد : 1346

صندوق پستی :

شماره اتاق : 632

شماره تلفن دفتر : 1332-1319

وبگاه شخصی :

رایانامه : mj.shams@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 30878


دروس کارشناسی
ردیف عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 روش تحقیق 1383 1390 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
2 روش شناسی ادیان 1383 1389 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
3 ادیان ابتدایی 1384 1385 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
4 تاریخ فرق اسلامی 1383 1393 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
5 علم الحدیث 1387 1388 دانشگاه آزاد ---
6 صرف و نحو عربی 1380 1390 دانشگاه آزاد ---
7 کلام جدید 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 تاریخ اسلام 1385 1390 دانشگاه آزاد ---
9 انسان از دیدگاه اسلام 1389 1390 دانشگاه آزاد ---
10 فلسفه اسلامی 1 و 2 1387 1390 دانشگاه آزاد ---
11 فقه و احکام 1389 1390 دانشگاه آزاد ---
12 مبانی فقه و اصول 1389 1390 دانشگاه آزاد ---
13 ادیان تطبیقی 1385 1391 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
14 تفسیر عرفانی 1390 1391 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
15 علوم قرآنی 1386 1387 دانشگاه آزاد ---
16 تفسیر قرآن 1386 1393 دانشگاه آزاد و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
17 حکمت اشزاق 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
18 حکمت عملی 1391 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
19 تعلیم و تربیت اسلامی 1391 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
20 اخلاق اسلامی 1384 1392 دانشگاه آزاد و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
21 منطق 1387 1393 دانشگاه آزاد و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
22 فلسفه مقدماتی 1388 1391 دانشگاه آزاد ---
23 عرفان نظری 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
24 متون عرفانی به زبان فارسی 1383 1390 دانشگاه های آزاد ---
25 دین مسیحیت 1385 1393 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
26 دین یهود 1384 1393 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
27 ادیان ایران قبل از اسلام 1379 1393 دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان، دانشگاه مذاهب اسلامی ---
28 ادیان خاور دور 1379 1391 دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد ---
29 ادیان هند 1373 1392 دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه ادیان قم ---
30 تاریخ تصوف(1) و(2) و(3) 1379 1392 دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه سمنان ---